Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Lai veicinātu bērnu fizisko attīstību, radošo darbību, prasmju apgūšanu kultūras un mākslas jomā, kā arī samazinātu ģimenes izdevumus par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs, daudzbērnu ģimenes var pieteikties un saņemt šādu atbalstu: 1. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma vienas programmas apguvei Salaspils Mūzikas un mākslas skolā 100% apmērā par vienu no trijiem, diviem no četriem, trijiem no pieciem utt. bērniem. Atbrīvojums neattiecas uz bērniem, kuri mācās sagatavošanas klasē; 2. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma Salaspils Sporta skolā (programmās ”Handbols” vai ”Vieglatlētika”) 100% apmērā par vienu no trijiem, diviem no četriem, trijiem no pieciem utt. bērniem; 3. Prioritāti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē; 4. Prioritāti uz pašvaldības apmaksātu darbu vasarā skolēniem; 5. Bezmaksas ēdināšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē par vienu no trijiem bērniem, diviem no četriem bērniem utt. 6. Finansiālu atbalstu kompensācijas veidā līdz 15 euro vienā kalendārajā mēnesī katram daudzbērnu ģimenes bērnam par šādiem attiecīgajā kalendārajā mēnesī bērnam sniegtajiem un vecāku apmaksātajiem pakalpojumiem: - ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē; - bērna līdzdalība maksas pulciņos (kolektīvos) Salaspils novada pašvaldības kultūras iestādēs, - bērna interešu izglītības programmu vai profesionālās ievirzes programmu apguve Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, - bērna dalība privātajos pašvaldības licencētajos interešu izglītības pulciņos Salaspils novadā vai ārpus tā, ja šāds pakalpojums nav pieejams Salaspils novadā, - bērna dalība nometnē, kas reģistrēta nometņu reģistrā VISC (valsts izglītības satura centra) mājas lapā www.nometnes.gov.lv. Kompensācijas summu, kas pienākas ģimenei (trīs bērnu ģimenei – 45 EUR, četru bērnu ģimenei – 60 EUR utt), vecāki var izlietot pēc saviem ieskatiem viena vai vairāku ģimenes bērnu vajadzībām. Kam pienākas atbalsts? Atbalsts pienākas Salaspils novadā dzīvojošai daudzbērnu ģimenei. Visiem daudzbērnu ģimenes locekļiem jābūt deklarētiem vienā dzīvesvietā. Daudzbērnu ģimene sastāv no viena vai abiem vecākiem/ bērnu likumīgajiem pārstāvjiem un vismaz trīs bērniem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, vai 24 gadu vecumu, ja bērns mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai ir klātienes students. Bērni ģimenē var būt gan abiem vecākiem kopēji, gan katram savi. Laulība starp vecākiem nav obligāts nosacījums. Ja ģimenē aug katram vecākam savi bērni, tad vecākiem jābūt savā starpā laulātiem. Par daudzbērnu ģimenes bērniem tiek uzskatīti arī aizbildniecībā esoši bērni un audžuģimenē ievietotie bērni. Kas jādara, lai saņemtu atbalstu? Vienam no vecākiem/ bērnu likumiskajiem pārstāvjiem Apmeklētāju apkalpošanas centrā Salaspilī vai Saulkalnē: jāiesniedz pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai, jāiesniedz iesniegums kompensācijas izmaksai līdz nākošā mēneša 25. datumam (par iepriekšējo mēnesi) vai katra ceturtā mēneša 25. datumam (par iepriekšējiem 3 mēnešiem), pievienojot atbilstošos attaisnojuma dokumentus (kvīts, čeks, internetbankas izdruka par veikto maksājumu vai maksājuma uzdevums ar bankas apstiprinājumu), uz kura norādīts pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma sniegšanas laiks, bērna vārds, uzvārds un personas kods. Iesnieguma veidlapas var saņemt arī Apmeklētāju apkalpošanas centros Salaspilī un Saulkalnē.  No kura laika var sākt saņemt atbalstu un cik ilgi būs jāgaida? Saņemt daudzbērnu ģimenēm paredzēto atbalstu var sākot ar dienu, kurā ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss. Lēmums par daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanu tiek nosūtīs (izsniegts) iesniedzējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Līdzekļi par daudzbērnu ģimenēm kompensējamajiem izdevumiem tiek pārskaitīti uz norādīto kontu 15 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Svarīgi ievērot un atcerēties! Trīs darba dienu laikā rakstiski jāinformē Salaspils novada dome, ja: ir iestājušies apstākļi, kuru rezultātā ģimene vairs neatbilst Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusam: - viens no bērniem ir sasniedzis 18 gadu vecumu (vai 24 gadu vecumu, ja viņš mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai ir klātienes students), - viens no bērniem saskaņā ar likumu izsludināts par pilngadīgu vai stājies laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, - beidzas bāriņtiesas lēmumā norādītais bērna ievietošanas audžuģimenē termiņš vai personai beidzas aizbildnības tiesības par aizbildnībā esošu bērnu, - bāriņtiesa pieņem lēmumu par aprūpes vai aizgādības tiesību atņemšanu vecākam, - ģimene vai kāds no ģimenes locekļiem maina dzīvesvietu ārpus Salaspils novada pašvaldības teritorijas, - bērns pārtrauc mācības vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai klātienes studijas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. mainās izglītības iestāde, kuru apmeklē kāds no ģimenes bērniem.  Salaspils daudzbērnu ģimenes statuss tiek piešķirts uz 12 mēnešiem un, lai atjaunotu statusu, vecāku vai bērnu likumiskā aizbildņa pienākums ir vienu mēnesi pirms statusa termiņa izbeigšanās iesniegt atkārtotu pieteikumu statusa pagarināšanai. Ja tiek konstatēts, ka ģimenes apstākļi ir mainījušies un ģimene vairs neatbilst daudzbērnu ģimenes definīcijai, vai nav iesniegts pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa pagarināšanai, daudzbērnu ģimenes statuss tiek anulēts/ izbeigts līdz ar tiesībām uz daudzbērnu ģimenei pienākošos atbalstu. Kādi dokumenti nepieciešami? Daudzbērnu ģimenes statusa saņemšanai nepieciešams iesniegt pieteikumu daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai un uzrādīt: iesniedzēja pasi, bērnu dzimšanas apliecības, laulības apliecību, ja ģimenē katram vecākam ir savi bērni, izziņu no augstskolas, ja kāds no bērniem mācās šādā iestādē, dokumentus, kas apliecina aizbildnības nodibināšanu un bērna ievietošanu audžuģimenē (ja attiecināms). 6.atbalsta veida - kompensācijas saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu kompensācijas izmaksai ar pievienotiem attaisnojuma dokumentiem par iepriekšējā mēnesī vai iepriekšējos 3 mēnešos bērnu saņemtajiem un apmaksātajiem kompensējamajiem pakalpojumiem.  Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma saņemšanu Salaspils novada domes saistošie noteikumi: Nr. 6/2013 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” Nr. 22/2013 „Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” Nr. 23/2013 „Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā” Nr. 27/2012 „Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” Kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Salaspilī, Līvzemes 8, 1. stāvs pirmdienās – 8:00-19:00 otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – 8:00-18:00 piektdienās – 8:00-14:00 Apmeklētāju apkalpošanas centrs Saulkalnē, 20-3, 1. stāvs Pirmdienās 11:00-19:00 Otrdienās 9:00-17:00 Trešdienās, ceturtdienās 11:00-19:00 Piektdienās 9:00-17:00 Sestdienās (1.) 10:00-15:00 Pasta adrese: Salaspils novada dome, Salaspils, Līvzemes 8, LV-2169 E-pasts:

lasīt vairāk
Salaspils novada pašvaldības klientu apmierinātības aptauja

Apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti Ir noslēgusies iedzīvotāju aptauja, kas tika veikta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Salaspils novada pašvaldībā” ietvaros. Aptaujas anketa 2010. gada septembrī un oktobrī bija pieejama Salaspils novada pašvaldības mājas lapā, Salaspils novada domē, Būvvaldē un Sociālajā dienestā. Aptaujas rīkotāji izsaka pateicību visiem, kuri piedalījās tajā un izteica savu viedokli par pašvaldības darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Aptaujā piedalījās 184 iedzīvotāji un 20 uzņēmēji. Rezultāti liecina, ka iedzīvotāji pašvaldībā vēršas vismaz divas reizes gadā, lai risinātu galvenokārt sociālos, dzīvesvietas deklarēšanas un nekustamā īpašuma nodokļu jautājumus, saņemtu dažādas atļaujas un izziņas. Savukārt aptaujātie uzņēmēji pašvaldībā vēršas gandrīz katru mēnesi, lai risinātu būvniecības jautājumus un saņemtu dažādas atļaujas un izziņas. Uz jautājumu, vai esat apmierināti ar pašvaldības pakalpojumiem un pašvaldības darbinieku apkalpošanas kultūru, 84% aptaujāto atbildēja apstiprinoši. Mazāk apmierinošas atbildes tika saņemtas uz jautājumiem par norēķinu ērtumu, pašvaldības pieņemšanas laikiem, ar ko nebija apmierināta apmēram 1/3 daļa aptaujāto. Lielākā daļa respondentu atzīst, ka galvenās grūtības pakalpojumu saņemšanā pašvaldībā rada pārāk garās rindas, neskaidrība par to, kādus jautājumus pašvaldība risina, grūtības saprast, kur jāiet un kas jādara, lai atrisinātu savu problēmu, pārāk daudz iesniedzamo dokumentu. Savukārt aptaujātie uzņēmēji atzīst, ka bieži nav zinājuši, kādi dokumenti nepieciešami pakalpojuma saņemšanai, nav skaidrs, kur jāvēršas un kas jādara, lai atrisinātu savu problēmu, traucējošas ir garās rindas pie speciālistiem. Apmēram viena trešdaļa aptaujāto uzņēmēju un iedzīvotāju atzīst, ka, neskatoties uz īpaši šim nolūkam iekārtoto liftu un uzbrauktuvēm, problemātiska ir piekļūšana domes (Līvzemes 8) un Sociālā dienesta (Skolas 7) telpām personām ar pārvietošanās grūtībām, cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Salaspils pašvaldības oficiālo mājas lapu www.salaspils.lv regulāri lieto 49% no aptaujātajiem iedzīvotājiem un 82% aptaujāto uzņēmēju. Tomēr tikai puse no aptaujātajiem regulārajiem mājas lapas lietotājiem atzīst, ka mājas lapa ir labi un saprotami strukturēta un nepieciešamo informāciju tajā parasti var atrast. Pārējie norāda, ka mājas lapas izkārtojums nav ērts un viegli uztverams, kā arī meklēto informāciju izdodas atrast tikai dažreiz vai pat nekad. Aptaujas laikā ir saņemti arī dažādi individuāli viedokļi par pašvaldības darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Piemēram, iedzīvotāji vēlētos no pašvaldības jūtamāku finansiālo atbalstu dažādu pabalstu formā, darbā iekārtošanas pakalpojumus, daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāju kontroli un pašvaldības ceļu un rekreācijas zonu sakārtošanu un attīstīšanu, kamēr uzņēmēji labprāt saņemtu lielāku pašvaldības atbalstu būvniecības jautājumu risināšanā, dažādus pašvaldības pasūtījumus, un pašvaldības līdzdarbību dažādu projektu izstrādē, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Salaspilī. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti un ņemti vērā, turpinot Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta „Publisko pakalpojumu uzlabošana Salaspils pašvaldībā” aktivitāšu īstenošanu. Ar detalizētiem aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit. Informāciju sagatavoja projekta vadošā eksperte Līga Ieviņa

lasīt vairāk
Par klaiņojošiem dzīvniekiem

Pēdējo nedēļu laikā pašvaldībā atkārtoti tiek saņemtas sūdzības par klaiņojošiem suņiem un arī bezsaimnieku kaķu kolonijām. Šie dzīvnieki nav ieklīduši no kaimiņu novadiem, bet gan mūsu pašu iedzīvotāju bezatbildīgā rīcība nereti rada bīstamas situācijas novadā.  „Mežavairogi” turpina reidus klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai. Par klaiņojošiem dzīvniekiem iedzīvotāji var ziņot zvanot dzīvnieku patversmei „Mežavairogi” telefonu 29139149 vai pašvaldības policijas dežūrdaļai, telefons 67980033.  Ja jums ir aizklīdis mājdzīvnieks, viena no iespējām ir to meklēt „Mežavairogos” zvanot uz iepriekšminēto telefonu. Gadījumos, ja jūsu suns vai kaķis ir noklīdis, saimniekam patversmei būs jāsedz  izdevumi par dzīvnieka uzturēšanu un tad savu aizbēgušo mīluli varēs saņemt. Suņus un kaķus, kuru saimnieki nepiesakās 14 dienu laikā, patversme atdod citiem saimniekiem vai iemidzina. Tāpat vēlamies lūgt iedzīvotājus, kuri baro kaķus pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, nebarot kaķus ar visu, kas palicis pāri no pašu galda – tas rada antisanitārus apstākļus māju apkārtnē. Vēlamāka būtu kaķu sausā barība. Saistošie noteikumi paredzēs iespēju sodīt personas par antisanitāru apstākļu radīšanu pilsētā.

lasīt vairāk
Suņu reģistrācija

Pakalpojuma Nr. AATD – 12 Aktualizēts: 14.05.2012. 1. Pakalpojuma nosaukums Suņu reģistrācija, pašvaldības nodevas iekasēšana un suņu reģistrācijas žetonu izsniegšana 2. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Pakalpojuma pamatmērķi ir: identificēt dzīvnieka īpašnieku un rast iespēju sazināties ar dzīvnieka īpašnieku, ja dzīvnieks atrasts vai noticis nelaimes gadījums; iekasēt pašvaldības nodevu; kontrolēt dzīvnieku ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu; mazināt klaiņojošo dzīvnieku skaitu un sodīt to īpašniekus, ja dzīvnieks atstāts bez aprūpes. 3. Pakalpojuma būtības īss apraksts 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 10.punkts nosaka, ka nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras ir attiecīgo dzīvnieku īpašnieki. Nodevu uzliek tā vietējā pašvaldība, kuras teritorijā tiek turēti attiecīgie mājdzīvnieki.   Pakalpojums nepieciešams, lai veicinātu dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu pašvaldības teritorijā. 4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Sunim jābūt vakcinētam pret trakumsērgu. Vakcinācijas apliecībā vai suņa pasē jābūt atzīmei par trakumsērgas ikgadējo vakcināciju. Nodevai ir jābūt samaksātai par iepriekšējiem gadiem un par tekošo gadu. 5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona, privāto tiesību juridiska persona, publisko tiesību juridiska persona 6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) No pašvaldības nodevas IR ATBRĪVOTI: vientuļie, nestrādājošie pensionāri; 1. un 2.grupas invalīdi; valsts iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi; redzes invalīdi; privātmāju īpašnieki (izņemot privāto daudzdzīvokļu māju īpašniekus, īrniekus), ja suns tiek turēts iežogotā teritorijā; zemnieku saimniecības.   Pašvaldības nodeva 50% APMĒRĀ tiek noteikta: pensionāriem; sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem; maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 35 cm, īpašniekiem. 7. Saņemšanas kārtība (klienta ceļš soli pa solim) Klients ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC) un aizpilda iesniegumu par suņa reģistrāciju; Klients veic pašvaldības nodevas samaksu AAC (skaidrā naudā) vai kasē (norēķinoties ar maksājumu karti); AAC darbinieks veic suņa reģistrāciju, piešķirot numuru; AAC darbinieks izsniedz klientam suņa žetonu; Klients tiek informēts par sunim piešķirto reģistrācijas numuru. Reģistrācijas numuru vēlams ierakstīt vakcinācijas apliecībā. 8. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Vakcinācijas apliecība vai suņa pase. Samaksāta pašvaldības nodeva. Ja vēlas saņemt nodevas atvieglojumus, jāuzrāda atbilstošus dokumentus (pensionāra apliecība; vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem – VSAA izsniegta izziņa, ka pensionārs ir nestrādājošs; invalīda apliecība). 9. Pakalpojuma saņemšanu regulējošie normatīvie akti Saistošie noteikumi Nr.36/2011 „Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu”. Saistošie noteikumi Nr.27/2008 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils novada pašvaldības teritorijā” 6.11.punkts un 6.12.punkts. 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 10.punkts.16.05.2006. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā". 10. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Nav. 11. Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) Uzreiz AAC. 12. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Pašvaldības nodeva ir 9 EUR gadā. Atsevišķas iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas no nodevas vai tā ir noteikta 50% apmērā. 16. Atgādinājums 04.04.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” IX.nodaļa   Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumi: 50. Iegādājoties mājas dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks uzņemas atbildību par dzīvnieka turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu. 52. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:  52.1. nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;  52.3. apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus;  52.5. vakcinēt mājas (istabas) dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā. 17. Brīdinājums Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107.pantā paredzēts naudas sods par izvairīšanos no dzīvnieku uzskaites.  

lasīt vairāk
Daugavas labā krasta labiekārtojuma metu konkurss

Rezultāti Aptaujas laiks no 2011.gada 8.jūlija līdz 1.augustam   Aptaujā piedalījās 7 cilvēki (4 cilvēki aptaujas anketu aizpildīja Salaspils novada mājas lapā, 1 – anketas izgriezums no vietējā izdevuma „Salaspils Vēstis” un 2 anketas saņemtas Apmeklētāju apkalpošanas centrā).      SSS  TEV-MAN-ĢIMENEI  Gājēju celiņu izvietojums 3 4 Skrituļotāju un velosipēdistu celiņu izvietojums 1 5 Krastmalas izmantošanas iespējas vasarā, rudenī, ziemā un pavasarī 5 2 Suņu pastaigas zonas izvietojums 3 4 Ūdens un ūdens malas izmantošanas iespējas 5 2 Pasīvās un aktīvās atpūtas iespējas krastmalā 4 3 Labiekārtojuma elementu izvietojums un dizaina priekšlikumi  3 4 Krastmalas izmantošanas iespējas bērniem 3 4 Aktivitātes jauniešiem 3 3 Krastmalas izmantošanas iespējas pieaugušajiem 4 3 Krastmalas izmantošanas iespējas vecākiem cilvēkiem 4 3 Krastmalas izmantošanas iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 1 5 Komentāri:• abi priekšlikumi ir interesanti, bet „Tev-man-ģimenei” liekas reālāks, lai realizētu; • būtu nepieciešams vakara un nakts apgaismojums; • jādomā par aizsardzību pret vandālismu; • „Tev-man-ģimenei” ir padomāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un māmiņām ar bērnu ratiņiem; • jāpadomā par skrituļotājiem, lai bērni neskrituļotu pa ceļiem; • vēlamas nojumes, gadījumā, ja sāk līt lietus.      Līdz 1.augustam lūdzam izteikt savu viedokli par Daugavas labā krasta labiekārtojuma metu konkursā iesniegtajiem darbiem! Konkursam iesniegti divi piedāvājumi, to devīzes - „SSS” un „TEV – MAN – ĢIMENEI”. Piedāvājam nelielu ieskatu katrā no tiem.   „SSS” Daugavas labā krasta labiekārtojuma koncepcija –teritorija tiek sadalīta pa zonām –SALĀM, VĒSTURES SALAS idejas pamatā ir esošais Ako piemineklis. Projekta ietvaros uzstādāmas norādes par šo objektu gan no šosejas, gan no upes puses. Objektu paspilgtinošs turpinājums – „Akmens leģendu galerija” – tēlnieku darbi. DABAS SALA – klusa atpūta tiešā dabas tuvumā, Labiekārtojuma elementi un vides objekti izgatavoti no dabiskiem materiāliem. Dabas salā svinami gadskārtu ieražu svētki: kurināts Līgo ugunskurs, iešūpotas Lieldienas, Ziemassvētkos dedzināts bluķis. OSTAS SALA - mazo laivu, vējdēļu osta, vasaras kafejnīca uz ūdens, pontona laipas un platformas, kuras izmanto ne tikai makšķernieki, bet uz tām var rīkot atraktīvus pasākumus. SALA SALA – uz tās atrodas Sv. Jura baznīcas drupas, kas papildinātas ar labiekārtojumu – brīvdabas baznīcu svētbrīdim. Betonēto atbalsta sienu gar salu „apšuj” ar pakāpienveidīgām koka laipām, terasēm. Plašajā pļavā izvieto pārģērbšanās vai dušas kabīnes. Paredzēta vieta rotaļu laukumam vismazākajiem bērniņiem. SPORTA SALA atrodas aiz galvenā tiltiņa dambja nogāzē uz Salaspils pusi. Plašajā nogāzē izvietota skeitotāju „lenta”, vienkārši vingrošanas rīki veselības un fiziskās formas uzlabošanai un atpūtas solu grupa nogurušajiem sportotājiem, brīvā skatuve ar skatītāju sēdvietām nogāzē. MĀKSLAS SALA - izstādes platforma lielformāta mākslas darbiem, kas šim objektam piešķir starptautisku nozīmi, publicitāti ārpus novada robežām. CRAZY SALA - tā ir vieta, kur ļaut darboties iztēlei un atdzīvoties fantāziju tēliem. Dažādi vides objekti, 3D zīmējumi, uz ūdens digitāli projicēti attēli, filmas, dabas skati, iespaidīgas lielformāta instalācijas, ko var izmantot kā atrakcijas.   Esošais ceļš tiek sadalīts - ātrgaitas josla, kur paredzēts braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skeitiem un tml. un gājēju josla – pastaigām. Nogāzes apaudzētas ar krāsainām pļavas puķēm. Pastaigu taka suņiem papildināta ar dažādiem suņu treniņu rīkiem, aprīkota ar speciālām miskastēm. Lai uz upi pavērtos interesantāks skats, nākotnē Daugavā var tikt ievietoti vēja ģeneratori. Makšķernieku ērtībām izvietotas garas koka laipas. Soliņi, apgaismojums, atkrituma urnas plānotas tā, lai būtu mazāk iespējas tos salauzt un aiznest. Vasaras periodā tiek uzstādītas papildus mobilās tualetes pludmalē, Krastmalas zonējums plānots tā lai nodrošinātu atpūtas iespējas dažādām vecuma grupām ar pasīvās un aktīvās atpūtas iespējām. Risinājums saistošs arī tūrisma attīstībai. Koncepcija piedāvāta kā kopējais perspektīvais attīstības plāns no kura atsevišķus fragmentus iespējams realizēt jau tuvākajā laikā bez milzīgiem ieguldījumiem.Lielizmēra bilde 15,5 MB     „TEV - MAN – ĢIMENEI” Daugavas krastmalas labiekārtojuma priekšlikuma galvenā ideja ir radīt atpūtas vietu Salaspils iedzīvotājiem un viņu ģimenēm. Teritorija ir vairākos līmeņos, projektā sauksim tos par "stāviem". Teritorijai ir trīs "stāvi". Telpas šajos stāvos var izmantot dažādi. Ņemot vērā, ka krastmala ir vienīgā publiski pieejamā atpūtas vieta Salaspilī, tad liela nozīme ir tās pieejamībai visām vecuma un sociālajās grupām, kuras varētu un gribētu izmantot šo teritoriju, piemēram, māmiņas ar bērnu ratiņiem, cilvēki ar īpašām vajadzībām (cilvēki ratiņkrēslos), lai viņi var būt līdzās citiem cilvēkiem, jūtoties līdzvērtīgi izmantot teritoriju tāpat kā citi. Rīgas HES dambja nogāzes visā to garumā ir vienādas, vietām apaudzētas ar pļavu puķēm, izveidoti terases tipa soliņi, līdz ar to radot telpu kultūras pasākumiem (teātra izrādēm, deju uzvedumiem, koncertiem, brīvdabas kinoteātrim). Cilvēki aktīvi izmanto Rīgas HES apkalpes ceļu dažādām aktivitātēm: pastaigām, braukšanai ar velosipēdu, skrituļošanu, skriešanu u.c.. Līdz ar to būtiski ir nodalīt šīs aktivitātes dažādās joslās. Tā kā šī daļa ir plata, tad tas ir iespējams. Priekšlikums ir veidot pastaigu joslu, skrituļošanas joslu un velosipēdu joslu abos virzienos. Šajā joslā būtu jāizvieto arī velosipēdu novietnes, vēlams pie katra atpūtas krēsla, kā arī lejā pie pludmales. Nedrīkst aizmirst arī par cilvēka labāko draugu suni, priekšlikums neparedz to norobežošanu, pastaigas ar tiem tikai atsevišķā vietā, ar žogu norobežotā teritorijā, bet gan piedāvā audzināt vietējos iedzīvotājus uzstādot speciālas atkritumu urnas. Kā viens no aktivitāšu centriem ir plānota pussala ar veco baznīcu, jo šī teritorija jau ir apdzīvota, cilvēki tai ir atraduši pielietojumu. Būtiska ir pieejamība šai teritorijai, tādēļ tiek paredzēts panduss, pa kuru var pārvietoties cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā arī māmiņas ar bērniem un riteņbraucēji. Teritorijai ir jābūt maksimāli atklātai un nenorobežotai ar žogu, lai nerastos sajūta, ka esi ienācis slēgtā teritorijā. Bet, lai cilvēkiem būtu vieglāk orientēties teritorijā, pie ieejas mezgliem būtu nepieciešamas informatīvas zīmes par to, ko iespējams darīt šajā teritorijā. Būtiski būtu veidot arī nelielas informācijas zīmes, kas būtu izvietotas teritorijā un pastāstītu par tās dabas vērtībām. Šīm zīmēm vajadzētu būt zemām, lai arī bērns vai cilvēks ar īpašām vajadzībām, atrodoties ratiņkrēslā, var to izlasīt un saprast. Būtiska būtu informācija par šīs teritorijas vēsturi. Nepieciešams paplašināt jau esošās automašīnu stāvvietas, kā arī būtiski ir uzstādīt teritorijā tualetes. Veloceliņam noteikti vajadzētu būt saistītam ar Salaspils pilsētu. Tā kā Salaspilī ir Mākslas skola, tad tās audzēkņi varētu apgleznot dambja betona malu, līdz ar to tā kļūtu daudz personiskāka un tuvāka. Būtisks šeit būtu apgaismojuma risinājums. Tā kā lielākā teritorijas daļā nav koku, tad ieteicams būtu rast apgaismojuma alternatīvos risinājumus (laternas ar saules baterijām vai nelieli vēja ģeneratori), lai šī vieta spētu kvalificēties, kā videi draudzīga un būtu piemērs arī citām līdzīgām vietām Latvijā. Šajā projektā piedāvātās idejas var realizēt arī pa daļām. Svarīgi ir redzēt, vai piedāvātie risinājumi pilda savu funkciju. Projekta priekšlikumi ir idejas, kuras var attīstīt vēl detalizētāk, bet tas ir viens solis uz priekšu Salaspils pilsētas vides sakārtošanā.Shēma(pdf): 1. lapa 70MB                    2. lapa 164MB                    3. lapa 84MB

lasīt vairāk
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja

Komitejas sastāvs:  Raimonds Čudars- priekšsēdētājs Vera Kalniņa- vietniece Malda Caune Poļina Ivļeva Andrejs Svilāns Vitālijs Berezņevs Jana Kolbina   Komiteja: ne retāk kā vienu reizi pusgadā izskata un dod atzinumus par izpilddirektora iesniegtajiem pārskatiem par pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu darbu, nepieciešamības gadījumā sagatavo priekšlikumus izskatīšanai domes sēdē par minēto iestāžu darba uzlabošanu t.sk. par mazākumtautību izglītības jautājumu risināšanas sistēmu, problēmām; izskata un apstiprina izpilddirektora iesniegto pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un kultūras iestāžu pasākumu kalendāro plānu; izskata un dod atzinumu domei par Izglītības, kultūras un sporta daļas iesniegto kultūras un sporta pasākumu kalendāro plānu; dod atzinumu domei par Salaspils skolu labāko skolēnu apbalvošanu (materiālo stimulēšanu), viņu pedagogu apbalvošanu un titula „Gada pedagogs” piešķiršanu; izskata izpilddirektora sagatavotos priekšlikumus par kvalifikācijas celšanas mācību nepieciešamību pašvaldības iestāžu darbiniekiem un to specifiku; izskata un dod atzinumus par plānotajiem projektiem nākošajā gadā un turpmākajos gados izglītībā, sportā, kultūrā un sagatavo priekšlikumus domes budžeta projektam par izglītības, kultūras un sporta pasākumu finansēšanu; izskata un dod atzinumu par Izglītības, kultūras un sporta daļas izstrādāto izglītības, kultūras un sporta koncepciju Salaspils novadā; izskata un sniedz atzinumus jautājumos, kas attiecas un ir saistīti ar vietas piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādē, vietas anulēšanu uzskaites rindā; izskata un dod atzinumus par jautājumiem, kas attiecas uz interešu izglītību; izskata un sniedz atzinumu par domē saņemtajiem kultūras projektiem un skolēnu nometņu projektiem; izskata jautājumu un dod atzinumu par skolēnu nodarbinātības iespējām un noteikumiem skolēnu brīvdienās; izskata un dod atzinumu Finanšu komitejai par pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenām. Likums "Par pašvaldībām", 56. pants. Komiteju sēdes ir atklātas.

lasīt vairāk
2014. gada budžets

Paskaidrojuma raksts Noteikumi 01.pielikums. Ieņēmumu plāns 02.pielikums. Budžeta līdzekļu atlikumi 03.pielikums. Izdevumu plāns 04.pielikums. Izdevumu sadalījums pa programmām 05.pielikums. Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējums 06.pielikums. Atsevišķu izglītības, kultūras un sporta pasākumu finansējums 07.pielikums. Izdevumu sadalījums pa iestādēm 08.pielikums. Saistību apmērs 11.pielikums. Mērķdotāciju sadalījums 12.pielikums. Plānoto pamatlīdzekļu iegāde 15.pielikums. Pamatbudžeta izpilde uz 2014.gada 1.janvāri 17.pielikums. Speciālā budžeta plāns 18.pielikums. Autoceļu fonda izlietojuma programma

lasīt vairāk
Izkārtņu un reklāmu eksponēšanas atļauju izdošana

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada būvvalde Salaspils, Līvzemes iela 8, 203., 204. kabinets Vadītājs Valērijs Sičovs Tel. 67981013

lasīt vairāk
Atļauja nepilsoņiem zemes iegādei

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļa Salaspils, Līvzemes iela 8, 214. kabinets Daļas vadītājas vietniece Anna Bāle Tel. 67981014 \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Situācijas apraksts Izziņas – atļaujas nepieciešamība Latvijas Republikas patstāvīgajiem iedzīvotājiem un citas valsts pilsoņiem zemes īpašuma iegādei Iesniedzamie dokumenti un nepieciešāmās darbības Iesniegums, darījuma līguma kopija, personu apliecinoša dokumenta uzrādīšana Likumdošanas un normatīvo aktu bāze Likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", likums "Par zemes reformu pilsētās" Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļa Izpildes termiņš 1 mēnesis

lasīt vairāk
2013. gada budžets

Paskaidrojuma raksts 01.pielikums. Ieņēmumu plāns 02.pielikums. Budžeta līdzekļu atlikumi 03.pielikums. Izdevumu plāns 04.pielikums. Izdevumu sadalījums pa programmām 05.pielikums. Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējums 06.pielikums. Atsevišķu izglītības, kultūras un sporta pasākumu finansējums 07.pielikums. Izdevumu sadalījums pa iestādēm 08.pielikums. Darba algas fonda sadalījums 11.pielikums. Mērķdotāciju sadalījums 12.pielikums. Planoto pamatlidzeklu iegade 15.pielikums. Pamatbudžeta izpilde 2011. gadā 16.pielikums. Speciālā budžeta izpilde 2011. gadā 17.pielikums. Speciālā budžeta plāns 18.pielikums. Autoceļu fonda izlietojuma programma 19.pielikums. Saistību apmērs

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs