Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Saistošie noteikumi - nozaru skats

Pašvaldības nolikums un simbolika 2009.gada 15.jūlija saistošie noteikumi Nr.17/2009 „SALASPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 2013.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.32/2013 "Par Salaspils novada simbolikas izmantošanu"; pielikums "karoga apraksts" Nodokļu un nodevu jautājumi 2001.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.2 „Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās” 2005.gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr.69 „Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Salaspils novadā” 2007.gada 30.maija saistošie noteikumi Nr.16/2007 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Salaspils novadā” 2011.gada 14.septembra saistošie noteikumi Nr.36/2011 „Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu” 2012.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.38/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā” 2012.gada 21.decembra saistošie noteikumi Nr.41/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salaspils novadā” 2013.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.12/2013 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salaspils novadā” 2019. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr.3/2019 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē" Sociālie, ģimenes un mājokļu jautājumi 2006.gada 16.augusta saistošie noteikumi Nr.30/2006 "Pašvaldības sociālie pabalsti audžuģimenei" 2016.gada 13.janvāra saistošie noteikumi Nr.2/2016 „Par Salaspils novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2015.gada 12.augusta saistošie noteikumi Nr.27/2015 "Salaspils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība" 2013.gada 28.augusta saistošie noteikumi Nr.22/2013 „Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” 2013.gada 28.augusta saistošie noteikumi Nr.23/2013 „Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā” 2014. gada 13. augusta saistošie noteikumi Nr.32/2014 „Pašvaldības sociālie pakalpojumi Salaspils novada iedzīvotājiem” 2015. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr.3/2015 "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem" Citi pašvaldības pabalsti, līdzfinansējums un brīvprātīgās iniciatīvas 2016. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr.12/2016 "Par Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" 2013.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.50/2013 „Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai” 2012.gada 29.augusta saistošie noteikumi Nr.28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 2013.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr.6/2013 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 2014.gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.10/2014 "Par atbalsta sniegšanu Salaspils novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem" 2015. gada 15. jūnija saistošie noteikumi Nr.21/2015 "Pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem Salaspils novadā" Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu daļējai ceļu un brauktuvju renovācijai (remontam) dārzkopības sabiedrībām nomā nodotajās  teritorijās Pasažieru pārvadājumi un braukšanas maksas atvieglojumi 2011.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr.11/2011 „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā” Izglītības un kultūras jautājumi 2010.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.22/2010 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2012.gada 29.augusta saistošie noteikumi Nr.27/2012 „Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 2013.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr.6/2013 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 2016. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr.45/2016 "Pašvaldības atbalsts interešu izglītībai Salaspils novadā" Sabiedriskās kārtības jautājumi 2008.gada 11.jūnija saistošie noteikumi Nr.27/2008 „SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI SALASPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ”. Pielikums 1 - Shēma pastaigām  Teritorijas izmantošanas, labiekārtošanas un apbūves jautājumi 2001.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.8 „SALASPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS, APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANAS UN AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI” 2001.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.11 „Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” 2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.20/2010 „Salaspils novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” 2010.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.45/2010 „Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 2012.gada 14.novembra saistošie noteikumi Nr.34/2012 „Par koku ciršanu ārpus meža Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 2013.gada 19.jūlija saistošie noteikumi Nr.18/2013 „Salaspils novada teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, pielikumi 2015.gada 27.maija saistošie noteikumi Nr.18/2015 "Par inženiertīklu un transporta infrastruktūras aizsardzību Salaspils novadā", pielikumi, maksa par rakšanas darbu atļauju 2017. gada 12. aprīļa saistošie noteikumi Nr.9/2017 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salaspils novadā" 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.11/2017 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā” 2018. gada 29. marta saistošie noteikumi Nr.5/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā" Saistošie noteikumi par citiem jautājumiem 2014.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr.35/2014 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Salaspils novadā" 2014.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr.4/2014 „Par tirdzniecību publiskajās vietās  Salaspils novadā” 2013.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.11/2013 "Noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salaspils novada teritorijā" 2012.gada 11.aprīļa saistošie noteikumi Nr.13/2012 „NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU DAUGAVĀ LEJPUS RĪGAS HES” (zaudēja spēku ar 01.01.2016.) 2011.gada 29.jūnija saistošie noteikumi Nr.26/2011 „Par pašvaldības novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemes vienību vai to daļu, kurus iznomā personīgo palīgsaimniecību uzturēšanai un komercdarbībai, nomas maksas apmēru” end faq

lasīt vairāk
Pašvaldība izgatavos jaunas īpašumu numura zīmes

Šogad novada teritorijā veicamo Teritorijas plānojuma grozījumu un adresācijas maiņas rezultātā vairākiem simtiem nekustamo īpašumu ir nomainījušās adreses, tāpēc 25.jūnija domes sēdē deputāti nolēma par 300 ģimenes māju numura zīmju izgatavošanu un piešķiršanu īpašniekiem. Plāksnes tiks izgatavotas uz pašvaldības rēķina. Iedzīvotājiem ir svarīgi zināt, ka plāksnes saņems tikai tie īpašnieki, pie kuru ēkām līdz šim bija noteiktajam standartam (28.03.1996. gada Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmums Nr. 289) atbilstošas nekustamā īpašuma numura zīmes. Ar noteikumiem var iepazīties mājas lapas sadaļā "Būvvalde". Vairāk informācijas par numuru zīmju nomaiņu sniegs ceļu būvinženieris Jānis Līcis, tel.67981032, 26498774.

lasīt vairāk
Mēs nākam pie jums, aconieši, lai jūs nāktu pie mums!

Acone ir viens no ciematiem Salaspils novada teritorijā. Tas atrodas novada ziemeļu daļā un robežojas ar Stopiņu novadu un Rīgu. Galvaspilsētu ar Aconi savieno Granīta iela, kuras apkaimē plešas piepilsētas industriālais rajons - te atrodas vairāki lieli ražošanas, transporta, celtniecības un citi uzņēmumi. Arī ielas turpinājums mūsu novadā vēsturiski ir izveidojies kā rūpnieciskās apbūves rajons. Šeit strādā tādi zināmi uzņēmumi kā „Skonto Prefab”, „Balthem”, „DGS”, „Energosakari” u citi. Tas ir svarīgi, jo lielie uzņēmumi nodrošina novada iedzīvotājiem vairāk darba vietu, tāpēc mūsdienīgu un videi maksimāli draudzīga rūpniecības rajona attīstību Acones apkaimē ir plānots turpināt arī nākotnē. Šeit 1975. gadā darbību uzsāka Rīgas TEC-2 – ievērojams enerģētikas uzņēmums, kas ražo gan siltumenerģiju, gan elektrību. 2009. gada 6. maijā Aconē rekonstruēja TEC-2 pirmo energobloku. Svinīgajā atklāšanā piedalījās LR prezidents Valdis Zatlers un Spānijas karalis Huans Karloss I. Savukārt pagājušā gada 11.decembrī atklāja otro energobloku. Šobrīd TEC-2 ir lielākā siltumelektrostacija Latvijā un nepieciešamības gadījumā ar elektroenerģiju spēj nodrošināt visu valsti. Pašreizējais Acones ciems izveidots, domājot par Rīgas TEC-2 strādnieku izmitināšanu. Tas atrodas tiešā termoelektrocentrāles tuvumā. Kā jau rūpnieciskās apbūves teritorijā, tehnogēnā ietekme uz cilvēka dzīves vidi liek arvien vairāk rūpēties par to, lai apkārtne būtu pēc iespējas zaļāka, sakoptāka un labvēlīgāka dzīvošanai. Ciemats ir neliels - šobrīd tajā dzīvo ap 800 cilvēku, arī piedāvāto pakalpojumu klāsts nav plašs. Šeit gan ir veikals, agrāk darbojās arī pasta nodaļa, kurai zināmā mērā bija tāda kā sabiedriskā centra loma. Diemžēl „Latvijas pasts” pirms dažiem gadiem Acones pasta nodaļu likvidēja. Aconiešiem ļoti aktuāls šodien ir sabiedriskā transporta jautājums. Vairāk kā 30 reisus dienā uz ciematu no Rīgas veic 50. maršruta autobuss, tāpēc sadzīviskās lietas cilvēki dodas kārtot uz galvaspilsētu. Pēdējā gada laikā daudz jautājumu un neskaidrību ir radījusi Rīgas domes ideja par sabiedriskajā transporta pasažieru dalīšanu rīdziniekos un nerīdziniekos, un tās atrisinājums vēl nav zināms. Skaidrs, ka Pierīgas pašvaldības, arī Salaspils, noteikti nostāsies savu iedzīvotāju pusē. Viena no novada izvirzītajām attīstības prioritātēm - kvalitatīva un pievilcīga dzīves vide, nodrošinot iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves telpu un nepieciešamos publiskos pakalpojumus iespējami tuvu dzīvesvietai. Izvērtējot vēsturiski izveidojušos apdzīvojuma struktūru, iedzīvotāju skaitu, apbūvi, sociālās infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinājumu, tiek izdalīts novada nozīmes centrs– Salaspils, lauku apdzīvojuma centri un vietējas nozīmes attīstības centri. Viens no tiem - Acone. Ar pašvaldības gādību pēdējos gados te pamazām tiek attīstīta infrastruktūra. Šobrīd Aconē sekmīgi ir noslēgušies būvdarbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” ietvaros. Nu ciema iedzīvotāji saņem kvalitatīvākus ūdensapgādes pakalpojumus, ir būtiski samazināts piesārņojums, jo visi maģistrālie ūdensapgādes tīkli ciemā ir nomainīti pret jauniem, kā arī samazinātas ūdens noplūdes, kas līdz šim veicināja nelietderīgu ūdens patēriņu. Runājot par ciemata labiekārtošanu, domes priekšsēdētāja vietnieks Zigmārs Zeimulis sola, ka šogad tiks noasfaltēta tā iekšpagalmu daļa, kuru iedzīvotāji kopīgi lieto visvairāk. Savukārt pirms pāris gadiem tika uzstādīts bērnu rotaļu laukums, kas godam kalpo vēl šodien. Pagājušajā vasarā, kad tika novērtēti Salaspils sakoptākie īpašumi, komisija ar gandarījumu secināja, ka aconieši paši pie daudzstāvu namiem ir izveidojuši puķu dobes un kopj tās, tātad, ciema iedzīvotājiem ir svarīgi, kādā vidē dzīvot. Un tas attiecas ne tikai uz ciemata teritoriju. Vienlīdz nozīmīga ir arī cilvēku savstarpējā saskarsme un saziņa ar pašvaldību. Par norisēm un jaunumiem novadā un pārvaldē aconieši var lasīt izdevumā „Salaspils Vēstis”, ko divreiz mēnesī iespējams saņemt vietējā veikalā. Tomēr viena lieta ir par aktuālo lasīt avīzē, tomēr pavisam kas cits - dzīva saruna. Novada centra attālumu Acones iedzīvotāji īpaši izjūt gadījumos, kad nepieciešams saņemt kādu no pašvaldības vai sociālajiem pakalpojumiem. Līdz šim doties uz Salaspili aconiešiem bija iespēja ar personisko auto vai SIA „Galss Buss” autobusu piecreiz dienā. Par to, ka atvieglot un veicināt Acones iedzīvotāju komunikāciju ar pārvaldi, sen jau ir domājuši par sociālo sfēru atbildīgie deputāti. 17. jūnijā ar svinīgām uzrunām, cienāšanos ar pīrādziņiem un sieru, kā arī radošām aktivitātēm tika atklāts Sociālā centra filiāle, kur būs pieejami sociālā darbinieka pakalpojumi un dažādas aktivitātes Acones iedzīvotājiem. Stāsta domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos Malda Caune: „Reizēs, kad vedu pabalstus iedzīvotājiem, nereti nācās dzirdēt, ka aconieši jūtas pamesti un aizmirsti. Jau sen pašvaldībā ir virmojusi doma par nepieciešamību izveidot ciematā ko līdzīgu dienas vai sociālajam centram. Aizraucām uz ciematu, apskatījām bijušās pasta telpas un atzinām tās par gana piemērotām aconiešu tikšanās vietai. Un galvenais jau nav telpas, galvenais – ļaut cilvēkiem sajust, ka šajā centrā viņi var saņemt atbildes uz jautājumiem un palīdzību svarīgu jautājumu risināšanā. Tā nu nolēmām šeit izveidot Salaspils sociālā centra filiāli. Telpu iekārtošana pašvaldībai nav prasījusi lielus finanšu līdzekļus – ar Komunālā dienesta palīdzību veikts vien kosmētiskais remonts, izmantotas Turcijas kompānijas pērn dāvinātās mēbeles. Ja apmeklētāju atsaucība būs liela, tad nākotnē veiksim jau nopietnākus remontdarbus, lai telpas būtu plašākas un mājīgākas. Tiks ierīkota arī pieeja cilvēkiem ratiņkrēslos.” Par centra plāniem stāsta Sociālā dienesta vadītāja Gunta Gumbina: „Šeit iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties sabiedriskajā dzīvē vai saņemt sociālo palīdzību. Tikai laiks parādīs, kuras ir šīs cilvēku grupas un kādi ir jautājumi, uz kuriem jāpalīdz rast atbildes varbūt pašvaldības, varbūt sociālā dienesta līmenī, bet varbūt tīri personiskā līmenī. Šobrīd „topā” ir asistenta pakalpojumi. Ja mēs zinām, ka Salaspils novadā ir ap 1600 cilvēku ar īpašām vajadzībām, tad šobrīd 120 saņem asistenta pakalpojumus. Kur tad ir pārējie? Es zinu, ka tādi ir arī Aconē. Saprotu, cik aconiešiem sarežģīti ir atbraukt uz Salaspili un iesniegt dokumentus, bet tā ir iespēja cilvēkiem iegūt valsts apmaksātu darbu, un dienests palīdz to noorganizēt. Varbūt cilvēki jau gadiem rūpējas par piederīgo, neko par to nesaņemot, reizēm pat ne paldies. Veicot asistenta darbu, viņi saņem atlīdzību. Tā arī ir iespēja integrēties uzreiz diviem: viens ierauga saules gaismu, otrs sajūt siltumu maciņā. Mēs bez jums nevarēsim pastāvēt. Mēs nākam pie jums, lai jūs nāktu pie mums, jo viens nav karotājs. Pastāstiet par mums arī kaimiņiem” Aconieši dzīvo mazā ciematā, kur visi par visiem visu zina. Varbūt sākumā viņi baidīsies nākt uz centru tieši tāpēc, ka kaimiņi varētu par to uzzināt. Bet varbūt, ka viena labā pieredze rosinās arī citus nākt uz šejieni. Cilvēki, kuri šeit strādās, nav vietējie, tāpēc nepastāv iespēja par personisku interesi un informācijas noplūdi. Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 19.00 un trešdienās no 10.00 līdz 13.00 un no 13.30 līdz 17.00 centrā konsultēs sociālais darbinieks. Tad varēs saņemt sociālā darbinieka konsultācijas par visu – dzīvokli, bērnudārzu apmaksu, ēdināšanu, veselību, arī tādu aktuālu lietu kā asistenta pakalpojumi. Savukārt otrdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 13.00 un no 13.30 līdz 18.00 varēs darboties radošajās darbnīcās. Pie centra ir ierosinājumu kastīte. Tajā var nosūtīt jebkuru ziņu centra darbiniekiem, lai pēc iespējas objektīvāk varētu apkopot vajadzības. Par centra iespējam dalās pārdomās Malda Caune: „Jā, šobrīd šis ir eksperiments. Ja būs piekrišana, tad centrs dzīvos un pastāvēs. Palīdzēsim jums ar visu, kas būs pašvaldības spēkos. Nevaram nodrošināt jums privātā sektora pakalpojumus, bet varam palīdzēt noorganizēt, piemēram, izbraukuma sadzīves pakalpojumus – kurpnieku, frizieri, varbūt aptieku. Tuvākajos pāris mēnešos mums ir jāsaprot, kas nepieciešams vietējiem iedzīvotājiem, kā viņi vēlas pavadīt brīvo laiku. Šodien atklājam Salaspils sociālā centrā filiāli Acones ciematā. Tā ir ļoti laba lieta! Man prieks, ka šāds centrs ir izveidots, lai ļautu aconiešiem justies piederīgiem Salaspils novadam. Šeit uzklausīsim ikvienu viedokli, ikviens šeit tiks laipni gaidīts!” Atklāšanas pasākuma laikā netrūka siltu apsveikuma vārdu un laba vēlējumu, Acones bērni varēja darboties radošajās darbnīcās, arī viesiem no pašvaldības administrācijas un deputātiem tika pa veicamam uzdevumam. Pat vēlu vakarā sanākušie bērni neizklīda, bet palīdzēja Sociālā centra darbiniekiem sakārtot svinību vietu. Salaspils novada ciematos dzīvo ievērojama novada iedzīvotāju daļa. Arī nākotnē jāstiprina vietējas nozīmes centru funkcijas, turpinot attīstīt dažāda veida mājokļus, daudzveidīgus izglītības, kultūras, sadzīves un citus pakalpojumus, kā ari videi un iedzīvotājiem draudzīgas ražošanas un loģistikas teritorijas, modernu un videi draudzīgu tehnisko infrastruktūru. Aconē atklās Sociālo centru

lasīt vairāk
Pašvaldība risina stāvvietu problēmu pie "Ritenīša" un "Jāņtārpiņa"

Pašvaldība ir saņēmusi iedzīvotāju  ierosinājumus un sūdzības ar lūgumu atrisināt auto novietošanas problēmu pie pirmsskolas izglītības iestādēm ”Jāņtārpiņš” un „Ritenītis”. Īpaši šī situācija satrauc bērnu vecākus, kuriem, atvedot bērnu uz bērnudārzu, bieži vien auto ir jānovieto krietni tālāk vai jāpārkāpj ceļu satiksmes noteikumi, jo tuvākajās vietās atrodas apkārtējo māju iedzīvotāju automašīnas. Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas sēdē un vēlāk domes sēdē šis jautājums tika skatīts, un deputātu nolēma piekrist tur izvietot zīmes „Stāvvieta” ar papildzīmi „Stāvēšanas ilgums 30min”. Minēto zīmi uzstādīs uz Inženieru ielas pie krustojuma ar Enerģētiķu ielu virzienā uz Skolas ielu un tādas pašas ceļa zīmes- pie tirgus virzienā uz Enerģētiķu ielu. Tā kā šeit atrodas divi sabiedriskie objekti, nav īsti pareizi, ka tiek atstātas automašīnas uz visu dienu vai pat ilgāk, bet 30 minūtes ir pietiekams laiks, lai iepirktos tirgū vai aizvestu bērnu uz dārziņu. Allaž novietotās automašīnas ziemas sezonā rada grūtības šaurajā ielā notīrīt sniegu, bet vasarā traucē satiksmes kustību.  Protams, pašvaldība apzinās stāvvietu problēmu šajā mikrorajonā, bet to varētu atrisināt, ja iedzīvotāji pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pagalmu labiekārtošanas projektam. Savukārt PII „Ritenītis” vadītāja Anna Kavasa  ziņo, ka pie iestādes autostāvvietu skaits ir nepietiekošs, līdz ar  to mašīnas tiek novietotas 5 metru zonā pie gājēju pārejas, kas ir pretrunā ar ceļu satiksmes noteikumiem, par ko autovadītāji tiek sodīti. Skaidrs, ka vecāki nevar mazus bērnus vienkārši izlaist pie dārziņa un doties prom, tāpēc diemžēl sanāk noteikumus pārkāpt, ja neatrodas cita brīva stāvvieta. Šī iemesla dēļ deputāti atbalstīja priekšlikumu par „Dzīvojamās zonas” izveidošanu rajonā ap PII” Ritenītis”, kā arī nolēma likvidēt esošo gājēju pāreju, uzstādot uz Daugavas ielas zīmi „Stāvvieta” ar papildzīmi  „Stāvēšanas ilgums 30min”.  Savukārt jaunu gājēju pāreju iezīmēs uz Daugavas ielas pie Rīgas ielas. Ceļu satiksmes noteikumu 307.17. punkts nosaka, ka vadītājam, kurš novietojis automobili ar zīmēm „Stāvvieta” un „Stāvēšanas ilgums 30min”apzīmētajā stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija, kad transporta līdzeklis novietots stāvvietā. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 panta 7.daļā paredzēts, ka par nepareizi novietotu transportlīdzekli šo zīmju darbības zonā tiek uzlikts naudas sods trīsdesmit eiro apmērā. Šo prasību ievērošanu kontrolēs pašvaldības policija, un nelīdzēs skaidrojums, ka nebija lapiņas vai auto atstāts vien uz dažām minūtēm. Sods būs jāmaksā tāpat. Ceļa zīmes drīzumā tiks uzstādītas.

lasīt vairāk
Zināmi NVO projektu konkursa rezultāti

Ar 2014.gada 11.jūnija domes sēdes lēmumu (prot. Nr. 12, 6.§) ir noteikti atbalstāmie Nevalstisko organizāciju projekti, kuri saņems līdzfinansējumu savu projektu īstenošanai. Kopumā no 11 iesniegtajiem projektiem, tika daļēji vai pilnībā atbalstīti 9 projekti, ar kuru iesniedzējiem tuvākajā laikā tiks slēgti līgumi par projektu realizēšanu (tiks paziņots personīgi projekta vadītājiem).   Nr.p.k.  Projekta realizētājs  Projekta nosaukums  Piešķirtais finansējums EUR 1. Salaspils invalīdu biedrība “Nometne cilvēkiem ar kustību traucējumiem kempingā “Meža salas”” 1 685.00 2. Salaspils novada bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Zelta atslēdziņa” “Ventspils pilsētas svētki” 1 364.00 3. Biedrība “Salaspils pensionāru kopa” “Estētika mūsos un visapkārt” 477.50 4. Biedrība “Aktīvās atpūtas atbalsta biedrība “Dole”” “Piedzīvojumu sacensības “Doles vasara 2014”” 1 445.00 5. Biedrība “Nākotnes Salaspils” “Salaspils novada vēsturi izzinošs slēpņotāju pasākums “Ako 808”” 900.00 6. Nodibinājums “Kolarda fonds” “Pētījums par atbalsta sistēmas izveidi onkoloģiskajiem pacientiem Salaspils novadā un viņu iekļaušanu, kā arī atbalsta pasākumu īstenošana” 1 190.00 7. Biedrība “Doles atbalsta biedrība” “Tūrisma un aktīvās atpūtas piedāvājumu attīstība Doles dabas parkā” 870.00 8. “Salaspils novada sabiedriskā labuma fonds” “Draugu spēle” 1 534.00 9. Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrība “Mārtiņsala” “Elektronikas un robotikas pulciņa pilotprojekts” 2 200.00

lasīt vairāk
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds izsludina projektu konkursu programmā „Plaukstošu kopienu attīstībai”

Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds (LKIF) jau ilgus gadus atbalsta biedrības un nodibinājumus  Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana un kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā un kam ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai vietējiem uzņēmējiem. Turpinot iesākto, 2014. gada 9. jūnijā LKIF izsludina projektu konkursu jaunā programmā „Plaukstošu kopienu attīstībai”. Tajā īpaša uzmanība būs pievērsta kopienu centru darba ilgtspējas nodrošināšanai un sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstam. Programmas „Plaukstošu kopienu attīstībai” ietvaros finansējumu var saņem:    jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem ieviešanai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai kopienas centra telpu sakārtošanai mēbeļu un aprīkojuma iegādei pasākumiem iedzīvotāju izglītības, veselības un nodarbinātības veicināšanai   Konkursā var pieteikties tikai biedrības vai nodibinājumi, kas kuras atbilst konkursa nolikumā minētajām prasībām. Maksimālais LKIF piešķīruma apjoms vienam projektam – 2560 EUR (viena projekta budžets 2846 EUR). Biedrība nodrošina vismaz 10% līdzfinansējumu (no kura, vēlams, 50% ir pašvaldības līdzekļi). Projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 29. augustam, 16.00 slēgtā aploksnē personīgi LKIF telpās Kr.Valdemāra ielā149-507.kab. Rīga, LV-1013. vai sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 2014. gada 29. augusts), ar norādi Programmai „Plaukstošu kopienu attīstībai”. Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu var: nosūtīt e-pastā:

lasīt vairāk
Turpmāk domes sēdes varēs vērot tiešajā translācijā

Neskatoties uz to, ka pašvaldību domes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens interesents, dažādu apstākļu dēļ salaspilieši pārsvarā tās apmeklē vien tad, ja ir uzaicināti. Lai cilvēki labāk būtu informēti par deputātu pieņemtajiem lēmumiem, no 1. jūlija ir paredzēts, ka visām pašvaldībām ir jānodrošina domes sēžu audio­ieraksti un jāievieto interneta vietnē. Salaspils novada pašvaldības mājaslapā audioieraksti ir pieejami jau no pērnā gada septembra, bet no 11. jūnija domes sēdes var vērot tiešajā translācijā www.salaspils.lv. Tāpat ir pieejams sēžu video arhīvs. Nākamo domes sēdi tiešraidē vēro 25. jūnijā pulksten 16.00!  

lasīt vairāk
Izsludināts konkurss par skolas ceturtā korpusa ar peldbaseinu izbūvi

Šodien, 9. jūnijā, izsludināts atklāts konkurss "Skolas 4. korpusa ar peldbaseinu Ceru ielā 1 izbūve". Pretendentu pieteikumus pašvaldība gaidīs līdz 7. jūlija pulksten 10:00. Atgādinām, ka šo „trekno gadu” nepabeigto būvi pašvaldība iegādājās 2012. gadā un bija dažādas idejas par ēkas turpmāko izmantošanu, tomēr uzreiz bija skaidrs, ka baseinam tur ir jābūt, jo pašvaldības svarīgākais uzdevums nākotnē ir ar jauniegūtajiem resursiem visupirms nodrošināt izglītības programmu papildināšanu, organizējot peldēšanas nodarbības skolēniem. Ēka būs 1. vidusskolas ceturtais korpuss, kurā atradīsies arī mācību telpas vidusskolas klasēm, kā arī ķīmijas, fizikas, darbmācības u.c. kabineti. 2015. gadā salaspiliešiem būs savs baseins un 1. vidusskolas ceturtais korpuss

lasīt vairāk
Notiks informatīvā sanāksme par parka ierīkošanu Meža ielā

2014. gada vasarā Salaspils novada pašvaldība plāno papildināt aktīvās atpūtas iespējas un bērnu rotaļu laukuma aprīkojumu, kā arī izveidot kvalitatīvus gājēju celiņus caur parku pie Meža ielas 7, 7a, 9, 9a mājām.   Parka plānojums iecerēts atbilstošs priežu meža dabiskajai videi. Cauri mežam tiks veidoti grantēti celiņi, saglabājot galvenos virzienus, kur šobrīd gājēji iestaigājuši takas – uz bērnudārzu, veikalu, pieturvietu un garāžām. Bērnu rotaļu laukumā plānots atjaunot esošās iekārtas un papildināt ar jaunām. Arī smilšu segums tiks atjaunots un paplašināts. Novecojušās metāla rotaļu iekārtas tiks demontētas. Paredzēts likvidēt vienu veļas žāvēšanas nojumi, lai izveidotu ērtāku celiņu sistēmu. Plānots izveidot divas jaunas aktīvās atpūtas zonas, kas tiks aprīkotas ar atbilstošām vingrošanas un sporta iekārtām dažāda vecuma cilvēkiem. Gar parka celiņiem paredzēts uzstādīt soliņus un atkritumu tvertnes. Pie sporta zonām tiks uzstādīti velosipēdu turētāji. Lai parkā uzturētu tīrību, plānots izvietot arī speciālās tvertnes suņu ekskrementu savākšanai un informāciju suņu īpašniekiem. Celiņu trases un atpūtas vietu labiekārtojums tiks veidots, saudzējot mežu. Visas iekārtas plānots izvietot no kokiem brīvajās zonās. Plānota arī priežu meža ainavas izkopšana, izzāģējot lapu koku invazīvo sugu sējeņus – apses, kļavas un sīkos bērziņus. Tiks saglabāti ainavai raksturīgie koki – priedes, kā arī ozoli un pīlādži. Iztīrot pamežu, parka ainava kļūs pievilcīgāka un saulaināka. Priežu meža ainavu plānots papildināt ar jauniem stādījumiem - rododendriem, korintēm, forsītijām, segliņiem, lazdām, pīlādžiem u.c. Stādījumi plānoti galvenokārt parka apmalēs, gar ielu un piebraucamajiem ceļiem, lai maksimāli norobežotu atpūtas zonas no trokšņiem un piesārņojuma. Priekšlikumus un ieteikumus aicinām izteikt šī gada 9.jūnijā plkst.18.00 Salaspils novada domes zālē. BUKLETS

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs