Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Finanšu komiteja

Finanšu komiteju atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 60.pantam vada domes priekšsēdētājs. Komitejas sastāvs: Raimonds Čudars- priekšsēdētājs Malda Caune- vietniece Ludmila Fedorkova Vera Kalniņa Raivis Anspaks Mihails Rogals Komiteja:  realizē funkcijas, kas noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 50. un 60.pantā; ne retāk kā reizi pusgadā izskata izpilddirektora iesniegto pārskatu par debitoru, kreditoru saistībām, pārskatu par noslēgto saimniecisko līgumu izpildi un kontrolē debitoru parādu piedziņas gaitu un, saimniecisko līgumu saistību pārkāpuma gadījumā, soda sankciju piemērošanu; reizi ceturksnī veic analīzi par sociālo līdzekļu izmaksām no budžeta līdzekļiem, ja izmaksa vienai personai vienā reizē pārsniegusiLs 200, vai vienā kalendārajā gadā – Ls 400; dod atzinumu par aizņēmumu ņemšanu (kredītlīdzekļu piesaisti), neatkarīgi no aizņēmuma (kredīta) summas, kā arī par galvojuma sniegšanu trešo personu interesēs (pašvaldības kapitālsabiedrību un fizisko personu (studiju) aizņēmumiem); izskata un sagatavo, atbilstoši APL prasībām administratīvo aktu projektus izskatīšanai domes sēdē par jautājumiem, kas ir komitejas kompetencē un to izskatīšana saistīta ar administratīvā akta izdošanu; izskata pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja sniegtos pārskatus par pašvaldības kapitālsabiedrību budžeta izpildi ceturksnī, pusgadā un gadā; izskata un dod atzinumu par jebkuriem, ar finanšu līdzekļiem saistītiem jautājumiem. Likums "Par pašvaldībām", 56. pants. Komiteju sēdes ir atklātas.  

lasīt vairāk
Iedzīvotāju pieņemšana

Salaspils valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Salaspils VPVKAC) Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 Darba laiks:pirmdienās – 8.00-19.00 otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – 8.00-18.00 piektdienās – 8.00-14.00 Tālrunis: 67981011 E-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Kases darba laiks: Pirmdienās –9.00-13.00; 14.00-19.00 otrdienās, trešdienās - 8.00-13.00; 14.00-17.00 ceturtdienās - 9.00-13.00; 14.00-18.00 piektdienās –8.00-14.00 Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks: Pirmdien: 9:00 - 13:00; 14:00 - 19:00; Otrdien: 8:00 - 13:00; 14:00 - 17:00; Trešdien:  8:00 - 13:00; 14:00 - 17:00; Ceturtdien: 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00;Piektdien: 8:00 - 14:00.; Vēlams savu vizīti iepriekš saskaņot telefoniski vai elektroniski (t.67981027, e-pasts \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ). Svarīgi! Pieteikšanās uz pieņemšanu pie pašvaldības vadības vai speciālistiem konsultācijas saņemšanai iespējama tieši Apmeklētāju apkalpošanas centrā, elektroniski vai pa tālruni 67981011. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki, domes izpilddirektors pieņem pirmdienās no 14.00 līdz 19.00 Administrācijas speciālisti konsultē pirmdienās no 14.00 līdz 19.00 Citā laikā administrācijas darbinieki pieņem apmeklētājus administrācijas darba laikā saskaņā ar savu darba plānu attiecīgajai nedēļai, apmeklētājam iepriekš piesakoties Apkalpošanas centrā vai pa tālruni 67981011. Apmeklētāju apkalpošanas centra darba laiks Saulkalnē: Pirmdienās 11.00-19.00 Otrdienās 9.00-17.00 Trešdienās - brīvdienaCeturtdienās 11.00-19.00 Piektdienās 9.00-17.00 Sestdienās (1.) 10.00-15.00 Adrese un kontakti: Saulkalne 20-3, Salaspils novads, LV-2117Tālr.: 67948257e-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk
Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja

Komitejas sastāvs: Raivis Anspaks- priekšsēdētājs Mihails Rogals- vietnieks Raimonds Čudars Andrejs Svilāns Vitālijs Berezņevs Kaspars Brunovskis Andris Umbraško   Komiteja: izskata un dod atzinumus par izpilddirektora iesniegtajiem teritoriālās attīstības programmas un teritorijas plānojuma projektiem; izskata un dod atzinumus par grozījumu izdarīšanu un to lietderību apstiprinātajā teritoriālās attīstības plānā un teritorijas plānojumā t.sk. par teritoriālā plānojuma detalizāciju, kas ietver sevī detālplānojumu izstrādāšanas uzsākšanu un izstrādāšanu konkrētiem zemes gabaliem, pamatojoties uz zemes īpašnieku iesniegumiem; pieprasa un izskata pašvaldības iestāžu pārskatus par attiecīgo pašvaldības iestāžu darbu vides aizsardzības jomā, izstrādā un iesniedz izskatīšanai domes sēdē priekšlikumus par vides aizsardzības kontroles darba pilnveidošanu, uzlabošanu; izskata un dod atzinumus par konkrēto pašvaldības infrastruktūras objektu celtniecību, kā arī izskata un dod atzinumus par fizisko un juridisko personu iesniegtajām būviecerēm par rūpniecības objektu un sabiedrisko objektu būvniecību Salaspils novada teritorijā un sagatavo domes lēmumu projektus izskatīšanai domes sēdē minētajos jautājumos; izskata un dod atzinumus par pašvaldības īpašuma objektu (zemju un būvju) iznomāšanu, atsavināšanu, ēku (būvju) nojaukšanu; atbilstoši APL prasībām sagatavo administratīvo aktu projektus izskatīšanai domes sēdē par jautājumiem, kas ir komitejas kompetencē un to izskatīšana saistīta ar administratīvā akta izdošanu. dod atzinumus par citu komiteju izstrādātajiem priekšlikumiem daļā, kas attiecas uz teritoriālo attīstību, labiekārtošanu; izskata un dod atzinumus par valstij un/vai pašvaldībai piekritīgajiem īpašumiem un to izmantošanu. Likums "Par pašvaldībām", 56. pants. Komiteju sēdes ir atklātas.

lasīt vairāk
SND 2012/65 Salaspils kultūras nama "Enerģētiķis" skiču tehniskā projekta izstrāde un darbu autoruzraudzība

Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2012/65 Publiskā iepirkuma mērķis: Salaspils kultūras nama "Enerģētiķis" skiču tehniskā projekta izstrāde un darbu autoruzraudzība NOLIKUMS NOLIKUMS ar 20.03.2013.grozījumiem Akustiskais projekts Inventarizācijas lieta PAU Kontaktpersonas: Mareks Kalniņš27888067 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Aplokšņu atvēršana 25.03.2013. plkst.10:00 - TIEK ACELTA, PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ  PAGARINĀTS Aplokšņu atvēršana  08.04.2013. plkst.10:00

lasīt vairāk
Dzīvokļu saimniecības komiteja

Komitejas sastāvs: Raivis Anspaks- priekšsēdētājs Vitālijs Berezņevs- vietnieks Andrejs Svilāns Jānis Nebars Andris Umbraško Zigmārs Zeimulis Malda Caune  Komiteja: izskata un sagatavo priekšlikumus izskatīšanai domes sēdē jautājumos par dzīvojamo platību pārveidošanu par nedzīvojamām telpām, par pašvaldības avārijas stāvoklī esošo dzīvojamo māju likvidēšanu, dzīvojamo māju vai to daļu iegādi pašvaldības īpašumā; sagatavo un iesniedz izskatīšanai domes sēdē priekšlikumus par pašvaldības dzīvokļu fonda efektīvāku izmantošanu; kopā ar citām komisijām izskata jautājumus, kas saistīti ar sociālo māju (dzīvokļu) izveidošanu; kopā ar citām komitejām un speciālistiem sagatavo priekšlikumus izskatīšanai domes sēdē jautājumos, kas attiecas uz maksas apmēra noteikšanu par pašvaldības īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā esošo dzīvojamo telpu lietošanu ( īres maksu); izskata un sagatavo lēmuma projektus izskatīšanai domes sēdē par pašvaldības īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā esošo dzīvokļu izīrēšanu; ik gadu izskata un aktualizē palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā iekļautos datus un sagatavo to apstiprināšanai domes sēdē; izskata un sagatavo, atbilstoši APL prasībām administratīvo aktu projektus izskatīšanai domes sēdē par jautājumiem, kas ir komitejas kompetencē un to izskatīšana saistīta ar administratīvā akta izdošanu; dod atzinumus par Dzīvesvietas deklarēšanas daļas sagatavotajiem administratīvajiem aktiem, kas attiecas uz personu sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu vai personas dzīvesvietas reģistrāciju pēc iestādes iniciatīvas. Likums "Par pašvaldībām", 56. pants. Komiteju sēdes ir atklātas.

lasīt vairāk
Domes priekšsēdētājs

Raimonds Čudars Partija "VIENOTĪBA"Dzimšanas gads: 1974.Pilsonība: LatvijasDzīves vieta: Salaspils novadsIzglītība: augstākā (Latvijas Universitāte, 1996, jurists, bakalaurs tiesību zinātnēs)Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtāKontaktinformācija: tel. 67981017; e-pasts:

lasīt vairāk
Administrācijas darbinieki

Salaspils novada dome Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169 Tālr. 67981011 Fakss 67981032 e-pasts:

lasīt vairāk
Andrejs Jaunkalns

Pieņemšanas laiki: pirmdienās no 14:00 līdz 19:00, Salaspils novada dome, 309.kab.telefons 67981022 \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. •Izpilddirektors veic funkcijas, kas noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 69. pantā un Salaspils novada domes nolikumā.•Savā darbā ievēro spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā tās tiesību normas, kas reglamentē darba devēja tiesības, pienākumus un atbildību.•Regulāri seko apstiprinātā budžeta faktiskajam izlietojumam.•Nodrošina grāmatvedības vešanu atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām.•Nodrošina ugunsdrošības, eksplozijdrošības, vides aizsardzības, darba drošības normu ievērošanu domes Administratīvā aparāta struktūrvienībās, pašvaldības iestādēs.•Nodrošina pašvaldības īpašumā esošās mantas uzskaiti (kustamas, nekustamas), tās saglabāšanu un apsaimniekošanu, pašvaldības iestāžu lietošanā nodotā pašvaldības īpašuma uzskaiti, kontrolēt tā saglabāšanu un apsaimniekošanas efektivitāti.•Nodrošina domes Administratīvā aparāta darbinieku lietošanā esošā pašvaldības īpašuma saglabāšanu, apsaimniekošanu.•Domes vārdā rīkojoties ar pašvaldības īpašumu un finansu līdzekļiem apstiprinātā budžeta ietvaros domes apstiprinātajai “Instrukcijai par kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo īpašumu, par dāvinājumu un novēlējumu pieņemšanu, pārzināšanu, aizdevumu, galvojumu, aizņēmumu, saimniecisko līgumu slēgšanu un citu ekonomisko saistību uzņemšanos pašvaldības vārdā”.•Izdot tiesību aktos noteiktā kārtībā Darba kārtības noteikumus domes administratīvajā aprātā, parakstīt Koplīgumu, izdot rīkojumus, dot norādījumus, kuri ir obligāti visiem Administratīvā aparāta darbiniekiem, iestāžu vadītājiem.

lasīt vairāk
Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienā

Godātie novadnieki, godātie viesi, mani godātie kolēģi domnieki! Latvijas Valsts 94. gadadienas priekšvakarā uzdūros Kārļa Skalbes „Mazajās piezīmēs” rakstītām rindām. Mūsu rakstnieks, kā neatkarības pasludināšanas dienu liecinieks, raksta:  „Kas gan bija pirmā dienā Latvijas valsts? Tikai vārds, elpa, kas sasilda gaisu. Tie, kas sapņoja par neatkarīgo Latviju, gan ticēja, ka šai elpā izplauks rozes. Bet pa priekšu bija jāiztur grūti pārbaudījumi. Mūs glāba tikai ticība pašas tautas spēkiem”! Tieši ar ticību pašu spēkiem mūsu valsts dibinātāji, spītējot ārējiem apstākļiem, spītējot sveša militāra pārspēka klātbūtnei Latvijā, spēja izcīnīt patiesi neatkarīgu valsti. Ar saviem spēkiem un ticību! Pieminot to dienu notikumus, neviļus jādomā, cik bieži šodien pie pirmās neizdošanās, neveiksmes zaudējam ticību paši sev. Daži sajauc ticības zaudēšanu saviem spēkiem ar ticības zaudēšanu savai valstij. Valsts esam mēs, un tā būs tāda, kādi būsim mēs paši! Mums nav citas izejas, kā tikai paļauties uz sevi, lai mazinātu to sociālās nevienlīdzības plaisu, kas pastāv sabiedrībā. Saviem spēkiem vien jādeldē tas ekonomiskais kritums, ko piedzīvojām vēl nesenajā pagātnē. Pašiem ar ticību saviem spēkiem jāapkaro negodīga pārvalde, zagšana. Pašiem jāaptur tautas izbraukšana labākas dzīves meklējumos ārzemēs. Diemžēl katra mūsu cilvēka vērtību, viņa vajadzību valstij un tautai parasti apzināmies tautas grūtākajos brīžos. Katrā valsts svētku dienā ar katru sarkanbaltsarkano lentīti pie krūtīm tomēr tiek izteikta gatavība strādāt. Tiek apliecināts, ka valsts dibinātāju ilgas pēc neatkarīgas, plaukstošas Latvijas dzīvo arī mūsu paaudzē, mūsu novadā! Šajā svētku reizē paši sev novēlēsim izdarīt ieplānoto, nezaudēt ticību saviem spēkiem. Mums ir par ko lepoties, mums vēsturē ir cilvēki, kuriem līdzināties. Lai mūsu valsts un novads zeļ un plaukst! Dievs svētī Latviju! 18.11.2012.

lasīt vairāk
Būsim saimnieki savā novadā!

Neviens cits jautājums šajos vairāk kā trīs gados, kamēr esmu novada domes priekšsēdētājs, nav bijis tik sarežģīts risinājumu meklējumos. Runa, protams, ir par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Deviņdesmitajos gados veiktā masveida dzīvokļu privatizācija no iepriekšējiem īrniekiem radīja privātīpašniekus, bet tas nav mazinājis problēmas, kas saistītas ar šo māju pārvaldīšanu. Dzīvokļu īpašnieki kopējā apsaimniekošanā pārsvarā saņēma padomju laika novecojušo dzīvojamo fondu, kura ekspluatācijas laiks šobrīd nenovēršami tuvojas nobeigumam. Tāpat sabiedrībai trūka pieredzes un izpratnes kopējā īpašuma apsaimniekošanā. Mājās dzīvokļu īpašnieki nokļuva „vienā laivā”. Vairs nebija „žeka”, kuram pieprasīt, par kuru sūdzēties. Tā vietā nāca daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieku kopsapulce un tās izraudzītais pārvaldnieks. Lai situācija uzlabotos, manuprāt, mums visiem jāapzinās vairākas lietas. Pirmkārt, ir jāatzīst, ka atbildība par māju gulstas uz mājā esošo dzīvokļu īpašniekiem. Neviens cits nerūpēsies par māju, kā tikai tās īpašnieki. Savus lēmumus īpašnieki pieņem kopsapulcē (vai aptaujas kārtībā) ar balsu vairākumu, iespējams, kāds no viņiem ar savu viedokli paliks mazākumā. Otrkārt, mājas pārvaldnieks ir mājas (dzīvokļa īpašnieku) pārstāvis, un viss, ko viņš dara, attiecas uz dzīvokļa īpašniekiem, kuri ir izvēlējušies šādu pārvaldnieku. Treškārt, dzīvokļa īpašnieku nepiedalīšanās ar mājas apsaimniekošanu saistītu jautājumu risināšanā parasti noved pie mājas bankrota un, līdz ar to, komunālo pakalpojumu nesaņemšanas. Ja kāds domā, ka iepriekš uzskaitītās atziņas ir apstrīdamas, tad jāmaina Latvijas Republikas Satversme un Civillikums. Uzskatu, ka situācija ar daudzdzīvokļu mājām pieprasa no pašvaldības īpašus risinājums un finansējumu. Tā pamatā ir iepriekš minētie vēsturiskie aspekti. Esam šobrīd jau izstrādājuši un piemērojuši vairākus atbalsta instrumentus daudzdzīvokļu mājām. Daudzdzīvokļu mājas var saņemt atbalstu siltināšanas uzsākšanai. Pašvaldības sniedz līdzfinansējumu līdz 80 % daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai. Esam paredzējuši jaunajā teritorijas plānojumā labot zemes reformā pieļautās kļūdas. Vairākos mikrorajonos, īpaši Miera/Dienvidu ielas un HESa rajonā, ne vienmēr mājām ir nodrošināta tiesiska piekļuve – lai tiktu pie savas mājas, jābrauc caur kaimiņu mājas pagalmu. Protams, šajā situācijā šādās koplietojuma brauktuves nolietojas, tajās rodas bedres, un nevar prasīt no konkrētā pagalma īpašnieka, lai viņš šādas brauktuves uztur. Risinājums ir definēt šādas joslas plānojumā un jau nākamajā gadā iekļaut tās „bedrīšu lāpīšanas programmā”. Tas tomēr nenozīmē, ka par pagalmiem, īpaši par vietām pie kāpņu telpas ieejām, kurās tiek novietots dzīvokļu īpašnieku transports, nebūs vairs jārūpējas pašai mājai. Tās var savest kārtībā, izmantojot pagalmu labiekārtošanas programmu ar pašvaldības līdzfinansējumu. Man ir patiess prieks par ēku Maskavas ielā 7 un vairākām mājām Enerģētiķu ielā pie bibliotēkas, kuras pirmās ir pieteikušās šajā pagalmu labiekārtošanas programmai, tādā veidā savedot kārtībā ne tikai savu pagalmu, bet visas pilsētas kopskatu. Mājas ir gatavas un spējīgas apgūt piedāvāto Eiropas fondu finansējumu siltināšanai un pašvaldības piedāvāto finansējumu tikai tad, ja to bilance nav ar milzīgu parāda „caurumu”. Lielākā daļa Salaspils māju spēj sevi apsaimniekot pienācīgi. Daļa no tām ir veikušas renovācijas, būtiski samazinot savus izdevumus par siltumenerģiju, daļa uzsākusi pagalmu labiekārtošanu. Es lepojos ar šīm mājām un cilvēkiem, kuri spēj konstruktīvi risināt jautājumus. Dažas mājas ir nokļuvušas neapskaužamā situācijā. Vairāku gadu laikā iekrātie parādi pārsniedz saprāta robežas. Māju pārvaldnieki nav veikuši savu tiešo uzdevumu un mājas to ilglaicīgi pieļāvušas. Tas atsevišķos gadījumos draud ar komunālo pakalpojumu nesaņemšanu. Tomēr arī šajos gadījumos ir izeja. Komunālo pakalpojumu sniedzēji ir gatavi gaidīt, un iekrātos parādus ļaut nomaksāt atsevišķos gadījumos pat trīs gadu laikā. Īpaša ietekme uz situāciju māju apsaimniekošanā ir komunālo pakalpojumu sniedzējiem, īpaši SIA „Salaspils Siltums” un SIA „Valgums-S”. Primārais šo kapitālsabiedrību uzdevums ir nodrošināt drošu un kvalitatīvu pakalpojumu par saprātīgu cenu. Pēdējā pusotra gada laikā „Salaspils Siltuma” vadība ir panākusi būtiskas pozitīvas izmaiņas siltumenerģijas cenā. Par to, kāpēc iepriekšējā vadību to nevarēja, esmu izklāstījis savā rakstā „Vēlreiz par siltuma tarifiem un koģenerāciju” („SV”, 04.11.2011.). Šodien par siltumu maksājam mazāk kā Rīgā. Ir nomainītas lielākā daļa no centrālajām siltumtrasēm, samazinot zudumus. Decembrī tiks realizēts siltumražošanas modernizācijas pirmais posms – izbūvēta šķeldas iekārta. SIA „Valgums-S” ir ceļā uz ūdens un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības palielināšanu Salaspils privātmāju rajonos. Nākamajā gadā, izmantojot Eiropas fondu līdzekļus, tīkli tiks vilkti Meldru, Smilgu ielu rajonā. Ir savesta kārtībā ūdens patēriņa uzskaites sistēma. Man ir dziļa pārliecība, ka uzlabojumus daudzdzīvokļu mājās varam panākt tikai tad, ja katrs darīs savu darbu - dzīvokļu īpašnieki būs saimnieki savās mājās, pārvaldnieki būs profesionāli dzīvokļu īpašnieku interešu pārstāvji, komunālo pakalpojumu sniedzēji mākslīgi nepaaugstinās tarifus, bet pašvaldība vienmēr būs gatava palīdzēt ar rēķinu apmaksu daudzdzīvokļu mājās dzīvojošajām sociāli mazaizsargātajām personām. Ar vienu vārdu sakot - būsim saimnieki! Ar cieņu,Raimonds Čudars 2012. gada oktobrī

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs