Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Veidlapu saraksts

Iesniegums pašvaldībai, informācijas pieprasīšana un sniegšana, administratīvais process Iesniegums domei Sociālā dienesta izdotā administratīvā akta pārsūdzēšanas veidlapa Informācijas pieprasījuma veidlapa arhīva izziņas, noraksta, kopijas saņemšanai Iesniegums izziņas saņemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību (ne)izmantošanu Iesniegums par personas datu un kontaktinformācijas maiņu nekustamā īpašuma datu informācijas sistēmā Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Iesniegums daudzbērnu ģimenes statusa atjaunošanai Pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai Iesniegums daudzbērnu ģimenes saņemto pakalpojumu kompensācijas izmaksai Iesniegums daudzbērnu ģimenes priekšrocību maiņai  Iesniegums samaksātā līdzfinansējuma - ēdināšanas maksas atmaksai Dzīvesvietas deklarēšana, stāvvietu atļaujas Iesniegums citu personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanai Īres līguma paraugs Iesniegums automašīnas stāvēšanas atļaujas Saulkalnē saņemšanai Apbedīšana, kapa vietas noma Iesniegums par kapa vietas pieprasīšanu Vecajos kapos vai Doles kapos Iesniegums par kapa vietas pieprasīšanu Tilderu kasētā, ja ir noslēgts kapu nomas līgums Iesniegums par kapa vietas pieprasīšanu Tilderu kasētā, ja nav noslēgts kapu nomas līgums Iesniegums par kapa vietas ierādīšanu Tilderu kapsētā, ja nav plānots veikt apbedīšanu Iesniegums par atļauju Tilderu kapos apbedīt mirušo personu, kur iepriekš jau ir apglabāti bez kapa vietas uzturēšanas līguma Būvniecība un detālplānojuma izstrāde Pieteikuma forma pašvaldības teritorijā esošas tehniskās problēmas pieteikšanai (ceļi, ietves, ielas, ceļazīmes, ielu apgaismojums, elektroenerģijas piegāde, patēriņš un infrastruktūra, ēku uzturēšana) Iesniegums par bērnu rotaļu laukuma izbūvi pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Iesniegums par detālplānojuma ierosināšanu Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai Iesniegums atzinumu saņemšanai  Iesniegums rakšanas darbu nosacījumu saņemšanai Nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma īre un noma, mazdārziņi Iesniegums izziņas saņemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību (ne)izmantošanu Iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu Īres līguma paraugs Iesniegums mazdārziņa iznomāšanai Iesniegums mazdārziņa nomas pirmtiesību izmantošanai, ja tagadējais nomnieks atsakās no nomas tiesībām Iesniegums mazdārziņa nomas pirmtiesību izmantošanai, ja tagadējais nomnieks ir miris Iesniegums mazdārziņa nomas pārtraukšanai Iesniegums atjaunošanai mazdārziņu rindā Iesniegums mazdārziņa nomas līguma pagarināšanai Pieteikuma forma zemes nomas tiesību izsolei Fiziskas personas apliecinājums par piedalīšanos nomas izsolē Juridiskas personas apliecinājums par piedalīšanos nomas izsolē Iesniegums Nometņu ielas zemes nomai Iesniegums Griezes ielas zemes nomai Iesniegums zemes atsavināšanai par labu ēkas īpašniekam Nomas līguma pieprasījums neizpirktai (neprivatizētai) zemei Iesniegums zemes platības noteikšanai ēku uzturēšanai Iesniegums zemes nomas līguma pagarināšanai Iesniegums zemes nomas maksas samazināšanai ēku (būvju) īpašniekiem Iesniegums nekustamā īpašuma adreses piešķiršanai/maiņai Iesniegums Nometņu ielas zemes atsavināšanai Iesniegums Griezes ielas zemes atsavināšanai Iesniegums dzīvokļa atsavināšanai Universālais pieteikums atsavināšanai Fiziskas personas apliecinājums par piedalīšanos atsavināšanas izsolē Juridiskas personas apliecinājums par piedalīsānos atsavināšanas izsolē Apliecinājums par nodomu iegādāties īpašumu pēc atsavināšanas paziņojuma Iesniegums zemes ierīcības projekta uzsākšanai Iesniegums zemes īpašuma sadalīšanai Iesniegums atļaujai zemes iegādei nepilsonim Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi(fiziskai personai). Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi(juridiskai personai).  Nekustamā īpašuma nodoklis, atvieglojumi Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas atgriešanu Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai par bērnu invalīdu Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai personai, kuras  ģimenē vismaz viens no ģimenes locekļiem ir persona ar 1.grupas invaliditāti Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai otrās grupas invalīdiem un/ vai pensionāriem Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai otrās grupas invalīdam, kuram nav laulātā un bērnu Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai maznodrošinātām personām Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai vientuļajiem pensionāriem Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai personai, kura piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai par īpašumu, kas ir/nav pieslēgts centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai jaunizveidotam uzņēmumam Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai ražošanas uzņēmumam (NICE klas.) Iesniegums izziņai par NĪN nomaksu Iesniegums par personas datu un kontaktinformācijas maiņu nekustamā īpašuma datu informācijas sistēmā Koku izciršana, malkas sagāde Iesniegums atļaujai par atsevišķu koku izciršanu Iesniegums atļaujai cirst malku pašvaldības mežā Pašvaldības pabalsti, braukšanas kompensācijas, līdzfinansējums Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai aizbildnim Iesniegums pašvaldības bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai personām, kas piedalījās Černobiļas AES seku likvidēšanā Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai vientuļajiem pensionāriem Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai invalīdiem Iesniegums pašvaldības ikmēneša pabalsta saņemšanai aizgādnim Iesniegums pašvaldības vienreizējā apbedīšanas pabalsta saņemšanai trūcīgām un maznodrošinātām personām Iesniegums pašvaldības ikgadējā pabalsta saņemšanai politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Iesniegums pašvaldības pabalsta saņemšanai 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu sasniegušiem jubilāriem Iesniegums vienreizējā pašvaldības pabalsta saņemšanai personām, kuras atbrīvotas no apcietinājuma pēc soda izciešanas Iesniegums braukšanas kompensācijas saņemšanai nestrādājošajiem pensionāriem, politiski represētajām personām, nestrādājošajiem 3. grupas invalīdierm un Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem Iesniegums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai Iesniegums vienreizējā pabalsta saņemšanai politiski represētai personai/nacionālās pretošanās kustības dalībniekam ar piegādi mājās Publiskie pasākumi, sapulces, gājieni, piketi Iesniegums atļaujai par publisko pasākumu rīkošanu Iesniegums atļaujai par sapulču, gājienu un piketu rīkošanu Iesniegums atļaujai par tirdzniecību publisko pasākumu laikā Iesniegums atļaujai par gadatirgus organizēšanu Uzņēmējdarbība, tirdzniecība, zvejniecība Iesniegums atļaujai par mūzikas atskaņošanu nakts stundās kafejnīcām un bāriem Iesniegums zvejniecības atļaujai Iesniegums atļaujai par vasaras kafejnīcām Iesniegums atļaujai par tirdzniecību publisko pasākumu laikā Pieteikums jaunas ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai Iesniegums atļaujai par ielu tirdzniecību pastāvīgās vietās vai autoveikalos Izglītība, izglītības programmu licencēšana, skolēnu darbs, jauniešu jautājumi Pieteikums skolēnu autobusam Pieteikums pirmsskolas izglītības iestādes rindai Iesniegums pārreģistrācijai pirmsskolas izglītības iestādes rindā Iesniegums par vietas saglabāšanu pirmsskolas izglītības iestādes rindā, ja bērns uz laiku apmeklē PII Daugaviņa Iesniegums vietas saglabāšanai pirmsskolas izglītības iestādes rindā, ja bērns nevar apmeklēt PII veselības vai cita iemesla dēļ Iesniegums uz vietu bērnam pirmsskolas izglītības iestādē vasarā Iesniegums par obligātās 5-6gadīgo izglītības nodrošināšanu bērnam Iesniegums par vietas maiņu no vienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu pašvaldības PII Vecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena (izziņas) saņemšanai Pieteikuma forma interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanai (fiziska persona) Pieteikuma forma interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanai (juridiska persona) Iesniegums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai Iesniegums par skolēnu darbu vasarā Pieteikuma forma titula "Gada jaunietis" piešķiršanai Iesniegums par pašvaldības atbalstu interešu izglītībai Iesniegums par skolēnu darbu vasarā Kultūra, sports Pieteikuma veidlapa kultūras projekta īstenošanai Iesniegums sporta zāles izmantošanai end faq  

lasīt vairāk
Tagad tikai uz priekšu!

Salaspils novada domes jaunais sasaukums ir sācis darbu. No 17 domniekiem astoņi kolēģi deputātu krēslos sēdušies pirmo reizi. Vēlētāji ar savu izvēli ir nodrošinājuši gan pēctecību, gan atjaunotni. Šī līdzsvarotā proporcija ļauj cerēt uz konstruktīvu un radošu pieeju novadam svarīgu jautājumu risināšanā, turpinot iesākto un meklējot jaunas idejas un risinājumus. Sasaukumam priekšā ir lieli izaicinājumi. Būs jāpanāk būtisks progress daudzdzīvokļu māju renovācijā. Jāturpina pagalmu labiekārtošanas programma. Salaspilieši sen jau ir pelnījuši baseinu. Vidusskolai jāiegūst jaunas telpas un jāuzlabo vecās. Kā aizlaiku monstrs pilsētas centrā stāv nepievilcīgā kultūras nama „Enerģētiķis” ēka, kas jāpārvērš par laikmetīgu kultūras centru. Neremontētas, gadiem tikai „lāpītas” ir Miera un Rīgas ielas viņpus dzelzceļa – tās jāsaved kārtībā. Savrupmāju apbūves rajonos jāpaplašina asfaltēto ielu klāsts. Salaspilī un Saulkalnē mērķtiecīgi jāattīsta labiekārtotu atpūtas zonu tīkls, kurš aptver visas teritorijas daļas. Var uzskaitīt vēl, vēl un vēl… Priekšvēlēšanu laikā partiju programmās neatradu būtiskas pretrunas un atšķirības novada attīstības redzējumā. Vairākuma kolēģu dzīves pieredze, profesionalitāte un godaprāts šajā sasaukumā, domāju, nepieļaus arī sīkmanīgu politisko intrigu un pašlabuma pārākumu pār praktisku darbu realizāciju. Uzskatu, ka nākamo četru gadu laikā mēs spēsim izpildīt ne tikai visu solīto, bet paveikt daudz vairāk. Tagad tikai uz priekšu, ar pilnu atdevi darbam! Ar cieņu,Jūsu Salaspils novada domes priekšsēdētājsRaimonds Čudars   Salaspils novada domes deputātu koalīcijas līgums

lasīt vairāk
Paziņojums par Salaspils novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanu

Darām zināmu, ka Salaspils novada dome šā gada 19.jūlija sēdē (protokols Nr.16, 1.§) apstiprinājusi Salaspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam. Salaspils novada dome informē, ka ar 2013.gada 19.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 2.§) ir izdoti saistošie noteikumi Nr.18/2013 "Salaspils novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa ".   Ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem darba dienās darba laikā visi interesenti varēs iepazīties Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, kā arī domes mājaslapā www.salaspils.lv . Salaspils novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/025 "Teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Salaspils novadā kvalitatīva vietējā līmeņa teritorijas plānošanas procesa nodrošināšanai " ietvaros.

lasīt vairāk
Pašvaldība maina dzīvokļa īpašumu

Salaspils novada dome maina pašvaldības dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 10k.2, Salaspilī (5-stāvu mājas 5.stāvā, 2 istabas, 1 ist. caurstaigājama, kop.pl. 36,8 m2, balkons, ūdens skaitītāji, bez parādiem), uz citām pašvaldības dzīvojamām telpām HES rajonā – 1 vai 2 istabas, 1. vai 2. stāvs, ja mājā ir lifts, tad jebkurā stāvā. Tālrunis  67981014, Lilita Bērziņa, Salaspils novada domes Nekustamo īpašumu daļa. 

lasīt vairāk
Par publisko pasākumu organizēšanas atļaujām

Publisko pasākumu organizēšanas kārtība Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā   Ja vēlaties organizēt publisku (piemiņas, kultūras, sporta vai reklāmas) pasākumu Salaspils novadā, saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto likumdošanu, ir jāsaņem Salaspils novada domes atļauja. 1.      Lai saņemtu atļauju, Salaspils novada domē, ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises sākuma jāiesniedz  iesniegums publiska pasākuma organizēšanai Salaspils novadā un sekojoši dokumenti: ·         uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (juridiskai personai), ·         personai, kas pārstāv juridisku personu, - pilnvara, ·         plānotā pasākuma norises plāns, ·         norises vietas īpašnieka rakstiska piekrišana vai līguma kopija, ·         līguma par tehniskās drošības atbildību kopija, ·         kopija līgumam ar sabiedriskās kārtības nodrošinātāju, ·         līguma par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu kopija (ja attiecināms), ·         bīstamo iekārtu lietošanas atļauja (ja attiecināms), ·         salūta organizatoriem – licences un līguma kopija, ·         Valsts Ugunsdzēsības dienesta saskaņojums, ja pasākumā izmanto pirotehniku.   Organizators saskaņo pasākumu ar valsts policiju (iesniedz iesniegumu Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Salaspils policijas iecirknim, Skolas ielā 7a, Salaspilī, LV-2121); Ja pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, organizatoram vismaz 2 dienas pirms pasākuma jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība, Jāsamaksā pašvaldības noteikto nodevu par pasākuma rīkošanu (saistošie noteikumi nr.69.). Nodevu var samaksāt skaidrā naudā domes kasē vai ar pārskaitījumu: Salaspils novada dome Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000024008 AS SEB banka Kods UNLALV2X033, Budžeta konts: LV58 UNLA 0033 3001 3060 7 Pēc civiltiesiskās apdrošināšanas fakta un nodevas samaksas apliecinošu dokumentu kopijas saņemšanas, pašvaldība izsniedz atļauju par pasākuma rīkošanu. Publisko pasākumu rīkošanas atļauja nav nepieciešama pasākumiem, kuri tiek rīkoti sporta vai atpūtas bāzēs, telpās, kā arī, ja to rīko valsts vai pašvaldības iestādes. Valsts vai pašvaldības iestādēm ir jāinformē pašvaldība par šāda pasākuma organizēšanu. Normatīvie akti, kas regulē publisko pasākumu organizēšanu: Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums (16.06.2005.) Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (LR MK Noteikumi Nr. 298; 08.05.2007.) Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā (LR MK noteikumi Nr.526; 27.06.2006.) Salaspils novada domes Saistošie noteikumi nr.27. „Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils novada pašvaldības teritorijā” (11.06.2008.) Salaspils novada domes Saistošie noteikumi nr.69. “Pašvaldības nodeva par atļauju izklaides pasākumu rīkošanai publiskās vietās” (26.10.2005.) Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi (MK noteikumi nr.538.; 23.09.2003.) Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai (MK noteikumi nr.626.; 18.09.2007.) Likums „Administratīvā procesa likums” (25.10.2001.). Sīkāka informācija – Salaspils novada domes Izglītības un kultūras daļā, Līvzemes ielā 8. Tel. 67981016, e-pasts:

lasīt vairāk
Paziņojums par optiskās šķiedras elektronisko sakaru tīklu projektēšanu

Atbilstoši normatīvajam regulējumam LR MK 01.03.2011. noteikumu Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" 39.¹ punktā, informējam par SIA „Silko serviss” uzsākto optikas tīkla infrastruktūras būvniecības procesu posmā no Baznīcas ielas 11 līdz Silmaļu ielai 11 un Baznīcas, Silmaļu ielu krustojumā Salaspils pagastā, Salaspils novadā. Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks 2013.gads.

lasīt vairāk
Par pabalsta izmaksu personām, kurām ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja

Izskatot Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra sagatavoto Salaspils novada iedzīvotāju, kuriem no 2013. gada 16. jūnija līdz 30.jūnijam ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja, sarakstu un pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 9.7. apakšpunktu un 16. punktu, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, uzdodu: 1. Izmaksāt vienreizēju pabalstu Ls 50,- apmērā personām, kurām no 2013. gada 16.jūnija līdz 2013. gada 30.jūnijam ir 80, 85, 90, 95 gadu jubileja, saskaņā ar sarakstu. 2. Izmaksāt pabalstu Salaspils novada domes kasē no 2013. gada 1.jūlija līdz 12.jūlijam. 3. Ja persona nav ieradusies pēc pabalsta līdz 2013. gada 12.jūlijam, Grāmatvedībai organizēt pabalstu izmaksu personas dzīvesvietā no 2013. gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam. 4. Noteikt, ka piešķirtais pabalsts personai, kura nav sastapta dzīvesvietā, tas jāizņem Salaspils novada domes kasē līdz 2013. gada pēdējai darba dienai pulksten 12.00. Izpilddirektors Andrejs Jaunkalns Pielikumā: Iedzīvotāju, kuriem no 2013. gada 16.jūnija līdz 30.jūnijam ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja, saraksts uz 1 lapas (sarakstā iekļautas 7 personas).

lasīt vairāk
Paziņojums par detālplānojumu zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspils pilsētā

Salaspils novada dome 2013.gada 17.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu  „Par detālplānojuma „Detālplānojums zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspils pilsētā” daļas, nekustamo īpašumu Pureņu iela 3 un Pureņu iela 4 teritorijā, grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot.Nr.15., 33. §). Detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2013.gada 22.jūlija līdz 15.augustam. Ar detālplānojuma grozījumu projektu šajā laikā var iepazīties Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, klientu apkalpošanas centrā un pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv. Detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2013.gada 29.jūlijā plkst. 18.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā. Informāciju par detālplānojuma grozījumu izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, iepriekš sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu pa tālruni 67981068. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs