Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Lai veicinātu bērnu fizisko attīstību, radošo darbību, prasmju apgūšanu kultūras un mākslas jomā, kā arī samazinātu ģimenes izdevumus par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs, daudzbērnu ģimenes var pieteikties un saņemt šādu atbalstu: 1. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma vienas programmas apguvei Salaspils Mūzikas un mākslas skolā 100% apmērā par vienu no trijiem, diviem no četriem, trijiem no pieciem utt. bērniem. Atbrīvojums neattiecas uz bērniem, kuri mācās sagatavošanas klasē; 2. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma Salaspils Sporta skolā (programmās ”Handbols” vai ”Vieglatlētika”) 100% apmērā par vienu no trijiem, diviem no četriem, trijiem no pieciem utt. bērniem; 3. Prioritāti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē; 4. Prioritāti uz pašvaldības apmaksātu darbu vasarā skolēniem; 5. Bezmaksas ēdināšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē par vienu no trijiem bērniem, diviem no četriem bērniem utt. 6. Finansiālu atbalstu kompensācijas veidā līdz 15 euro vienā kalendārajā mēnesī katram daudzbērnu ģimenes bērnam par šādiem attiecīgajā kalendārajā mēnesī bērnam sniegtajiem un vecāku apmaksātajiem pakalpojumiem: - ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē; - bērna līdzdalība maksas pulciņos (kolektīvos) Salaspils novada pašvaldības kultūras iestādēs, - bērna interešu izglītības programmu vai profesionālās ievirzes programmu apguve Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, - bērna dalība privātajos pašvaldības licencētajos interešu izglītības pulciņos Salaspils novadā vai ārpus tā, ja šāds pakalpojums nav pieejams Salaspils novadā, - bērna dalība nometnē, kas reģistrēta nometņu reģistrā VISC (valsts izglītības satura centra) mājas lapā www.nometnes.gov.lv. Kompensācijas summu, kas pienākas ģimenei (trīs bērnu ģimenei – 45 EUR, četru bērnu ģimenei – 60 EUR utt), vecāki var izlietot pēc saviem ieskatiem viena vai vairāku ģimenes bērnu vajadzībām. Kam pienākas atbalsts? Atbalsts pienākas Salaspils novadā dzīvojošai daudzbērnu ģimenei. Visiem daudzbērnu ģimenes locekļiem jābūt deklarētiem vienā dzīvesvietā. Daudzbērnu ģimene sastāv no viena vai abiem vecākiem/ bērnu likumīgajiem pārstāvjiem un vismaz trīs bērniem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, vai 24 gadu vecumu, ja bērns mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai ir klātienes students. Bērni ģimenē var būt gan abiem vecākiem kopēji, gan katram savi. Laulība starp vecākiem nav obligāts nosacījums. Ja ģimenē aug katram vecākam savi bērni, tad vecākiem jābūt savā starpā laulātiem. Par daudzbērnu ģimenes bērniem tiek uzskatīti arī aizbildniecībā esoši bērni un audžuģimenē ievietotie bērni. Kas jādara, lai saņemtu atbalstu? Vienam no vecākiem/ bērnu likumiskajiem pārstāvjiem Apmeklētāju apkalpošanas centrā Salaspilī vai Saulkalnē: jāiesniedz pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai, jāiesniedz iesniegums kompensācijas izmaksai līdz nākošā mēneša 25. datumam (par iepriekšējo mēnesi) vai katra ceturtā mēneša 25. datumam (par iepriekšējiem 3 mēnešiem), pievienojot atbilstošos attaisnojuma dokumentus (kvīts, čeks, internetbankas izdruka par veikto maksājumu vai maksājuma uzdevums ar bankas apstiprinājumu), uz kura norādīts pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma sniegšanas laiks, bērna vārds, uzvārds un personas kods. Iesnieguma veidlapas var saņemt arī Apmeklētāju apkalpošanas centros Salaspilī un Saulkalnē.  No kura laika var sākt saņemt atbalstu un cik ilgi būs jāgaida? Saņemt daudzbērnu ģimenēm paredzēto atbalstu var sākot ar dienu, kurā ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss. Lēmums par daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanu tiek nosūtīs (izsniegts) iesniedzējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Līdzekļi par daudzbērnu ģimenēm kompensējamajiem izdevumiem tiek pārskaitīti uz norādīto kontu 15 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Svarīgi ievērot un atcerēties! Trīs darba dienu laikā rakstiski jāinformē Salaspils novada dome, ja: ir iestājušies apstākļi, kuru rezultātā ģimene vairs neatbilst Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusam: - viens no bērniem ir sasniedzis 18 gadu vecumu (vai 24 gadu vecumu, ja viņš mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai ir klātienes students), - viens no bērniem saskaņā ar likumu izsludināts par pilngadīgu vai stājies laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, - beidzas bāriņtiesas lēmumā norādītais bērna ievietošanas audžuģimenē termiņš vai personai beidzas aizbildnības tiesības par aizbildnībā esošu bērnu, - bāriņtiesa pieņem lēmumu par aprūpes vai aizgādības tiesību atņemšanu vecākam, - ģimene vai kāds no ģimenes locekļiem maina dzīvesvietu ārpus Salaspils novada pašvaldības teritorijas, - bērns pārtrauc mācības vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai klātienes studijas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. mainās izglītības iestāde, kuru apmeklē kāds no ģimenes bērniem.  Salaspils daudzbērnu ģimenes statuss tiek piešķirts uz 12 mēnešiem un, lai atjaunotu statusu, vecāku vai bērnu likumiskā aizbildņa pienākums ir vienu mēnesi pirms statusa termiņa izbeigšanās iesniegt atkārtotu pieteikumu statusa pagarināšanai. Ja tiek konstatēts, ka ģimenes apstākļi ir mainījušies un ģimene vairs neatbilst daudzbērnu ģimenes definīcijai, vai nav iesniegts pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa pagarināšanai, daudzbērnu ģimenes statuss tiek anulēts/ izbeigts līdz ar tiesībām uz daudzbērnu ģimenei pienākošos atbalstu. Kādi dokumenti nepieciešami? Daudzbērnu ģimenes statusa saņemšanai nepieciešams iesniegt pieteikumu daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai un uzrādīt: iesniedzēja pasi, bērnu dzimšanas apliecības, laulības apliecību, ja ģimenē katram vecākam ir savi bērni, izziņu no augstskolas, ja kāds no bērniem mācās šādā iestādē, dokumentus, kas apliecina aizbildnības nodibināšanu un bērna ievietošanu audžuģimenē (ja attiecināms). 6.atbalsta veida - kompensācijas saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu kompensācijas izmaksai ar pievienotiem attaisnojuma dokumentiem par iepriekšējā mēnesī vai iepriekšējos 3 mēnešos bērnu saņemtajiem un apmaksātajiem kompensējamajiem pakalpojumiem.  Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma saņemšanu Salaspils novada domes saistošie noteikumi: Nr. 6/2013 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” Nr. 22/2013 „Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” Nr. 23/2013 „Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā” Nr. 27/2012 „Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” Kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Salaspilī, Līvzemes 8, 1. stāvs pirmdienās – 8:00-19:00 otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – 8:00-18:00 piektdienās – 8:00-14:00 Apmeklētāju apkalpošanas centrs Saulkalnē, 20-3, 1. stāvs Pirmdienās 11:00-19:00 Otrdienās 9:00-17:00 Trešdienās, ceturtdienās 11:00-19:00 Piektdienās 9:00-17:00 Sestdienās (1.) 10:00-15:00 Pasta adrese: Salaspils novada dome, Salaspils, Līvzemes 8, LV-2169 E-pasts:

lasīt vairāk
Salaspils novada pašvaldības klientu apmierinātības aptauja

Apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti Ir noslēgusies iedzīvotāju aptauja, kas tika veikta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Salaspils novada pašvaldībā” ietvaros. Aptaujas anketa 2010. gada septembrī un oktobrī bija pieejama Salaspils novada pašvaldības mājas lapā, Salaspils novada domē, Būvvaldē un Sociālajā dienestā. Aptaujas rīkotāji izsaka pateicību visiem, kuri piedalījās tajā un izteica savu viedokli par pašvaldības darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Aptaujā piedalījās 184 iedzīvotāji un 20 uzņēmēji. Rezultāti liecina, ka iedzīvotāji pašvaldībā vēršas vismaz divas reizes gadā, lai risinātu galvenokārt sociālos, dzīvesvietas deklarēšanas un nekustamā īpašuma nodokļu jautājumus, saņemtu dažādas atļaujas un izziņas. Savukārt aptaujātie uzņēmēji pašvaldībā vēršas gandrīz katru mēnesi, lai risinātu būvniecības jautājumus un saņemtu dažādas atļaujas un izziņas. Uz jautājumu, vai esat apmierināti ar pašvaldības pakalpojumiem un pašvaldības darbinieku apkalpošanas kultūru, 84% aptaujāto atbildēja apstiprinoši. Mazāk apmierinošas atbildes tika saņemtas uz jautājumiem par norēķinu ērtumu, pašvaldības pieņemšanas laikiem, ar ko nebija apmierināta apmēram 1/3 daļa aptaujāto. Lielākā daļa respondentu atzīst, ka galvenās grūtības pakalpojumu saņemšanā pašvaldībā rada pārāk garās rindas, neskaidrība par to, kādus jautājumus pašvaldība risina, grūtības saprast, kur jāiet un kas jādara, lai atrisinātu savu problēmu, pārāk daudz iesniedzamo dokumentu. Savukārt aptaujātie uzņēmēji atzīst, ka bieži nav zinājuši, kādi dokumenti nepieciešami pakalpojuma saņemšanai, nav skaidrs, kur jāvēršas un kas jādara, lai atrisinātu savu problēmu, traucējošas ir garās rindas pie speciālistiem. Apmēram viena trešdaļa aptaujāto uzņēmēju un iedzīvotāju atzīst, ka, neskatoties uz īpaši šim nolūkam iekārtoto liftu un uzbrauktuvēm, problemātiska ir piekļūšana domes (Līvzemes 8) un Sociālā dienesta (Skolas 7) telpām personām ar pārvietošanās grūtībām, cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Salaspils pašvaldības oficiālo mājas lapu www.salaspils.lv regulāri lieto 49% no aptaujātajiem iedzīvotājiem un 82% aptaujāto uzņēmēju. Tomēr tikai puse no aptaujātajiem regulārajiem mājas lapas lietotājiem atzīst, ka mājas lapa ir labi un saprotami strukturēta un nepieciešamo informāciju tajā parasti var atrast. Pārējie norāda, ka mājas lapas izkārtojums nav ērts un viegli uztverams, kā arī meklēto informāciju izdodas atrast tikai dažreiz vai pat nekad. Aptaujas laikā ir saņemti arī dažādi individuāli viedokļi par pašvaldības darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Piemēram, iedzīvotāji vēlētos no pašvaldības jūtamāku finansiālo atbalstu dažādu pabalstu formā, darbā iekārtošanas pakalpojumus, daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāju kontroli un pašvaldības ceļu un rekreācijas zonu sakārtošanu un attīstīšanu, kamēr uzņēmēji labprāt saņemtu lielāku pašvaldības atbalstu būvniecības jautājumu risināšanā, dažādus pašvaldības pasūtījumus, un pašvaldības līdzdarbību dažādu projektu izstrādē, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Salaspilī. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti un ņemti vērā, turpinot Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta „Publisko pakalpojumu uzlabošana Salaspils pašvaldībā” aktivitāšu īstenošanu. Ar detalizētiem aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit. Informāciju sagatavoja projekta vadošā eksperte Līga Ieviņa

lasīt vairāk
Par klaiņojošiem dzīvniekiem

Pēdējo nedēļu laikā pašvaldībā atkārtoti tiek saņemtas sūdzības par klaiņojošiem suņiem un arī bezsaimnieku kaķu kolonijām. Šie dzīvnieki nav ieklīduši no kaimiņu novadiem, bet gan mūsu pašu iedzīvotāju bezatbildīgā rīcība nereti rada bīstamas situācijas novadā.  „Mežavairogi” turpina reidus klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai. Par klaiņojošiem dzīvniekiem iedzīvotāji var ziņot zvanot dzīvnieku patversmei „Mežavairogi” telefonu 29139149 vai pašvaldības policijas dežūrdaļai, telefons 67980033.  Ja jums ir aizklīdis mājdzīvnieks, viena no iespējām ir to meklēt „Mežavairogos” zvanot uz iepriekšminēto telefonu. Gadījumos, ja jūsu suns vai kaķis ir noklīdis, saimniekam patversmei būs jāsedz  izdevumi par dzīvnieka uzturēšanu un tad savu aizbēgušo mīluli varēs saņemt. Suņus un kaķus, kuru saimnieki nepiesakās 14 dienu laikā, patversme atdod citiem saimniekiem vai iemidzina. Tāpat vēlamies lūgt iedzīvotājus, kuri baro kaķus pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, nebarot kaķus ar visu, kas palicis pāri no pašu galda – tas rada antisanitārus apstākļus māju apkārtnē. Vēlamāka būtu kaķu sausā barība. Saistošie noteikumi paredzēs iespēju sodīt personas par antisanitāru apstākļu radīšanu pilsētā.

lasīt vairāk
Suņu reģistrācija

Pakalpojuma Nr. AATD – 12 Aktualizēts: 14.05.2012. 1. Pakalpojuma nosaukums Suņu reģistrācija, pašvaldības nodevas iekasēšana un suņu reģistrācijas žetonu izsniegšana 2. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Pakalpojuma pamatmērķi ir: identificēt dzīvnieka īpašnieku un rast iespēju sazināties ar dzīvnieka īpašnieku, ja dzīvnieks atrasts vai noticis nelaimes gadījums; iekasēt pašvaldības nodevu; kontrolēt dzīvnieku ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu; mazināt klaiņojošo dzīvnieku skaitu un sodīt to īpašniekus, ja dzīvnieks atstāts bez aprūpes. 3. Pakalpojuma būtības īss apraksts 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 10.punkts nosaka, ka nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras ir attiecīgo dzīvnieku īpašnieki. Nodevu uzliek tā vietējā pašvaldība, kuras teritorijā tiek turēti attiecīgie mājdzīvnieki.   Pakalpojums nepieciešams, lai veicinātu dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu pašvaldības teritorijā. 4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Sunim jābūt vakcinētam pret trakumsērgu. Vakcinācijas apliecībā vai suņa pasē jābūt atzīmei par trakumsērgas ikgadējo vakcināciju. Nodevai ir jābūt samaksātai par iepriekšējiem gadiem un par tekošo gadu. 5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona, privāto tiesību juridiska persona, publisko tiesību juridiska persona 6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) No pašvaldības nodevas IR ATBRĪVOTI: vientuļie, nestrādājošie pensionāri; 1. un 2.grupas invalīdi; valsts iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi; redzes invalīdi; privātmāju īpašnieki (izņemot privāto daudzdzīvokļu māju īpašniekus, īrniekus), ja suns tiek turēts iežogotā teritorijā; zemnieku saimniecības.   Pašvaldības nodeva 50% APMĒRĀ tiek noteikta: pensionāriem; sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem; maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 35 cm, īpašniekiem. 7. Saņemšanas kārtība (klienta ceļš soli pa solim) Klients ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC) un aizpilda iesniegumu par suņa reģistrāciju; Klients veic pašvaldības nodevas samaksu AAC (skaidrā naudā) vai kasē (norēķinoties ar maksājumu karti); AAC darbinieks veic suņa reģistrāciju, piešķirot numuru; AAC darbinieks izsniedz klientam suņa žetonu; Klients tiek informēts par sunim piešķirto reģistrācijas numuru. Reģistrācijas numuru vēlams ierakstīt vakcinācijas apliecībā. 8. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Vakcinācijas apliecība vai suņa pase. Samaksāta pašvaldības nodeva. Ja vēlas saņemt nodevas atvieglojumus, jāuzrāda atbilstošus dokumentus (pensionāra apliecība; vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem – VSAA izsniegta izziņa, ka pensionārs ir nestrādājošs; invalīda apliecība). 9. Pakalpojuma saņemšanu regulējošie normatīvie akti Saistošie noteikumi Nr.36/2011 „Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu”. Saistošie noteikumi Nr.27/2008 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils novada pašvaldības teritorijā” 6.11.punkts un 6.12.punkts. 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 10.punkts.16.05.2006. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā". 10. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Iesnieguma veidlapa 11. Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) Uzreiz AAC. 12. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Pašvaldības nodeva ir 6 Ls gadā. Atsevišķas iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas no nodevas vai tā ir noteikta 50% apmērā. 16. Atgādinājums 04.04.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” IX.nodaļa   Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumi: 50. Iegādājoties mājas dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks uzņemas atbildību par dzīvnieka turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu. 52. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:  52.1. nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;  52.3. apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus;  52.5. vakcinēt mājas (istabas) dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā. 17. Brīdinājums Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107.pantā paredzēts naudas sods par izvairīšanos no dzīvnieku uzskaites. Par izvairīšanos no dzīvnieku uzskaites pašvaldībā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

lasīt vairāk
Daugavas labā krasta labiekārtojuma metu konkurss

Rezultāti Aptaujas laiks no 2011.gada 8.jūlija līdz 1.augustam   Aptaujā piedalījās 7 cilvēki (4 cilvēki aptaujas anketu aizpildīja Salaspils novada mājas lapā, 1 – anketas izgriezums no vietējā izdevuma „Salaspils Vēstis” un 2 anketas saņemtas Apmeklētāju apkalpošanas centrā).      SSS  TEV-MAN-ĢIMENEI  Gājēju celiņu izvietojums 3 4 Skrituļotāju un velosipēdistu celiņu izvietojums 1 5 Krastmalas izmantošanas iespējas vasarā, rudenī, ziemā un pavasarī 5 2 Suņu pastaigas zonas izvietojums 3 4 Ūdens un ūdens malas izmantošanas iespējas 5 2 Pasīvās un aktīvās atpūtas iespējas krastmalā 4 3 Labiekārtojuma elementu izvietojums un dizaina priekšlikumi  3 4 Krastmalas izmantošanas iespējas bērniem 3 4 Aktivitātes jauniešiem 3 3 Krastmalas izmantošanas iespējas pieaugušajiem 4 3 Krastmalas izmantošanas iespējas vecākiem cilvēkiem 4 3 Krastmalas izmantošanas iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 1 5 Komentāri:• abi priekšlikumi ir interesanti, bet „Tev-man-ģimenei” liekas reālāks, lai realizētu; • būtu nepieciešams vakara un nakts apgaismojums; • jādomā par aizsardzību pret vandālismu; • „Tev-man-ģimenei” ir padomāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un māmiņām ar bērnu ratiņiem; • jāpadomā par skrituļotājiem, lai bērni neskrituļotu pa ceļiem; • vēlamas nojumes, gadījumā, ja sāk līt lietus.      Līdz 1.augustam lūdzam izteikt savu viedokli par Daugavas labā krasta labiekārtojuma metu konkursā iesniegtajiem darbiem! Konkursam iesniegti divi piedāvājumi, to devīzes - „SSS” un „TEV – MAN – ĢIMENEI”. Piedāvājam nelielu ieskatu katrā no tiem.   „SSS” Daugavas labā krasta labiekārtojuma koncepcija –teritorija tiek sadalīta pa zonām –SALĀM, VĒSTURES SALAS idejas pamatā ir esošais Ako piemineklis. Projekta ietvaros uzstādāmas norādes par šo objektu gan no šosejas, gan no upes puses. Objektu paspilgtinošs turpinājums – „Akmens leģendu galerija” – tēlnieku darbi. DABAS SALA – klusa atpūta tiešā dabas tuvumā, Labiekārtojuma elementi un vides objekti izgatavoti no dabiskiem materiāliem. Dabas salā svinami gadskārtu ieražu svētki: kurināts Līgo ugunskurs, iešūpotas Lieldienas, Ziemassvētkos dedzināts bluķis. OSTAS SALA - mazo laivu, vējdēļu osta, vasaras kafejnīca uz ūdens, pontona laipas un platformas, kuras izmanto ne tikai makšķernieki, bet uz tām var rīkot atraktīvus pasākumus. SALA SALA – uz tās atrodas Sv. Jura baznīcas drupas, kas papildinātas ar labiekārtojumu – brīvdabas baznīcu svētbrīdim. Betonēto atbalsta sienu gar salu „apšuj” ar pakāpienveidīgām koka laipām, terasēm. Plašajā pļavā izvieto pārģērbšanās vai dušas kabīnes. Paredzēta vieta rotaļu laukumam vismazākajiem bērniņiem. SPORTA SALA atrodas aiz galvenā tiltiņa dambja nogāzē uz Salaspils pusi. Plašajā nogāzē izvietota skeitotāju „lenta”, vienkārši vingrošanas rīki veselības un fiziskās formas uzlabošanai un atpūtas solu grupa nogurušajiem sportotājiem, brīvā skatuve ar skatītāju sēdvietām nogāzē. MĀKSLAS SALA - izstādes platforma lielformāta mākslas darbiem, kas šim objektam piešķir starptautisku nozīmi, publicitāti ārpus novada robežām. CRAZY SALA - tā ir vieta, kur ļaut darboties iztēlei un atdzīvoties fantāziju tēliem. Dažādi vides objekti, 3D zīmējumi, uz ūdens digitāli projicēti attēli, filmas, dabas skati, iespaidīgas lielformāta instalācijas, ko var izmantot kā atrakcijas.   Esošais ceļš tiek sadalīts - ātrgaitas josla, kur paredzēts braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skeitiem un tml. un gājēju josla – pastaigām. Nogāzes apaudzētas ar krāsainām pļavas puķēm. Pastaigu taka suņiem papildināta ar dažādiem suņu treniņu rīkiem, aprīkota ar speciālām miskastēm. Lai uz upi pavērtos interesantāks skats, nākotnē Daugavā var tikt ievietoti vēja ģeneratori. Makšķernieku ērtībām izvietotas garas koka laipas. Soliņi, apgaismojums, atkrituma urnas plānotas tā, lai būtu mazāk iespējas tos salauzt un aiznest. Vasaras periodā tiek uzstādītas papildus mobilās tualetes pludmalē, Krastmalas zonējums plānots tā lai nodrošinātu atpūtas iespējas dažādām vecuma grupām ar pasīvās un aktīvās atpūtas iespējām. Risinājums saistošs arī tūrisma attīstībai. Koncepcija piedāvāta kā kopējais perspektīvais attīstības plāns no kura atsevišķus fragmentus iespējams realizēt jau tuvākajā laikā bez milzīgiem ieguldījumiem.Lielizmēra bilde 15,5 MB     „TEV - MAN – ĢIMENEI” Daugavas krastmalas labiekārtojuma priekšlikuma galvenā ideja ir radīt atpūtas vietu Salaspils iedzīvotājiem un viņu ģimenēm. Teritorija ir vairākos līmeņos, projektā sauksim tos par "stāviem". Teritorijai ir trīs "stāvi". Telpas šajos stāvos var izmantot dažādi. Ņemot vērā, ka krastmala ir vienīgā publiski pieejamā atpūtas vieta Salaspilī, tad liela nozīme ir tās pieejamībai visām vecuma un sociālajās grupām, kuras varētu un gribētu izmantot šo teritoriju, piemēram, māmiņas ar bērnu ratiņiem, cilvēki ar īpašām vajadzībām (cilvēki ratiņkrēslos), lai viņi var būt līdzās citiem cilvēkiem, jūtoties līdzvērtīgi izmantot teritoriju tāpat kā citi. Rīgas HES dambja nogāzes visā to garumā ir vienādas, vietām apaudzētas ar pļavu puķēm, izveidoti terases tipa soliņi, līdz ar to radot telpu kultūras pasākumiem (teātra izrādēm, deju uzvedumiem, koncertiem, brīvdabas kinoteātrim). Cilvēki aktīvi izmanto Rīgas HES apkalpes ceļu dažādām aktivitātēm: pastaigām, braukšanai ar velosipēdu, skrituļošanu, skriešanu u.c.. Līdz ar to būtiski ir nodalīt šīs aktivitātes dažādās joslās. Tā kā šī daļa ir plata, tad tas ir iespējams. Priekšlikums ir veidot pastaigu joslu, skrituļošanas joslu un velosipēdu joslu abos virzienos. Šajā joslā būtu jāizvieto arī velosipēdu novietnes, vēlams pie katra atpūtas krēsla, kā arī lejā pie pludmales. Nedrīkst aizmirst arī par cilvēka labāko draugu suni, priekšlikums neparedz to norobežošanu, pastaigas ar tiem tikai atsevišķā vietā, ar žogu norobežotā teritorijā, bet gan piedāvā audzināt vietējos iedzīvotājus uzstādot speciālas atkritumu urnas. Kā viens no aktivitāšu centriem ir plānota pussala ar veco baznīcu, jo šī teritorija jau ir apdzīvota, cilvēki tai ir atraduši pielietojumu. Būtiska ir pieejamība šai teritorijai, tādēļ tiek paredzēts panduss, pa kuru var pārvietoties cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā arī māmiņas ar bērniem un riteņbraucēji. Teritorijai ir jābūt maksimāli atklātai un nenorobežotai ar žogu, lai nerastos sajūta, ka esi ienācis slēgtā teritorijā. Bet, lai cilvēkiem būtu vieglāk orientēties teritorijā, pie ieejas mezgliem būtu nepieciešamas informatīvas zīmes par to, ko iespējams darīt šajā teritorijā. Būtiski būtu veidot arī nelielas informācijas zīmes, kas būtu izvietotas teritorijā un pastāstītu par tās dabas vērtībām. Šīm zīmēm vajadzētu būt zemām, lai arī bērns vai cilvēks ar īpašām vajadzībām, atrodoties ratiņkrēslā, var to izlasīt un saprast. Būtiska būtu informācija par šīs teritorijas vēsturi. Nepieciešams paplašināt jau esošās automašīnu stāvvietas, kā arī būtiski ir uzstādīt teritorijā tualetes. Veloceliņam noteikti vajadzētu būt saistītam ar Salaspils pilsētu. Tā kā Salaspilī ir Mākslas skola, tad tās audzēkņi varētu apgleznot dambja betona malu, līdz ar to tā kļūtu daudz personiskāka un tuvāka. Būtisks šeit būtu apgaismojuma risinājums. Tā kā lielākā teritorijas daļā nav koku, tad ieteicams būtu rast apgaismojuma alternatīvos risinājumus (laternas ar saules baterijām vai nelieli vēja ģeneratori), lai šī vieta spētu kvalificēties, kā videi draudzīga un būtu piemērs arī citām līdzīgām vietām Latvijā. Šajā projektā piedāvātās idejas var realizēt arī pa daļām. Svarīgi ir redzēt, vai piedāvātie risinājumi pilda savu funkciju. Projekta priekšlikumi ir idejas, kuras var attīstīt vēl detalizētāk, bet tas ir viens solis uz priekšu Salaspils pilsētas vides sakārtošanā.Shēma(pdf): 1. lapa 70MB                    2. lapa 164MB                    3. lapa 84MB

lasīt vairāk
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja

Komitejas sastāvs:  Raimonds Čudars- priekšsēdētājs Vera Kalniņa- vietniece Malda Caune Poļina Ivļeva Andrejs Svilāns Vitālijs Berezņevs Jana Kolbina   Komiteja: ne retāk kā vienu reizi pusgadā izskata un dod atzinumus par izpilddirektora iesniegtajiem pārskatiem par pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu darbu, nepieciešamības gadījumā sagatavo priekšlikumus izskatīšanai domes sēdē par minēto iestāžu darba uzlabošanu t.sk. par mazākumtautību izglītības jautājumu risināšanas sistēmu, problēmām; izskata un apstiprina izpilddirektora iesniegto pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un kultūras iestāžu pasākumu kalendāro plānu; izskata un dod atzinumu domei par Izglītības, kultūras un sporta daļas iesniegto kultūras un sporta pasākumu kalendāro plānu; dod atzinumu domei par Salaspils skolu labāko skolēnu apbalvošanu (materiālo stimulēšanu), viņu pedagogu apbalvošanu un titula „Gada pedagogs” piešķiršanu; izskata izpilddirektora sagatavotos priekšlikumus par kvalifikācijas celšanas mācību nepieciešamību pašvaldības iestāžu darbiniekiem un to specifiku; izskata un dod atzinumus par plānotajiem projektiem nākošajā gadā un turpmākajos gados izglītībā, sportā, kultūrā un sagatavo priekšlikumus domes budžeta projektam par izglītības, kultūras un sporta pasākumu finansēšanu; izskata un dod atzinumu par Izglītības, kultūras un sporta daļas izstrādāto izglītības, kultūras un sporta koncepciju Salaspils novadā; izskata un sniedz atzinumus jautājumos, kas attiecas un ir saistīti ar vietas piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādē, vietas anulēšanu uzskaites rindā; izskata un dod atzinumus par jautājumiem, kas attiecas uz interešu izglītību; izskata un sniedz atzinumu par domē saņemtajiem kultūras projektiem un skolēnu nometņu projektiem; izskata jautājumu un dod atzinumu par skolēnu nodarbinātības iespējām un noteikumiem skolēnu brīvdienās; izskata un dod atzinumu Finanšu komitejai par pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenām. Likums "Par pašvaldībām", 56. pants. Komiteju sēdes ir atklātas.

lasīt vairāk
Izkārtņu un reklāmu eksponēšanas atļauju izdošana

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada būvvalde Salaspils, Līvzemes iela 8, 203., 204. kabinets Vadītājs Valērijs Sičovs Tel. 67981013

lasīt vairāk
2014. gada budžets

Paskaidrojuma raksts Noteikumi 01.pielikums. Ieņēmumu plāns 02.pielikums. Budžeta līdzekļu atlikumi 03.pielikums. Izdevumu plāns 04.pielikums. Izdevumu sadalījums pa programmām 05.pielikums. Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējums 06.pielikums. Atsevišķu izglītības, kultūras un sporta pasākumu finansējums 07.pielikums. Izdevumu sadalījums pa iestādēm 08.pielikums. Saistību apmērs 11.pielikums. Mērķdotāciju sadalījums 12.pielikums. Plānoto pamatlīdzekļu iegāde 15.pielikums. Pamatbudžeta izpilde uz 2014.gada 1.janvāri 17.pielikums. Speciālā budžeta plāns 18.pielikums. Autoceļu fonda izlietojuma programma

lasīt vairāk
2005. gada publiskais pārskats

Apstiprināts Salaspils novada domes sēdē 31.05.2006. prot Nr.10, 5.§ 2006. gada maijs Saturs Saturs * Vadītāja ziņojums * Salaspils raksturojums * Iedzīvotāji * Salaspils pašvaldības funkcijas un struktūra * Komitejas * Komisijas * Salaspils novada domes struktūra * Lēmuma pieņemšanas ceļš * Pašvaldības iestādes * Pašvaldības kapitālsabiedrības * Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbības pilnveidošana * Salaspils pašvaldības finansu darbības rezultāti 2005.gadā * Tautsaimniecība * Administratīvā daļa * Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai * Pašvaldības policijas paveiktais 2005.gadā * Pārskats par Salaspils pilsētas bibliotēkas darbību 2005. gadā * Vispārējā un interešu izglītība * Salaspils 1. vidusskola * Salaspils 2. vidusskola * Salaspils sākumskola * Pirmskolas izglītības iestādes * PII “Daugaviņa” * PII “Ritenītis” * PII “Saime” * PII “Saulīte” * Profesionālās ievirzes izglītība * Salaspils mūzikas un mākslas skola * Salaspils sporta skola * Sociālā dienesta darbība 2005. gadā * Pielikumi: Revidenta ziņojums par 2005.gada finanšu pārskatu. Domes lēmums par 2005.gada budžeta izpildi. Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem. Salaspils pašvaldības saistību apmērs. Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā kustības pārskats. Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu kustību. Domes lēmums par 2006.gada budžeta pieņemšanu. Pašvaldības nekustāmā īpašuma novērtējums. Vadītāja ziņojums Salaspils novada kopējais iedzīvotāju skaits 2005.gadā bija 20620, tajā skaitā 3103 lauku teritorijā. Diemžēl, līdzīgi kā iepriekš, arī 2005.gadā mirušo skaits pārsniedzis dzimušo iedzīvotāju skaitu: attiecīgi 228:172, bet dzimstība Salaspils novadā pieaug – 2005.gada 11 mēnešos piedzimuši par 36 bērniem vairāk nekā 2004.gadā kopā. Reģistrētas 113 laulības, kas ir tikai par 6 mazāk nekā pērn. Salaspils novada dome finansē 9 izglītības iestādes, tajā skaitā 4 pirmsskolas izglītības iestādes, 2 vidusskolas, Sākumskolu, Bērnu sporta skolu un Mūzikas un mākslās skolu. 2005.gadā veikti remonta darbi Salaspils 2.vidusskolas sākumskolas telpās, izveidojot 3 pirmsskolas grupas pie Salaspils 2.vidusskolas, kuras laika gaitā plānots pārveidot par atsevišķu, pastāvīgi strādājošo pirmsskolas izglītības iestādi. Tiek domāts arī par jaunas vispārējās vidējās izglītības iestādes celtniecību Salaspilī – 3.vidusskolu, kuras atrašanas vieta ir paredzēta Dienvidu ielā. 2005.agad projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās” ietvaros pilnībā tika veikta renovācija 2 pirmsskolas izglītības iestādēs – “Saime” un “Daugaviņa”. Pašvaldības pārziņā ir 2 kultūras nami – “Rīgava” un “Enerģētiķis”, kuram pievienots Mākslas salons. Tāpat Salaspils novada domes struktūrvienībā ir Salaspils bibliotēka, kura ar 2005.gadu veic arī rajona bibliotēkas funkcijas, kam piešķirts no Rīgas rajona padomes papildus finansējums, Daugavas muzejs, Salaspils memoriāls, Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa. Sociālajā sfērā pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz Sociālās aprūpes māja, Bāriņtiesa, Sociālais dienests, Nakts patversme, Pašvaldības policija un Sociālās palīdzības nams, kurā kopš 2003.gada veiksmīgi darbojas Sabiedriskais centrs. 2005.gada nogalē tika pabeigta ēkas, Skolas ielā 7, kur vienkopus tiek koncentrēta gandrīz visa sociālās sfēras pakalpojumu saņemšana, renovācija, kas tika aizsākta 2004.gada beigās. Veselības aprūpē pakalpojumus sniedz Saulkalnes veselības punkts un Salaspils poliklīnika. Domes Administratīvais aparāts sastāv no: Administratīvās daļas, Finanšu un grāmatvedības uzskaites daļas, Juridiskās un personāla daļas, Dzīvesvietas deklarēšanas daļas, Nekustamā īpašuma daļas, Autotransporta daļas, Izglītības, kultūras un sporta metodiskās daļas. 2005.gada sākumā pie Administratīvā aparāta ir izveidotas 3 jaunas daļas – Komunālā daļa, kuras galvenais uzdevums ir rūpēties par pilsētas sakopšanu, Tehniskā daļa un informācijas daļa. Kā atsevišķas daļas tika likvidētas Kapu nodaļa un juridiskā un personāla daļa, kuru darbinieki ir iekļauti citās Administratīvā aparāta daļās. Lielākie izdevumi Salaspils novada domes 2005.gada budžetā bija izglītībai, kas sastādīja 34% no kopējiem izdevumiem. 2% no kopējiem izdevumiem izlietoti norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz ar to kopējie izdevumi izglītībai bija 36%. 21 % no kopējā budžeta izdevumiem izlietoti tautsaimniecības finansējumam. Lielāko daļu no tā sastāda dažādu kapitālo remontu veikšana pašvaldības iestādēs, kā arī teritorijas atjaunošana un labiekārtošana. 2005.gadā tika turpināts 2004.gadā aizsāktais projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās”, kura ietvaros 2004.gadā visām pašvaldības iestādēm tika nomainīti logi, bet 2005.gadā veikta Sociālā palīdzības nama un divu pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija. Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās” mērķis ir izstrādāt Salaspils sabiedrisko ēku (skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu, sociālās palīdzības, kultūras un sporta objektu) rekonstrukcijas koncepciju – ilgtermiņa attīstības programmu. Projektā ir iekļauti pasākumi, kas nepieciešami normatīvo prasību, tajā skaitā ēku norobežojošo konstrukciju siltumpretestības, izpildīšanai, ēku funkcionalitātes palielināšanai un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 9 miljoni latu, kurus paredzēts piesaistīt no dažādiem finansējuma avotiem. 2006.gadā un turpmākajos gados plānots turpināt ieguldīt līdzekļus tādiem mērķiem kā: Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās – projekta turpināšana, ielu seguma uzlabošana, atjaunošana un ielu izbūve, elektroapgaismojuma līniju uzlabošana un izbūve, detālplānojumu un ģenerālplāna izstrādes. Tuvākajā laikā ir plānots labiekārtot pludmali, kā arī risināt jautājumu ar jauna stadiona celšanu, kas atbilstu vispārpieņemtajam standartam. Salaspils novada domes priekšsēdētājs Juris Putniņš     Salaspils raksturojums Salaspils novada pašvaldība (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.953 no 23.11.2004. izveidotsSalaspils novads) atrodas Rīgas rajonā un robežojas ar Rīgas pilsētu, Ikšķiles un Stopiņu novadiem, Ķekavas un Daugmales pagastiem. Salaspils atrodas 18km attālumā no Rīgas. Tuvākās pilsētas Salaspilij ir Ikšķile (11km), Ogre (18km) un Baldone (21km). Pavisam Salaspils lauku teritorijā ir 4259 zemes gabali ar kopplatību 11407,8ha jeb 115km2, pilsētas teritorijā – 1807 zemes gabali (ieskaitot nomas zemes) ar kopplatību 1280,3ha jeb 12 km2. 15,8% teritorijas aizņem Rīgas HES ūdenskrātuve. Zemāk ir uzrādītas divas tabulas, kas atspoguļo zemes izmantošanas veidu gan pilsētas teritorijā (skat.1.tabulu) un lauku teritorijā (skat.2.tabulu), kā arī parāda to sadalījumu pa lietošanas mērķu grupām. 1.tabula Zemes īpašumi un lietojumi Salaspils pilsētas teritorijā  2005.gadā sadalījumā pa lietošanas mērķu grupām Zemes izmantošanas veids Īpašumi Lietojumi Kopā skaits kopējā platība (ha) skaits kopējā platība (ha) skaits kopējā platība (ha) Lauksaimniecība 62 182.3 44 43.8 106 226.1 Mežsaimniecība 6 46.4 5 275.1 11 321.5 Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas 981 165 87 14.9 1068 179.9 Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas 139 61.4 5 0.7 144 62.1 Darījumu iestāžu apbūves teritorijas 34 19.1 25 4.7 59 23.8 Sabiedrisko ēku (skolu, veselības aizsardzības iestāžu u.c.) apbūve 31 152.1 13 134.5 44 286.6 Rūpniecības objektu apbūves teritorijas 47 70.1 18 14.8 65 84.9 Satiksmes infrastruktūras objekti 91 8.7 211 81.6 302 90.3 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 7 1.8 1 3.3 8 5.1 KOPĀ 1398 706.9 401 556.7 1807 1280.3           2.tabula Zemes īpašumi un lietojumi Salaspils lauku teritorijā  2005.gadā sadalījumā pa lietošanas mērķu grupām Zemes izmantošanas veids Īpašumi Lietojumi Kopā skaits kopējā platība (ha) skaits kopējā platība (ha) skaits kopējā platība (ha) Lauksaimniecība 835 5139.6 80 292.4 915 5432 Mežsaimniecība 19 1716.7 5 502.1 24 2218.8 Ūdenssaimniecība 1 3.9 2 2354 3 2357.9 Zvejsaimniecība un zivsaimniecība 1 43 - - 2 19.8 Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas 2791 314.9 237 49.1 3028 364 Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas 38 10.8 4 3 42 13.8 Darījumu iestāžu apbūves teritorijas 3 0.8 - - 3 0.8 Sabiedrisko ēku (skolu, veselības aizsardzības iestāžu u.c.) apbūve 6 74.1 7 13.7 13 87.8 Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 1 43 1 70.5 2 113.5 Rūpniecības objektu apbūves teritorijas 57 177.1 45 235.8 102 412.9 Satiksmes infrastruktūras objekti 31 14.7 66 282.9 97 297.6 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 21 6.2 7 82.7 28 88.9 KOPĀ 3805 7521.6 454 3886.2 4259 11407.8   Iedzīvotāji 2005.gada beigās Salaspilī dzīvoja 20620 iedzīvotāji, tas ir par gandrīz 300 cilvēkiem vairāk nekā 2004.gadā, no kuriem 3103 jeb 15% – lauku apvidū , teritorijas apdzīvojuma blīvums – 173 cilvēki uz km2. Iedzīvotāju skaita izmaiņas tagadējā Salaspils pilsētas un lauku teritorijā no 1943. līdz 2005.gadam Salaspils lauku teritorijas iedzīvotāju skaita palielināšanos noteica lielo rūpniecisko objektu atvēršana (Saulkalnē, Aconē, Dolē), taču precīzi, datorizēti dati par iedzīvotāju skaitu lauku teritorijā pieejami tikai kopš 1995.gada pēc Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju statusa iegūšanas un precīzas teritorijas robežu noteikšanas. Iedzīvotāju skaitu teritorijā ietekmējusi galvenokārt mehāniskā kustība. Gan iedzīvotāju skaita palielināšanās kopš 1998.gada un samazināšanās pēc 2000.gada notikusi mehāniskās kustības ietekmē. Salaspils lauku teritorijas iedzīvotāju skaita izmaiņas Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ reģistrētas 2004.gadā 2005.gadā Dzimšanas 129 172 Laulības 119 113 Miršanas 213 228 Dabīgais pieaugums -84 -56 Dabiskais pieaugums Salaspilī laika posmā no 1973. līdz 2005.gadam 2005.gadā Salaspilī dzimuši 172 bērni, kas ir par 43 vairāk nekā 2004.gadā un salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem to pārspēj tikai 1995.gada rādītājs, kad piedzimušo skaits bija 207 cilvēki. Pašlaik mirušo skaits pakāpeniski palielinās un 2005.gadā nomira par 15 cilvēkiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Līdz ar to dabiskais pieaugums joprojām ir negatīvs, 2005.gadā sasniedzot - 2,7 uz 1000 iedzīvotājiem. Tomēr plānojams, ka nākotnē šī situācija uzlabosies, jo reģistrēto laulību skaits ir diezgan augsts – 2004.gadā Salaspilī tika reģistrētas 119 laulības, bet 2005. gadā 113 laulības. Salaspils pašvaldības funkcijas un struktūra Salaspils novada dome ir pašvaldība, kuras primārais uzdevums ir nodrošināt Salaspils iedzīvotājiem iespēju veidot pilnvērtīgu dzīvi šajā pilsētā un tai pieguļošai lauku teritorijā. Salaspils pašvaldības funkcijas ir noteiktas LR likuma “Par pašvaldībām”, bet Salaspils novada domes darba organizācijas pamatprincipi - nolikums, kas apstiprināts 2005. gada 27.aprīlī. Salaspils novada domē ievēlēti 13 deputāti: Juris Putniņš Silvija Pivore Visvaldis Vasarietis Raimonds Čudars Veiko Spolītis. Valdis Circenis Genādijs Volodins Mihails Rogals Vilnis Grīviņš Zoja Rimša Olga Pāvulīte Dmitrijs Kancevičs Aleksandrs Prutkovs Salaspils novada domes priekšsēdētājs ir Juris Putniņš, bet priekšsēdētāja vietniece - Zoja Rimša.   Salaspils novada domes galvenie uzdevumi ir : gādāt par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas vecuma bērnu nodrošināšanā ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību; nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu; nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību; gādāt par Salaspils pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; gādāt par sabiedrisko kārtību, apkarot žūpību un netiklību; nodrošināt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu pieejamību; sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā; sekmēt uzņēmējdarbību Salaspils pašvaldības administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu; pārzināt būvniecību Salaspils administratīvajā teritorijā; saskaņā ar Salaspils administratīvās teritorijas detālplānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; Kārtējās domes sēdes tiek sasauktas divas reizes mēnesī, mēneša otrajā un pēdējā trešdienā pl.16.00. Ja nepieciešams, tiek sasauktas Ārkārtas sēdes. Ar domes sēdes darba kārtību iedzīvotāji var iepazīties domē pie informatīvā dēļa piecas dienas pirms kārtējās domes sēdes un Salaspils pašvaldības interneta mājas lapā (www.salaspils.lv). Informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta Salaspils novada domes izdevumā “Salaspils Vēstis”  un interneta mājas lapā. Savukārt iedzīvotāji uz kuriem attiecas konkrētais lēmums,  protokola izrakstus var saņemt Domē 304.kab. 5 dienas pēc Domes sēdes. Ar pilnu lēmumu tekstu iedzīvotāji var iepazīties Administratīvajā daļā (304. kab.). Lai nodrošinātu domes darbību: pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, administratīvo teritorijas pārvaldi un labiekārtošanu, lai sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, ir izveidotas komitejas un komisijas. Komitejas Finanšu komiteja: J.Putniņš, Z. Rimša, M. Rogals, R. Čudars, D. Kancevičs, G. Volodins, A. Prutkovs.   Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komiteja: Z. Rimša, O. Pāvulīte, S. Pivore, V. Vasarietis, D. Kancevičs. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu jautājumu komiteja: J. Putniņš, S. Pivore, V. Vasarietis, M. Rogals, A. Prutkovs. Ārvalstnieku un bezvalstnieku lietu komiteja: V. Grīviņš, M.Rogals, G. Volodins, A. Prutkovs. Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja: Z. Rimša, V. Circenis, V. Vasarietis, M. Rogals, G. Volodins. Dzīvokļu saimniecības komiteja: O. Pāvulīte, R. Čudars, Z. Rimša, D. Kancevičs, S. Pivore.  Komisijas Atbilstoši tiesību aktu prasībām un nepieciešamībai izpildīt atsevišķas pašvaldības funkcijas, kā arī nodrošināt administratīvās teritorijas pārvaldīšanu, pašvaldībā, darbojas šādas pastāvīgas komisijas: ārkārtas situāciju komisija avārija, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai; zemes komisija; individuālā darba veicēju reģistrācijas un juridisko personu atsevišķu darbības veidu licencēšanas komisija; administratīvā komisija; būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; sporta komisija; sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisija; dzīvokļu saimniecības un komunālo jautājumu komisija. Atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai dome veido darba grupas vai komisijas. Salaspils novada domes struktūra Lēmuma pieņemšanas ceļš Lēmuma pieņemšana Salaspils novada domē var notikt divos veidos: izskatot iedzīvotāju piedāvātās problēmas un to risinājumus; izskatot speciālistu konstatētās problēmas vai nepilnības. Pašvaldības iestādes Iestādes nosaukums un adrese Vadītājs Telefons Nodarbināto skaits Salaspils novada dome Līvzemes iela 8, Salaspils priekšsēdētājs Juris Putniņš, izpilddirektors Andrejs Jaunkalns 7981017 7981022 86 Salaspils BāriņtiesaLīvzemes iela 8, Salaspils Zaiga Matvejāne 7981018; 7981067 4 Salaspils Būvvalde Līvzemes iela 8, Salaspils Valerijs Sičovs 7981013 7 Salaspils Dzimtsarakstu nodaļa Līvzemes iela 8, Salaspils Skaidrīte Keiša - Sīle 7981027 2 Sociālās palīdzības dienests Līvzemes iela 8, Salaspils Indra Nipkena 7946788 16 Sociālās aprūpes māja Daugavas iela 2A, Salaspils Visvaldis Vasarietis 7942412 32 Sociālās palīdzības namsSkolas iela 7, Salaspils Dmitrijs Kancevičs 7947414 14 K/n Enerģētiķis Skolas iela 2, Salaspils Ināra Caunīte 7947517 41 Izstāžu zāle Rīgas iela 36, Salaspils Andris Abiļevs 7944397 3 K/n Rīgava Līvzemes iela 7, Salaspils Ēriks Miķelsons 7941163 29 Daugavas muzejsSalaspils lauku teritorija, Doles sala Daina Lasmane 7216367 22 Salaspils pilsētas bibliotēka Līvzemes iela 8, Salaspils SPB Bērnu un jauniešu bibliotēka “Avotiņš”Skolas iela 2, Salaspils SPB Dienvidu bibliotēkaDienvidu iela 7k.3, Salaspils SPB Saulkalnes bibliotēkaSalaspils lauku teritorija, Saulkalne Daiga Orbidāne 7981029 18 Rita Germane 7940355   Dace Mosāne 7944368   Gita Rozenberga 7948257   PII “Ritenītis” Rīgas iela 10, Salaspils Anna Kavasa 7947265 63 PII “Saulīte”Enerģētiķu iela 17, Salaspils Ņina Kacko 7940992 54 PII “Saime” Miera iela 19/9, Salaspils Silvija Pivore 7944270 38 PII “Daugaviņa” Salaspils lauku teritorija, Saulkalne Inga Ģēģere 7948030 32 Salaspils sākumskola Meža iela 6, Salaspils Vanda Bārtule 7981040 34 Salaspils 1. vidusskola Lauku iela 1, Salaspils Elita Pušpure, bet kopš 2006.g.aprīļa Vera Kalniņa 7947253 118 Salaspils 2. vidusskola Skolas iela 6, Salaspils Veneranda Bogdane - Rogozina 7940950 142 Salaspils Mūzikas un mākslas skolaLīvzemes iela 9, Salaspils Vilnis Borovskis 7941605 21 Bērnu sporta skola Līvzemes iela 22, Salaspils Anita Trumpe 7943115 8 Pašvaldības policija Lauku iela 6, Salaspils Dzintars Strožs 7980033, 7940001 29 Saulkalnes veselības punkts Salaspils lauku teritorija, Saulkalne 30, dz. 40 Tatjana Ņesterova 7948086 1 Pašvaldības kapitālsabiedrības Darbības veids Iestādes nosaukums un adrese Vadītājs Telefons Nodarbināto skaits Veselības aprūpe SIA “Salaspils veselības centrs”Lauku iela 8, Salaspils Vita Upmane Rīkotājdir. 7947792 Reģ. 7947347 60 Siltumapgāde SIA “Salaspils Siltums”Miera iela 31, Salaspils Genadijs Volodins 7944929, 7944817 45 Ūdens apgāde un kanalizācija SIA “Valgums-S” Miera iela 26a, Salaspils Ēriks Jušķevics 7944694, 7944695 82 Namu apsaimniekošana SIA “Dzīvoklis”Enerģētiķu 9, Salaspils Gita  Vinogradova 7947408 92 Domes pakļautībā un pārraudzībā darbojas valsts īpašuma objekts apsaimniekotājs - Salaspils memoriāls. Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbības pilnveidošana Ar 2005.gadu Salaspils novada domē sāka strādāt revidents domes iestāžu un kapitālsabiedrību darba uzraudzībai. 2005.gadā beidzās pašvaldības uzņēmumu pārveidošana par kapitālsabiedrībām un rudenī tika pieņemts lēmums par SIA “Dzīvoklis” likvidāciju 2006.gadā pēc 2005./2006.gada apkures sezonas beigām. Pēc SIA “Dzīvoklis” likvidācijas Salaspils novada dome būs pilnībā izpildījusi likuma “Par valsts pārvaldi” prasības, t.i. pašvaldības nodarbosies ar uzņēmējdarbību tikai tajās jomās, kurās ir izveidojies dabīgs monopols. Salaspils novada domei paliek tikai tās kapitālsabiedrības: SIA “Salaspils Siltums”, SIA “Valgums-S” un SIA “Salaspils veselības centrs” (Salaspils poliklīnika). 2005.gads atzīmējams kā pirmais gads, kad samazinājās (par 10%) iedzīvotāju parādi par komunāliem pakalpojumiem Sociālās palīdzības namā, Skolas ielā 7. Šajā gadā arī turpinājās 3.vidusskolas (ģimnāzijas) būvniecības ieceres izpēte. Tika sagatavots tehniski - ekonomisks pamatojums, iedalīts zemes gabals Dienvidu ielā, kurš tika ierakstīts zemes grāmatā un arī tika veikta zemes ģeoloģiskā ekspertīze. Lai nodrošinātu arvien pieaugušo iedzīvotāju pieprasījumu pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs tika atvērtas tās jaunas grupiņas Salaspils 2.vidusskolas sākumskolas telpās. Diemžēl 2006. un 2007.gados, līdz Salaspils izglītības iestāžu pārprofilēšanai, pēc 3.vidusskolas uzbūvēšanas pilnībā atrisināt pirmsskolas izglītības iestāžu vietu skaita trūkumu pašvaldība nebūs spējīga. 2005.gadā tika paplašināts arī Sociālās pašvaldības dienests, kas ļāva uzlabot sociālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un domē tika izveidota sākotnēji komunālā brigāde, bet vēlāk komunālā daļa pilsētas sakopšanas darbu izpildes nodrošināšanai. Pieaugot pašvaldības budžetam tika paaugstinātās arī pašvaldības iestāžu darbinieku atalgojums, bet neskatoties uz to 2005.gads iezīmējās kā pirmais gads, kad parādījās augsti kvalificētu darbinieku trūkums. Salaspils pašvaldības finansu darbības rezultāti 2005.gadā Finansiālā nozīmē par visu pilsētu kopumā var spriest pēc budžeta izpildes rezultātiem. 2005.gadā salīdzinot ar 2004.gadu budžeta ieņēmumi pieauguši par 16% un sasniedza 6,6 miljonus latu. Lielāko ieņēmumu daļu (apmēram 75 %) veido nodokļi, galvenokārt, iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 64% no visiem ieņēmumiem 2005.gadā. Šim rādītājam ir vislielākā ietekme uz kopējo budžeta ieņēmumu pieaugumu. Ieņēmumu pieaugums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa izskaidrojams gan ar kopējo iedzīvotāju skaita pieaugumu, gan arī ar algu līmeņa pieaugumu, gan iespējams arī ar ienākumu legalizēšanu, samazinoties t.s. ”aplokšņu algām”. 2005.gadā budžeta ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju bija 322Ls. 2005.gada budžeta izdevumi bija nedaudz lielāki nekā ieņēmumi. Salīdzinot ar 2004.gadu, lielākā daļa izdevumu, sadalot tos pa attiecīgajām jomām, procentuāli palikuši nemainīgi, vai arī izmainījušies aptuveni 1 % robežās. Visvairāk līdzekļu novirzīts izglītībai – 34%, tālāk seko izdevumi dzīvokļu saimniecībai un vides aizsardzībai – 23%, maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas fondam – 12%, sociālajai nodrošināšanai un apdrošināšanai – 7%, izpildvarai – 11%. Pēdējo sešu gadu laikā diezgan nemainīgs katru gadu ir izdevumu īpatsvars kultūrai un sportam – ap 7%. Sadalījums ir līdzīgs 2004.gadam, par 2% pieauga tautsaimniecības daļa. Lielāko daļu no tā sastāda dažādu kapitālo remontu veikšana pašvaldības iestādēs, kā arī teritorijas atjaunošana un labiekārtošana. 2004.gadā aizsāktā projekta realizācija “Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās”, kura mērķis ir izstrādāt Salaspils sabiedrisko ēku ilgtermiņa attīstības programmu un kurā ir iekļauti pasākumi ēku norobežojošo konstrukciju siltumpretestības, izpildīšanai, ēku funkcionalitātes palielināšanai un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai, turpinās arī 2005.gadā. Šajā gadā ir veikta triju iestāžu ēku rekonstrukcija: PII “Saime”, PII “Daugaviņa” un Sociālās palīdzības nams. Rekonstrukcijas gaitā ir siltinātas ēku sienas un pamati, un mainīti plakanie jumti uz siltinātiem divslīpu jumtiem. Kopējie kredīta līdzekļi 2004.-2005. gadam no Eiropas Investīciju bankas EIB ir 723 tūkst.Ls un Valsts kases 120 tūkst.Ls. Lai sekmīgi turpinātu projekta realizāciju, Salaspils novada dome plāno saņemt līdzfinansējumu no ERAF (2 milj.Ls) un ņemt kredītu VK 834 tūkst.Ls. Par šiem līdzekļiem paredzēts turpināt pašvaldības iestāžu siltināšanu un rekonstrukciju. 2006.gadā paredzēta PII “Ritenītis”, Salaspils Mūzikas un mākslas skolas un k/n "Rīgava" rekonstrukcija. Kā redzams, 2005.gadu esam aizvadījuši ļoti veiksmīgi. Tomēr tas neliedz mums cerēt, ka katrs nākamais gads būs vēl veiksmīgāks, un ļaus mums aizvien uzlabot gan pilsētas ārējo izskatu, gan arī visu labklājību kopumā. 3.tabula Salaspils novada domes pamatbudžeta izpilde Nosaukums 2004.g. Ls 2005.g. Ls salīdzinājumā ar 2004.g. % 2006.g. plānotais salīdzinājumā ar 2004.g. % salīdzinājumā ar 2005.g. % Nodokļu ieņēmumi 4387161 4933967 112% 5743220 131% 116% Nenodokļu ieņēmumi 310855 368763 119% 284476 92% 77% Budžeta iestāžu maksas pakalpojumi 270407 161015 60% 233316 86% 145% Saņemtie maksājumi 1104645 1177153 107% 25000 3% 3% Ieņēmumi kopā 6073068 6640898 114% 6052696 104% 92% Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 597376 701092 117% 913222 153% 130% Sabiedriskā kārtība un drošība 121400 151819 125% 164161 135% 108% Izglītība 1967768 2221373 113% 1620926 82% 73% Veselības aprūpe 6435 7061 110% 8922 139% 126% Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 445816 483174 108% 606755 136% 126% Dzīvokļu un komunālā saimniecība 1304928 1687381 129% 912588 70% 55% Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 414227 426283 103% 630945 152% 148% Izdevumu neparedzētiem gadījumiem 0 0 0 25000 - - Norēķini ar pašvaldību budžetiem 149488 157365 105% 165000 110% 105% Maksājumi pašv. fin. izlīdzināšanas fondam 732655 825354 113% 1005177 137% 121% Izdevumi kopā 5740093 6660902 116% 6052696 105% 91% Salaspils novada domes plānotie naudas ieņēmumi 2006.gadā ir 6052696 Ls, kas ir par 17% vairāk nekā plānots 2005.gadā. reāli ieņēmumi būs lielāki, jo vēl nav zināms mērķdotāciju apjoms pedagogu atalgojumam. Kopējais budžets 2006.gadā ir plānots pāri par 7 milj.Ls, ieskaitot visas mērķdotācijas. 4.tabula Salaspils novada domes speciālā budžeta izpilde Nosaukums 2004.g. Ls 2005.g. Ls salīdzinājumā ar 2004.g. % 2006.g. plānotais salīdzinājumā ar 2004.g. % salīdzinājumā ar 2005.g. % IEŅĒMUMI             Ceļa līdzekļi 106918 104496 98% 169936 159% 163% Dabas resursu nodoklis 45726 43805 96% 40000 87% 91% Privatizācijas fonds 4326 10006 231% 1396 33% 14% Pārējie ieņēmumi 79699 144679 181% 77154 97% 54% Ziedojumi 7354 5579 76% 2858 38% 52% Ieņēmumi kopā 244023 308565 126% 291344 119% 94% IZDEVUMI             Autoceļu fonds 115750 118964 103% 178115 154% 149% Dabas resursu nodoklis 38097 12280 33% 81123 213% 660% Privatizācijas fonds 12050 10890 90% 2754 23% 26% Pārējie izdevumi 103298 159838 155% 114735 111% 72% Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 6126 7048 115% 8649 141% 123% Izdevumi kopā 275321 309020 112% 385376 140% 125% Tautsaimniecība Kā katru gadu tautsaimniecības attīstība bija viens no svarīgākiem Salaspils novada domes darbības virzieniem. Šim mērķim 2005.gadā tika iztērēti vairāk kā 1,63 milj. Ls, vai 24% no kopējiem budžeta izdevumiem. 2005.gadā visi tautsaimniecībai atvēlētie līdzekļi tika ieguldīti attīstības projektos un remontos. Papildus pašvaldības budžeta līdzekļiem tika izmantoti 2004.gadā piesaistītie Eiropas Investīciju Bankas un Valsts kases kredītlīdzekļi. Kredītlīdzekļi tika izmantoti: Kapitālajam remontam Sociālās palīdzības namā (Skolas ielā7) 262 tūkst.Ls PII “Saime” rekonstrukcijai 181 tūkst.Ls PII “Daugaviņa” rekonstrukcijai 82 tūkst.Ls Pagājušā gada sākumā vētrā tika nopostīta 2004.gadā uzceltā Skeitparka halle, kuras atjaunošanai 2005.gadā izmaksāja 33 tūkst.Ls, pašvaldības SIA Valgums-S tika palielināts pamatkapitāls ar mērķi veikt Acones ciemata ūdensapgādes sistēmas uzlabošanu (76 tūkst.Ls), tika uzsākta detaļplānojuma starp Rīgas, Lauku, Nometņu ielām izstrāde (8 tūkst.Ls) un ģenerālplāna izstrāde (2 tūkst.Ls), samaksāts avanss par Vālodes, Krasta, Caunu, Čiekuru ielu projektu (4 tūkst.Ls), pabeigti k.n.Rīgava un Mūzikas un mākslas skolas būvprojektu izstrāde (7 tūkst.Ls) Bez kredītlīdzekļiem vēl 623 tūkst. Ls pašvaldības budžeta līdzekļu izlietoti pašvaldības iestāžu remontdarbos un to teritorijas labiekārtošanai: Sociālās palīdzības nams 95 tūkst.Ls PII “Saime” 144 tūkst.Ls PII “Ritenītis” 31 tūkst.Ls PII “Daugaviņa” 192 tūkst.Ls PII “Saulīte” 23 tūkst.Ls 2. vidusskola 75 tūkst.Ls 1. vidusskola 17 tūkst.Ls Pašvaldības policija 6 tūkst.Ls K/n “Enerģētiķis” 15 tūkst.Ls Daugavas muzejs 25 tūkst.Ls 2005.gadā pašvaldības ceļu un ielu remontiem ir ieguldīti apmēram 213 tūkst.Ls. Kā lielākos var minēt: Lauku ielas remonts 52 tūkst.Ls Daugavas ielas remonts 44 tūkst.Ls Vītolu ielas ietves remonts 18 tūkst.Ls Autobusu galapunkta ceļa seguma atjaunošana Miera ielā 14 tūkst.Ls Ceļa C7 (no Tallinas šosejas līdz mājām Silaines) 3 tūkst.Ls Dārza ielas remonts 1 tūkst.Ls Labiekārtošanas darbi un ceļa remonts Salaspils Vecajos kapos 3 tūkst.Ls Iebrauktuves asfaltēšana pie Kaltu mājas 4 tūkst.Ls Gājēju celiņa atjaunošana Rīgas ielā 13 tūkst.Ls Asfalta seguma atjaunošana pie Miera 16 13 tūkst.Ls Ceļa C1 remonts Doles salā 4 tūkst.Ls Ielu un ceļu asfaltbetona bedrīšu remonts 37 tūkst.Ls Automašīnu stāvlaukuma un gājēju celiņa izveidošana pie domes 7 tūkst.Ls pasažieru pārvadāšanai (bezmaksas autobusiem) 47942.76 Ls. zaļās zonas kopšanai, teritorijas kopšanai, labiekārtošanai izlietots 27378.47 Ls; lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai 9537.63 Ls, šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izveidei Meža, Celtnieku ielās 6610.18 Ls, Saskaņā ar likumu “Par iepirkumiem valsts un pašvaldību vajadzībām” veiktas 61 cenu aptaujas, 4 sarunu procedūras un 14 atklāti konkursi. Administratīvā daļa Ar 30.05.2001.domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 8.§) izveidota administratīvā daļa. Reģistrēti dokumenti: Ienākošie dokumenti 810 Saņemti iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām un sagatavotas atbildes uz tiem – 1326 Nosūtīti dokumenti 2012 Saimnieciskie līgumi 300 Kapu nomas līgumi 131 Protokolētas: domes sēdes 30 Finansu komitejas sēdes 26 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde 29 Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas sēde 35 Arhīvā: Noformētas 486 lietas. Sastādīti lietu apraksti un akceptēti Zonālajā valsts arhīvā: Noformētas un nodotas Zonālajā valsts arhīvā – 1189 lieta; Apraksts Nr.2 – 345 lietas; Apraksts Nr.5 – 240 lietas; Atlasītas un iznīcinātas – 147 lietas. No struktūrvienībām pieņemtas lietas: Administratīvā daļa 116 Pierakstu nodaļa 50 Juridiskā un personāldaļa 17 Finansu uzskaites daļas 72 Izpilddirektors 14 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 112 Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai Sabiedriskā attiecības Salaspils pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste organizē TV raidprogrammas un izdevuma “Salaspils Vēstis” regulāru iznākšanu. Vismaz vienu reizi mēnesī “Novada ziņas” sagatavo un iepazīstina Latvijas skatītājus ar jaunumiem Salaspilī. Ļoti bieži par jaunumiem Salaspilī Rīgas rajona iedzīvotājus informē arī “Rīgas apriņķa avīze”. Domes TV raidprogramma Kopš 1996.gada par pašvaldības darbu, Domes lēmumiem, pilsētas norisēm, kultūras, izglītības, sabiedriskās un politiskās dzīves jaunumiem Salaspils iedzīvotājus informē Salaspils televīzijas raidprogramma. Programmu redz daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji HES dzīvojamā rajonā un Silavā TV Baltcom kabeļtelevīzijas abonementi kanālā “FOX KIDS” , Dienvidu un Miera ielā kabeļtelevīziju abonenti kanālā 'SRTL' katru ceturtdienu pl. 21.00. Izdevums “Salaspils Vēstis” Kopš 1996.gada 17. maija  iznāk Salaspils domes informatīvais izdevums “Salaspils Vēstis”. Iznāk: 2 reizes mēnesī (1. un 3. piektdienā). Izplatīšana: bez maksas pašvaldības iestādēs un pilsētas tirdzniecības vietās. Tirāža :1800 latviešu un 1200 krievu valodā. Izdevuma “Salaspils Vēstis” visi šī gada izdotie numuri abās valodās lasāmi Salaspils mājas lapāwww.salaspils.lv. Salaspils pašvaldības mājas lapa Jaunā versijā kopš 2002.gada ir lasāma Salaspils pašvaldības interneta mājas lapa www.salaspils.lv . Mājas lapā ir pieejama informācija par domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, aktuāla informācija par pašvaldības plānotajiem pasākumiem, informācija par pašvaldības struktūru, Salaspils domes deputātiem un iedzīvotāju pieņemšanas laiku, Salaspils pašvaldības saistošiem noteikumiem. Mājas lapā ir ieviestas sadaļas: Salaspils vēsture, Pašvaldība, Tūrisms, Izglītība, Kultūra un sports. Internetā pieejamā informācija tiek patstāvīgi aktualizēta. Pašvaldības policijas paveiktais 2005.gadā Pašvaldības policijā reģistrēti 423 rakstiski personu iesniegumi. Pašvaldības policija nosūtījusi 3557 dokumentus. Pašvaldības policija izbrauca uz 3045 izsaukumiem. Aizturēja un nogādāja Salaspils Valts policijas nodaļā 572 personas: no tām par noziedzīgiem nodarījumiem – 47 no tām meklēšanā esošās – 12 no tām par narkotisko, psihotropo vielu lietošanu un glabāšanu - 13 no tām pēc Latvijas APK 167.panta „Sīkas huligānisms” – 58 no tām pēc Latvijas APK 171.panta „Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā un atrašanās sabiedriskā vietās reibuma stāvoklī” – 250 no tām nepilngadīgie likumpārkāpēji – 4 no tām vadot automašīnas reibuma stāvoklī - 27 no tām no ģimenes strīdiem – 103 no tām personības noskaidrošanai – 23 no tām citu kategoriju aizturētie – 35 Sastādīti 1202 administratīvo pārkāpumu protokoli, no kuriem: par dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošana – 23 par patvaļīgu būvniecību - 8 par tirdzniecību neatļautā vietā - 8 par alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā un atrašanās sabiedriskā vietās reibuma stāvoklī – 464 par sīko huligānismu - 39 par nelegālu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanos – 14 par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim - 8 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu - 32 par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas – 35 par alkoholisko dzērienu tirdzniecību neatļautā vietā – 12. Konfiscēti 78,5 litri pašizgatavota alkohola; 395 litri „brāgas”, 4 alkohola izgatavošanas ierīces. par patvarību - 8 par Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšanu - 7 par citu Salaspils domes apstiprināto saistošo noteikumu neievērošanu – 255. Iekasētas soda naudas pārkāpuma izdarīšanas vietā Ls 1828,50. Nodrošināta sabiedriskā kārtība 62 masu pasākumos. Pieņemti 491 paskaidrojumi. Sastādīti 149 pārbaudes akti. Nodotas neatliekamai medicīniskai palīdzībai 119 personas. Sastādīti 249 administratīvie protokoli – paziņojumi par apstāšanās stāvēšanas noteikumu neievērošanu. Pašvaldības policijas darba analīze laika periodā no 01.01.2003 līdz 31.12.2005   2003.g. 2004.g. 2005.g. Aizturētas un nogādātas Salaspils Valsts policijā personas: 570 604 572 - par noziedzīgiem nodarījumiem 62 57 47 - par sīko huligānismu 99 80 58 - pēc Latvijas APK 171.p. 152 166 250 - personības noskaidrošanai 31 27 23 - par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu 19 20 27 - nepilngadīgie likumpārkāpēji 15 10 4 - meklēšanā esošās personas 1 7 12 - pēc Valsts policijas atsevišķā uzdevuma 35 15   - no ģimenes strīdiem 86 143 103 - uz aizdomu pamata par narkotisko, psihotropo vielu lietošanu un glabāšanu 5 16 13 - citu kategoriju aizturētie 64 63 35   2003.g. 2004.g. 2005.g. Policija izbraukusi uz izsaukumiem 2718 3009 3045 Nodotas personas ātrai medicīniskai palīdzībai 95 117 119 Sastādīti administratīvie protokoli 1150 1004 1202 Iekasētas soda naudas pārkāpuma izdarīšanas vietā ( Ls ) 626,50 1237,50 1828,50 Sastādīti pārbaudes akti 96 112 149 Pieņemti paskaidrojumi 535 633 491 Atklātas nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietas 20 24 12 Konstatēta tirdzniecība neatļautā vietā 2 11 8 Sastādīti administratīvie protokoli - paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu 456 295 249 Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumos 54 46 62 Pārskats par Salaspils pilsētas bibliotēkas darbību 2005. gadā Salaspils novada bibliotēka Lasīšanas tradīcijas Salaspilī ir senas, un bibliotēkas pirmsākumi saistāmi ar draudžu un vēlāk ar pagasta skolām. Ar 2005.gada 1.janvāri bibliotēka tiek pārdēvēta par Salaspils novada bibliotēku, kas ir galvenā bibliotekārā darba iestāde Salaspils novadā, kas administrē un vada savu struktūrvienību bibliotekāro, bibliogrāfisko, metodisko, novadpētniecības, finansiālo un saimniecisko darbu. Tās vienotajā struktūrā ietilpst bērnu un jauniešu filiālbibliotēka “Avotiņš”, Dienvidu filiālbibliotēka un Saulkalnes filiālbibliotēka. Bibliotēkas attīstība tiek sekmēta arī ar projektiem. 2005.gadā sadarbībā ar Salaspils 1.vidusskolu realizēts projekts ”Informacionālo vajadzību nodrošinājums bērniem un jauniešiem Salaspils novada bibliotēkās”. No 2005.gada 1.marta, pamatojoties uz Rīgas rajona padomes un Salaspils novada domes noslēgto līgumu, tā veic Rīgas rajona Galvenās bibliotēkas funkcijas: veido Rīgas rajona pašvaldību bibliotēku elektronisko kopkatalogu un novadpētniecības datu bāzi; sniedz konsultatīvu un metodisku palīdzību; plāno un organizē kvalifikācijas celšanas pasākumus (kursi, semināri, praktiskas nodarbības); organizē izbraukuma seminārus labākās darba pieredzes apzināšanai un ieviešanai praksē; veic pārskatus un bibliotekārā darba analīzi. Šodien Salaspils novada bibliotēkas krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši publiskās bibliotēkas statusam un lietotāju vajadzībām. Bibliotēka piedāvā: periodiskos izdevumus (apm.70 nosaukumi) novadpētniecības materiālus elektroniskos resursus (NAIS, LURSOFT, EBSCO, elektroniskās datu bāzes BIS ALISE) interneta pakalpojumus kopēšanas un faksa pakalpojumus Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169 tālr.7943452, tālr./fakss 7981029; e-pasts  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Bērnu un jauniešu filiālbibliotēka “Avotiņš” „Avotiņš” ir Salaspils ciema bibliotēkā bērnu grāmatu nodaļa, kas kopš 1998.gada atrodas kultūras namā “Enerģētiķis”. Iesaistoties projektos, Bērnu un jauniešu filiālbibliotēka „Avotiņš” ir papildinājusi bibliotēkas tradicionālo pakalpojumu klāstu un piedāvā moderno tehnoloģiju sasniegumu radītās iespējas – datorus, TV, video, CD-ROM, interneta pakalpojumus u.c. Tā, piedaloties projekta „Informacionālo vajadzību nodrošinājums bērniem un jauniešiem Salaspils pilsētas bibliotēkās” realizācijā, tika iegūts dators lasītājiem un iespēja novadīt bērnu apmācību ciklu informācijas meklēšanā. Par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem bibliotēkas darbinieces uzskata iemācīt bērniem pēc iespējas labāk izmantot bibliotēkas krājumu, izvērtēt lasīto, attīstīt iespiesto un elektronisko dokumentu izmantošanas prasmes. No 2002.gada bibliotēka piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētajā programmā “Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma”. Tā guvusi atsaucību bērnu un jauniešu vidū un ar bērnu iniciatīvu izveidots jauno lasītāju klubiņš “Salaspils SuperPūce”. Bibliotēka sadarbojas ar Salaspils izglītības un kultūras iestādēm un sabiedriskajām organizācijām. Tikšanās ar rakstniekiem un novadniekiem ir veicinājušas ne tikai interesi par grāmatu un lasīšanu, bet arī par pilsētas un novada vēsturi, kultūru. Par tradīciju jau ir kļuvuši bibliotēkas organizētie pasākumi – Dzejas dienas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi, iepazīšanās ekskursija ”No māla plāksnes līdz CD ROM” jaunāko klašu skolēniem un pirmskolu izglītības iestāžu audzēkņiem u.c. Ar 2005.g. aprīlī organizētajiem 1.Bērnu grāmatu svētkiem – Rīgas rajona bibliotēku Bērnu Žūrijas ekspertu lielais salidojums Salaspilī – ir likti pamati jaunas tradīcijas aizsākšanai Rīgas rajonā. Bibliotēka piedāvā: interesantus un saturīgus literāros pasākumus grāmatas un periodiku bērniem un jauniešiem galda spēles datorpakalpojumus CD ROM interneta pakalpojumus elektroniskās datu bāzes BIS ALISE datu bāzi ”Letonika” Adrese: Skolas iela 2, Salaspils, LV-2121 tālr.7940355 Dienvidu filiālbibliotēka 70. gadu beigās Salaspils ciemam paplašinoties, strauji pieaug iedzīvotāju skaits. 1982.gadā Doles ciema Katlakalna bibliotēka tiek pārcelta uz Zinātņu Akadēmijas ciematu Salaspilī, Dienvidu ielā 7/3, no kā arī radies tās jaunais nosaukums Dienvidu bibliotēka. Bibliotēkā ir universāls grāmatu un periodisko izdevumu krājums ar 9500 vienībām. Bibliotēkas krājums ik gadu tiek papildināts ar aptuveni 250 - 350 jaunām grāmatām. Regulāri tiek veidotas literatūras izstādes par ievērojamiem kultūras darbiniekiem un katru rudeni bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos. 2005. gadā Dienvidu filiālbibliotēka, iesaistoties projekta „Informacionālo vajadzību nodrošinājums bērniem un jauniešiem Salaspils pilsētas bibliotēkās” realizācijā, iegūst datoru un interneta pieslēgumu, kas dod iespēju bērniem apgūt datoriemaņas un informācijas meklēšanu internetā. Bibliotēka piedāvā : daiļliteratūru pieaugušajiem un bērniem nozaru literatūru periodiskos izdevumus datorpakalpojumus interneta pieslēgumu datu bāzi “Letonika” Adrese: Dienvidu iela 7/3, Salaspils, LV-2169 tālr. 7944368 e – pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Saulkalnes filiālbibliotēka Saulkalnes filiālbibliotēka bibliotēka atrodas Saulkalnes pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” telpās . No 2003. gada bibliotēka darbojas Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētajā programmā “Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma”. Saulkalnes “Bērnu žūrijas“ eksperti regulāri satiekas sanāksmēs, ierosina konkursus un aktīvi gatavojas pasākumiem. Katru pavasari Bibliotēku nedēļas ietvaros PII “Daugaviņa” audzēkņiem bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas “Satiec grāmatiņu”, pārējiem interesentiem apmācības “Interneta iespējas”. Bibliotēka piedāvā: pieaugušo un bērnu bibliotekāro apkalpošanu datorpakalpojumus interneta pieslēgumu kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus datu bāzi “Letonika” Adrese: Saulkalne, Salaspils novads, Rīgas rajons, LV-2117, tālr.7948257 e – pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Vispārējā un interešu izglītība Izglītība ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem teritorijas attīstībā, iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanā un bezdarba līmeņa samazināšanā. Salaspils mācību iestādes ir Salaspils novada domes iestādes un tiek uzturētas no pašvaldības budžeta. Izglītība Salaspils pilsētas pašvaldības budžetā ir vislielākais izdevumu postenis- vidēji 34% gadā. Salaspils pašvaldībā šobrīd ir 9 izglītības iestādes: Salaspils 1.vidusskola Salaspils 2. vidusskola Salaspils sākumskola PII “Saime” PII “Ritenītis” PII “Saulīte” PII “Daugaviņa” Salaspils Mūzikas un mākslas skola Salaspils Bērnu sporta skola   Vispārizglītojošās skolās 2004./2005. mācību gadā Salaspils novadā mācījās 1923 skolēni, vairāk kā 600 skolēni ārpus pašvaldības. 2005. gada septembrī skolas gaitas Salaspils novada skolās uzsāk 1870 skolēni, tajā skaitā 114 pirmklasnieki un 80 vidusskolnieki – 10. klašu audzēkņi. No 1338 rajona olimpiāžu dalībniekiem 127 ir mūsu pašvaldības skolēni. Rīgas rajona metodisko darbu skatē no 69 iesniegtajiem darbiem 8 bija mūsu pedagogu darbi un starp 23 apbalvotajiem 2 ir mūsu pedagogi.   Bērnu skaits Pedagogu skaits Salaspils 1.vidusskola 748 58 Salaspils 2.vidusskola 960 156 – latviešu plūsma 114 – vakara nodaļa 70 – pirmsskolas nodaļa 73 Salaspils sākumskola 162 20 PII "Saime" 117 17 PII "Daugaviņa" 84 14 PII “Ritenītis” 211 28 PII "Saulīte" 217 28 Salaspils mākslas un mūzikas skola 166 20 Salaspils sporta skola 200 8 Salaspils 1. vidusskola Salaspils 1. vidusskola ir vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas piedāvā skolēniem apgūt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Skola piedāvā šādas programmas: Pamatizglītības programma, Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma. Skola piedāvā interešu izglītības programmas: Kultūrizglītības programma (kori, deju kolektīvs “Dzīpariņš”, vokālais ansamblis, drāmas grupa, skatuves runas pulciņš, vizuālās mākslas pulciņš, suvenīru pulciņš, akadēmiskā zīmēšanas pulciņš, šūšanas pulciņš, floristikas pulciņš, kokapstrādes pulciņš, “Rotaļnieki”, kulinārijas pulciņš); Sporta izglītības programma (basketbols, vieglatlētika, frisbijs, florbols); Vides izglītības programma (ģeogrāfijas grupa “Pasaule un mēs’); Tehniskās jaunrades programma (datorzinību pulciņi, e-twinnig pulciņš); Citas programmas (Sarkanā krusta pulciņš, velosipēdistu apmācība un CSDD eksāmens skolā). Skolas piedāvājums vasaras brīvdienu laikā: izglītojošā nometne “Tīne” jūnijā, piedalījās 15 skolēni; izglītojošā integrācijas nometne “Skani, mana valodiņa”, piedalījās 30 skolēni; 4 skolas pašdarbības kolektīvu dalība 9. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, 7.-8. kl. meiteņu koris, 3-7. klašu zēnu koris, deju kolektīva ”Dzīpariņš” 1.-2.kl. un 3.-4. kl. grupas, kopā 109 audzēkņi. Skolas līdzdalība projektos: “Bērniem draudzīga skola”, Grundtwig 2 “Pedagogu tālākizglītības vajadzību izzināšana, salīdzināšana, efektīvu risinājumu meklēšana projekta dalībvalstīs”, E-Twinning skolu tīkla sadarbības projekts ar Grieķiju “A day in the lafe of a teenager in my town”, Comenius skolu projekts “Traditions and Customs of the Festivals in the school Calendar”. Skolas sasniegumi 2004./ 05. m.g. Skolas sasniegumi 2005./06. m.g. Skola 2004./05. mācību gadā iesaistījās un ieguva 1. vietu Zaļās jostas konkursā “Cilvēks, atkritumi, vide”; Skolas kolektīvu dalība 9. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos; Sportā: Tautas bumbā – 1. vieta un 2. vieta Rīgas rajonā un 2. vieta Vidzemes novadā; Basketbolā – A grupā 2. vieta Rīgas rajonā, B grupā 2, vieta Rīgas rajonā, C grupā 3. vieta Rīgas rajonā, D grupā 3. vieta Rīgas rajonā; roku cīņa 1. vieta Rīgas rajonā; Rīgas rajona stafešu skrējienos 2. vieta un 3. vieta; rudens krosā 3. vieta; Latvijas frisbija federācijas kausa izcīņā 1. kārtā 1. un 3. vieta, 2. kārtā 2. vieta; Zinātniski pētniecisko darbu lasījumi valsts mērogā – 2. vieta; Mācību priekšmetu olimpiādēs rajonā godalgotas vietas ieguva 25 skolēni, saņemta atzinība valsts olimpiādē ģeogrāfijā. gūti panākumi svešvalodu olimpiādēs rajonā, 2 skolēni izvirzīti dalībai valsts olimpiādē; Rīgas rajona bioloģijas olimpiādē godalgoti 6 skolēni, izvirzīti dalībai valsts olimpiādē 2 skolēni; regulāra dalība zinātniski pētniecisko darbu skatēs, 2005. gadā iegūta sudraba godalga informātikā; 2005. gadā iegūta 1. vietu Latvijas Zaļās jostas konkursā “Cilvēks-Atkritumi-Vide”. Salaspils 2. vidusskola Salaspils 2. vidusskola ir vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas piedāvā skolēniem apgūt pirmskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Skola realizē 11 izglītības programmas latviešu un krievu valodas plūsmā: Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, Pirmsskolas izglītības programma, Pamatizglītības otra posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programma (3.modelis), Pamatizglītības programma (1. – 9.kl.), Pamatizglītības (1.-9.kl.) mazākumtautību programma (3.modelis), Pamatizglītības (1.-9.kl.) mazākumtautību programma, Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma vakara (maiņu) skolām, Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātienei), Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma vakara (maiņu) skolām, Skola piedāvā interešu izglītības programmas: Kultūrizglītības programma: sporta sarīkojumu deju pulciņš, teātra pulciņš, klubs “Politika un mēs”, dizaina studija, “Saules” skola, krievu folkloras pulciņš, diskusiju klubs, ritmikas un krievu folkloras pulciņš, klubs “Veselības avots”, mīkstās rotaļlietas pulciņš, leļlu teātris, koris 1.-4.klases, jaunais informātiķis, estrādes deju pulciņš. Sporta izglītības programma : klubs “Sports un mēs”, basketbola pulciņš. Skolas piedāvājums vasaras brīvdienu laikā - izglītojošā valodas nometne “Lingva” jūnijā, piedalījās 40 skolēni. Skolas sasniegumi 2004./ 05. m.g. Skolas sasniegumi 2005./06. m.g. panākumi svešvalodu un vēstures olimpiādēs valstī (2 skolēni); panākumi matemātikas (4 skolēni), bioloģijas (1), ķīmijas (2), krievu (2) angļu (1) valodas un ekonomikas (4) olimpiādēs rajonā; II un III pakāpes diplomi rajona konkursā “Do-RE-MI” (6); Sportā: futbolā – 1. vieta Rīgas rajonā ; handbolā – 1. vieta LR 58. sporta spēlēs un 3. vieta LR LJSC; roku cīņa 2. vieta Rīgas rajonā; stafešu skrējienā 3. vieta, “Olimpiskās dienas stafetēs”1. un 2. vieta, vācu valodas olimpiāde – I vieta, latviešu valodas olimpiāde – II vieta, Sportā: Rīgas rajona sacensības „ Olimpiskās stafetes” 6.-7.kl. – I vieta, 10.-12.kl. – III vieta, 8.-9.kl. – IV vieta, Futbols 6. – 7.kl. – I vieta, 4.- 5.kl. – I vieta, Rīgas rajona sacensības basketbola 6.-7.kl. – IV vieta. Latvijas 59.skolu spartakiāde vieglatlētikas sacensībās 1992.-93.g.dz. vidusskolu komandām – III vieta. Salaspils sākumskola Salaspils sākumskola ir vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas piedāvā skolēniem apgūt pamatizglītības un interešu izglītības programmas. Skola 2005. gada novembrī svinēja savas pastāvēšanas 25. gadadienu. Skola strādā pēc LR IZM licencētajām programmām: Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.kl.) programma– apgūst 80 skolēni, Pirmsskolas izglītības programma – apgūst 82 audzēkņi. Skola piedāvā interešu izglītības iespējas kultūrizglītības programmā – darbojas koris, popgrupa “Atvasīte”, pulciņi- teātra, estrādes deju, keramikas, angļu valodas, drāmas stundas. Skolas piedāvājums vasaras brīvdienu laikā - skolas drāmas kolektīva dalība 9. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (9 audzēkņi). Skolas līdzdalība projektos: “Bērniem draudzīga skola”, Comenius starptautiskais skolu projekts “Kultūra pret vardarbību”. Skolas sasniegumi 2004./05. mācību gadā: 3. vieta Rīgas rajona vizuālās mākslas olimpiādē; 3. vieta 4. klašu apvienotajā olimpiādē Rīgas rajonā, 1., 5. un 6. vieta Salaspils matemātikas olimpiādē sākumskolas grupā, Pirmskolas izglītības iestādes Salaspils novadā darbojas 4 pirmsskolas izglītības iestādes – “Daugaviņa”, “Ritenītis”, “Saime”, “Saulīte” un trīs pirmsskolas grupas Salaspils sākumskolā, kuras kopā apmeklē 697 bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Oktobrī atvērtas trīs pirmskolas grupas Salaspils 2. vidusskolas sākumskolas telpās, kuras apmeklē 48 bērni. Vietu pirmsskolas izglītības iestādēs gaida vairāk kā 300 bērnu no 1 mēneša līdz piecu gadu vecumam. Pamatizglītības uzsākšanai tiek nodrošināta arī obligātā pirmsskolas izglītības apguve: Salaspils sākumskolā latviešu valodā viena grupa (16 bērni) un Salaspils 2. vidusskolā krievu valodā divas grupas (21 bērns). Pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu pieredzes un profesionalitātes līmenis ir augsts. Pašvaldība finansiāli atbalsta pirmsskolas pedagogus, kuri iegūst augstāko izglītību. 2005. gadā šiem mērķiem tērēti 17 200 Ls. 55 pirmsskolas iestāžu pedagogi turpina mācības augstākajās izglītības iestādēs. Mūsu novadā katrai pirmskolas izglītības iestādei ir senas, izkoptas tradīcijas un sava seja. Tā šajā vasarā tika renovētas PII “Daugaviņa” un “Saime” ēkas. Arī par apkārtnes estētiku iestādes ļoti rūpējas – PII “Saulīte” un “Ritenītis” bija godalgoto sarakstā konkursā par sakoptāko īpašumu Salaspils novadā. PII metodiskais darbs tiek augstu novērtēts arī rajonā. Mūsu PII katru gadu rīko atvērto durvju dienas un seminārus rajona PII pedagogiem. PII “Daugaviņa” ir novada kultūras centrs Saulkalnē, PII “Ritenītis” katru gadu pilsētas iedzīvotājus priecē ar bērnu, vecāku un pedagogu kopīgām izstādēm. Visās PII iestādēs tiek veikts nopietns darbs vecāku un sabiedrības izglītošanā un iesaistīšanā audzināšanas procesā – vecāku un ģimeņu dienas, sporta un kultūras pasākumi. Jau par tradīciju kļuvis PII deju un dziesmu festivāls “Draugu karuselis” un bērnu un pedagogu viesošanās radniecīgās iestādēs novadā un rajonā. Pamatojoties uz maksātspējīgās iedzīvotāju daļas sociālo pasūtījumu, būtu jāveicina privāto pirmsskolas izglītības grupu un bērnu personības attīstības grupu veidošanās. Labs iesākums ir maksas Bēbīšu skola, kas darbojas kultūras namā “Rīgava”, kā arī citas interešu izglītības un attīstības grupas. PII “Daugaviņa” 2005. gadā iestāde renovēta un lielākā daļa piešķirto budžeta līdzekļu tērēti iestādes telpu labiekārtošanai. Iestādes uzdevumi ir : bērnu daudzpusīga sagatavošana skolai; bērna “es ”apziņas veidošanas nodrošināšana, estētisko jūtu, sensoro, izziņas un kognitīvo spēju attīstīšana; atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm, kuri nonākuši sociālā riska apstākļos; vecāku izglītošana bērnu un vecāku integrācijas nodrošināšana sabiedrībā. 2005. gadā iestādē uzdevumu sasniegšanai tika organizēti sekojoši pasākumi: bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi: Rīgas rajona bērnu vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums “Kur brauksiet sīki putni?”, ikgadējie gadskārtu ieražu svētki, netradicionālie svētki- “Modes skate”, “Popiela”, “Cepuru balle”, “Zodiaka zīmju balle”, “Valentīna dienas balle”, “Putnu dienas” izbraukuma koncerti (3) Salaspilī, Olainē un Mālpilī. vecāku izglītību nodrošinoši pasākumi: lekcijas- “Mācīties saprast mūsu bērnu uzvedību”, “Bērnu gatavība skolai”, “Mātes un tēva loma bērna audzināšanā”, “Bērna disciplinēšana”; individuālās konsultācijas; vecāku sapulces; praktiskās nodarbības - zīda apgleznošana; ģimeņu darbu izstāde “Zīda šalles”; ģimeņu zīmējumu izstāde “Mani baltie Ziemassvētki”. interešu izglītība: vasaras bērnu nometne “Saulkalnietis” sociālā riska ģimeņu bērniem un daudzbērnu ģimenēm- teatrāls uzvedums “Velniņi”; deju nodarbības 3 grupas; vokālais ansamblis “Burbuļi” 3 grupas. sabiedrības informēšana: iedzīvotāju tikšanās ar Salaspils novada domes deputātiem, pensionāru pasākumi, sadarbība ar Salaspils pilsētas bibliotēkas Saulkalnes filiālbibliotēku, Saulkalnes sporta un atpūtas svētki, Saulkalnes jauniešu “Popiela 2005”. PII “Ritenītis” Iestādes mērķi ir : bērnu daudzpusīga sagatavošana skolai; bērna integrācijas sekmēšana latviskajā kultūrvidē, pedagoģiskās sadarbības veicināšana, popularizējot mākslinieciskās darbības jomas, bērna patstāvības, morāles priekšstatu, mērķtiecīgas sadarbības veidošana, darbojoties lomu un radošajās rotaļās. 2005. gadā iestādē mērķu un uzdevumu sasniegšanai tika organizēti sekojoši pasākumi: 1.bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi: latviešu tautas gadskārtu ieražu svētki, tematiskās radošās izstādes un koncerti; ikmēneša leļļu teātra izrāde vai koncerts ar bērnu dziesmu autoru viesošanos; ikmēneša sporta un veselības diena; projektu nedēļa “Krāsainā pasaule”; netradicionālie svētki - “Modes demonstrējumi”, “Cālis 2005”, “Vectētiņu, vecmāmiņu balle”, Valentīna dienas pasākums ”No sirds uz sirdi”, Mākslas dienas, Ģimenes svētki- Māmiņu diena, mācību gada noslēguma koncerts, Zinību diena “Zilie brīnumi”, Ražas svētki, 18. novembra svinīgais koncerts, grupu Ziemassvētku uzvedumi; sagatavošanas grupu ekskursijas pa Latviju un izlaidumi; Deju kolektīva un vokālā ansambļa dalība rajona un republikāniskajos pasākumos. 2.vecāku izglītību nodrošinoši pasākumi: individuālās konsultācijas, pārrunas, anketēšana, rekomendācijas vecākiem; vecāku grupu sapulces, Iestādes padomes sēdes, vecāku atvērto durvju dienas; profesiju prezentācija, radošā darbnīca ( zīda, stikla, sveču, keramikas u.c. apgleznošana). 3. interešu izglītība – deju nodarbības - tautas deju kolektīva “Zvirbulēns”4 grupas; vokālais ansamblis ”Jāņtārpiņš”; 4.iestādes tēla veidošana, sabiedrības informēšana un sadarbība ar citām iestādēm: dalība Salaspils novada svētkos: labdarības koncerts Salaspils invalīdu biedrībai; labdarības akcija patversmes bērniem; Adventes koncerts k/n “Rīgava”: sadarbība ar Salaspils 1. vidusskolu; PII Saulīte; K/n Enerģētiķis un Izstāžu zāli. PII “Saime” 2005. gadā iestāde renovēta un lielākā daļa piešķirto budžeta līdzekļu tērēti iestādes telpu labiekārtošanai. Jaunuzbūvētajās telpās virs virtuves bloka iekārtots plašs logopēdijas kabinets, kurā strādās arī pirmsskolas psihologs, metodiskais kabinets. Iekārtota atsevišķa telpa arhīvam un kabinets grāmatvedei. Iestādes mērķis ir veicināt katra bērna personības attīstību, veidojot bērnā apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās, izkopjot skaistuma izjūtu, ekoloģisko izpratni un mīlestību pret dzimto vietu, to attēlojot vārdos, krāsās, skaņās, kustībās, dziesmās un dejās. Pedagogu darbība vērsta uz to, lai bērns spētu: pieņemt pārmaiņas un pašiem radīt tās; analītiski domāt un izdarīt izvēli; saredzēt problēmas un risināt tās; darboties radoši, apzinoties nākotnes vīziju; saudzīgi izturēties pret vidi. 2005. gadā iestādē mērķu un uzdevumu sasniegšanai tika organizēti sekojoši pasākumi: Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi: 1.1. Iestādes tradīcijas: Zinību diena, Miķeļdiena, Mārtiņdienas gadatirgus, Latvijas dzimšanas diena, Pilsētas dzimšanas diena, Profesiju svētki, Ziemassvētki, Meteņi, Jautrās disenītes, Lieldienas, Ģimenes dienas, Mākslas dienas, Veselības dienas, Grupu izlaidumi – pikniki, Līgo svētki. 1.2. Rīgas rajona bērnu vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums “Jautrās pēdiņas sniegā” Ulbrokas PII “Pienenīte”, 1.3. Salaspils novada PII festivāla “Draugu karuselis” organizēšana. Vecāku izglītību nodrošinoši pasākumi: individuālās konsultācijas, vecāku sapulces grupās 3x gadā, jaunuzņemto bērnu vecāku sapulce, iestādes vecāku kopsapulce, iestādes padomes sēdes 4x gadā, atklātās nodarbības 2-3 x gadā, atvērto durvju diena” Lieldienu tradīcijas pirmskolā”, bērnu radošo darbu izstādes- Krāsaino olu izstāde”, “radošo darbu prezentācija vecākiem”, “Rudentiņš bagāts vīrs”, ”Tev mana dzimtene”, “Ziemassvētku eglīte sveces tik kvēlas”, svētki- jautrie brīži – Meteņi, Ģimenes diena, Līgo diena, Zinību diena, Mārtiņdiena, Valsts dzimšanas diena, Ziemassvētki, akcijas “Draudzīgais aicinājums”, ”Rotaļlietu pasaule”, vecāku avīze “Kāpēc- tāpēc…” mājas lapas Salaspils PII “Saime” atjaunošana. Interešu izglītība: ritmikas pulciņš, vokālās mākslas pulciņš. PII “Saulīte” Iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot bērnu pamatizglītības ieguvei. 2005. gadā iestādē prioritārs uzdevums tika izvirzīts- pilnveidot bērnu valodas attīstību, veidot interesi par grāmatām. Uzdevumu īstenošanai tika organizēti sekojoši pasākumi: bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi: ikgadējie gadskārtu ieražu svētki- Roždestvo, Masļeņica netradicionālie svētki- Valentīndienas diskotēka”, “Sporta projekts”, Sporta izpriecas -“Mēs ar tēti esam spicākie” “Teātra dienas”, Māmiņu diena, Vecmāmiņu svētki, Dzejas vakars “Pavasara varavīksne”, izbraukuma koncerti (3) Salaspilī, Olainē un Mālpilī. vecāku izglītību nodrošinoši pasākumi: konferences - “Bērnu psiholoģiski pedagoģiskā gatavība skolai”, Bērnu adaptācija pirmsskolas iestādē, individuālās konsultācijas, vecāku sapulces. Profesionālās ievirzes izglītība Salaspils mūzikas un mākslas skola un Salaspils bērnu sporta skola ir mācību iestādes, kuras realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas. Mūzikas nodaļas audzēkņi tradicionāli iepriecina ar augstiem sasniegumiem reģionālajos un starptautiskajos konkursos. Bērnu sporta skola ir visjaunākā mācību iestāde mūsu pašvaldībā. Šobrīd lielākie panākumi ir rokasbumbas nodaļas jaunietēm, no kurām sešas ir valsts jaunatnes izlasē. Salaspils mūzikas un mākslas skola Salaspils mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas piedāvā audzēkņiem apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas. Skolas piedāvātās programmas: Instrumentālā mūzika: klavierspēle, akordeona spēle, vijoļspēle, kokles spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, sitaminstrumentu spēle. Vizuāli plastiskā māksla. Skolas piedāvājums vasaras brīvdienu laikā: radošā nometne “Sapnis par jūru” jūnijā, piedalījās 35 skolēni; Kokļu dienas Jūrmalā, kokles klases audzēkņu radošā nometne. Skolas līdzdalība projektos un sasniegumi: Latvijas mūzikas skolu konkurss- koncertcikls “Talants Latvijai”; Latvijas mūzikas skolu audzēkņu valsts konkurss akordeona specialitātē (2. vieta); Starptautiskais pianistu konkurss Concours Musicale de France (1. pakāpes medaļa); VII Mazo mūzikas skolu konkurss par E. Dārziņa prēmiju klavierspēles specialitātē (2. vieta); K. Štrāla starptautiskais konkurss ”Jaunais flautists”; Latvijas mūzikas skolu audzēkņu valsts konkurss koka pūšaminstrumentu specialitātē (2. vieta); II. Starptautiskais vizuālās mākslas un mūzikas jaunrades konkurss “Saules krasts”; E. Medņa III Nacionālais konkurss “Jaunais klarnetists”; Salaspils sporta skola Salaspils sporta skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas piedāvā audzēkņiem apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas. Skolas piedāvātās profesionālās ievirzes programmas: basketbols, futbols, rokasbumba, vieglatlētika, Interešu izglītībā - konsultācijas skeitbordā . Skolas piedāvājums vasaras brīvdienu laikā: sporta nometne Daugavpilī, piedalījās 78 skolēni; periodiski treniņi vasarā saskaņā ar treneru plāniem. Skolas sasniegumi: LR čempionāts handbolā meitenēm (1987.g.dz.) 3. vieta, LR čempionāts handbolā meitenēm (1988.g.dz.) 1. vieta, LR skolēnu spēles handbolā 1. vieta, LR čempionāts zēniem handbolā MT-2 grupa 3. vieta, Latgales priekšpilsētas turnīrs futbolā 1. vieta, Latgales priekšpilsētas turnīrs futbolā 3. vieta, Zemgales reģiona sacensības futbolā “Ādas bumba” 2-3. vieta, LJSC vieglatlētikas sacensības vidējā vecuma grupā – I jaunatnes sporta klase (300m/b un lode), LR 58. skolēnu sporta spēles I jaunatnes klase- disks, lode, LR skolēnu spartakiāde III sporta klase- lode, Latvijas jauniešu izlases kandidātu sarakstā 5 handbolistes un viens vieglatlēts, Starptautiskās sacensības Klaipēdā III sporta klase – lode. Sociālā dienesta darbība 2005. gadā Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem. Kopējais sociālais budžets 2005.gadā bija 492687 Ls no kuriem sociālajiem pakalpojumiem - 313526 Ls un sociālajiem pabalstiem - 107633 Ls. Kopējā sociālajā budžetā ietilpst arī finansējums sociālajiem pakalpojumiem, kurus Salaspilī sniedz Pašvaldības iestāde ,,Sociālās aprūpes māja" un Pašvaldības iestāde ,,Sociālās palīdzības nams" Sabiedriskajā centrā kā arī sociālo pakalpojumu pirkšana no citām pašvaldībām. Sociālie pakalpojumi – ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumi. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība Salaspils novada iedzīvotājiem 2005.gadā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai izlietotie līdzekļi - kopā 492 687 tai skaitā pašvaldības sociālā palīdzība (pabalsti) 107 633 Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi 71 075 sociālā darba speciālistu tālākizglītībai un profesionālās meistarības pilnveidei 453 sociālā aprūpe mājās 1 845 transporta pakalpojumi, kurus nodrošina Sociālais dienests personām ar īpašām vajadzībām 309 pašvaldību institūciju nodrošinātie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, iestāžu uzturēšanas izdevumi (PI "Sociālās aprūpes māja", Sociālā dienesta struktūrvienība "Nakts patversme", PI "Sociālās palīdzības nams" Sabiedriskais centrs) 273 377 pašvaldību pirktie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (norēķini ar citām pašvaldībām par Salaspilī deklarēto personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs - pieaugušām personām un bērniem) 37 995 Sociālās aprūpes pakalpojumi Sociālā aprūpe mājās - pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Pakalpojumu nodrošina ar klientu psiholoģiski saderīgs aprūpētājs ar kuru Sociālais dienests slēdz līgumu. 2005.gadā Sociālais dienests aprūpi nodrošināja 7 personām. Sociālā aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā - institūcija, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju. vispārējā tipa (finansē persona, apgādnieks vai, ja nav apgādnieks-pašvaldība)-institūcijās 2005.gadā tika ievietotas 11 personas institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem (finansē valsts) 2005. gadā tika ievietotas 9 personas. 2005.gadā 37995 Ls pašvaldība apmaksāja ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kurus Salaspilī deklarētās personas saņēma citās pašvaldībās (veco ļaužu pansionāti, bērnu nami). Sociālās aprūpes pakalpojumi īslaicīgas sociālās aprūpes institūcijā - pašvaldības iestādē "Sociālās aprūpes māja" - īslaicīgi nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt pilnu aprūpi. Šo pakalpojumu 2005.gadā saņēma 59 personas. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi par valsts budžeta līdzekļiem - Sociālais dienests, saskaņā ar LR MK noteikumiem, organizēja personu dokumentu iesniegšanu Sociālo pakalpojuma saņemšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām. 2005.gadā Sociālo pakalpojumu pārvaldē tika uzņemtas rindā 103 personas, pakalpojumus saņēma 36 personas. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi par pašvaldības budžeta līdzekļiem - 2005.gadā sociālā darba speciālisti aptuveni 10 personām personām ar atkarības problēmām organizēja vizīti pie narkologa, konsultēšanos ambulatorās nodaļās, ārstēšanos stacionāros un motivācijas kursu nodaļās - ārstēšanos veica 2 personas. Kopš 2005.gada februāra Sociālā dienesta struktūrvienība ir Nakts patversme, kur persona bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākusi persona var saņemt naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas. Nakts patversmē ir 25 vietu skaits, ziemas laikā tā ir 100% aizpildīta, vasaras periodā 75%. Sociālā darba speciālisti organizēja sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem dzīvesvietā pēc atgriešanās no valsts audzināšanas iestādēm. Psiholoģiskais atbalsts, palīdzība praktiskās dzīves iemaņu apgūšanā un patstāvīgas dzīves uzsākšanā 2005.gadā tika sniegts 3 personām. Tika organizēta transporta pakalpojumu saņemšanu personām ar īpašām vajadzībām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Tie bija: l)hroniskas nieru mazspējas slimnieki, kuriem jāizmanto hemodialīze (2 personas), 2)invalīdi, kuri pārvietojas riteņkrēslā (8 personas)- medicīnas darbinieku un sabiedrisko pasākumu apmeklēšanai, 3)vientuļas, mazkustīgas un gulošas personas (10 personas) - nokļūšanai uz mājām no slimnīcas. Ģimenei, kurā bija konstatēta vardarbība (vardarbības veidi: pamešanas novārtā, nenodrošinot bērnam nepieciešamo aprūpi, emocionālā vardarbība, fiziskā vardarbība un seksuālā vardarbība), no viena ģimenes locekļa puses, tika apmaksāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi krīzes centrā vienu mēnesi. Sociālā darba pakalpojumi Pretēji izplatītam stereotipam, ka Sociālajā dienestā sniedz tikai materiālu palīdzību Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti regulāri palīdz personām (klientiem) noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas, sniedzot psiholoģisku un sociālu atbalstu, attīstot pašas personas resursus. Sociālie darbinieki 2005.gadā sniedza sociālā darba pakalpojumus aptuveni 20 ģimenēm, kurām ir problēmas bērnu audzināšanā, kuras ir nonākušas konfliktsituācijās, kurās bērni neapmeklē skolu, kurās bērni nesaņem pietiekamu aprūpi un kuras nonākušas krīzes situācijās. Citi sociālie pakalpojumi Bērniem (ģimenēm), kuri apmeklē Salaspils Pirmsskolas izglītības iestādes un personām, kuras ir Sociālā dienesta uzskaitē un kuras nokļuvušas krīzes situācijā Sociālais dienests piedāvā profesionāla psihologa konsultācijas. 2005.gadā konsultācijas ir sniegtas aptuveni 100 personām. Salaspils 1. un 2. vidusskolā turpina strādāt Sociālā dienesta sociālie pedagogi, kuri palīdz gan bērniem, gan ģimenēm viņu problēmu risināšanā: skolēns bieži kavē skolu, viņam pazeminās sekmes mācībās u.c. Svarīgs sociālo pakalpojumu veids ir bērnu vasaras nometnes. 2005.gadā Sociālais dienests organizēja divas vasaras nometnes. Skolēnu brīvlaikā 93 bērni no maznodrošinātām ģimenēm aktīvi piedalījās pilsētas sakopšanas darbos. Šim pasākumam kopumā tika iztērēti 2751 Ls. Pašvaldības sociālie pakalpojumi Salaspils novada iedzīvotājiem 2005.g piešķiršanas princips pakalpojuma veids Ls personu skaits pakalpojumu sniedz pašvaldības izveidotas iestādes Sociālā aprūpe mājās 1845 7 Sociālā aprūpe īslaicīgas sociālās aprūpes institūcijā PI "Sociālā aprūpes māja" 198619 59 Sociālie pakalpojumi Sociālā dienesta struktūrvienībā Nakts patversmē 5257 vidēji 16 Sociālie pakalpojumi PI "Sociālās palīdzības nams" Sabiedriskajā centrā 69501 220 transporta pakalpojumi, kurus nodrošina Sociālais dienests personām ar īpašām vajadzībām 309 4 KOPĀ 275531   pakalpojumu pērk no citām pašvaldībām Sociālie pakalpojumi ilgstošas sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pieaugušām personām 8935 9 Sociālie pakalpojumi ilgstošas sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās bērniem 28914 11 Sociālie pakalpojumi krīzes centrā 146 1 KOPĀ 37995   Sociālā palīdzība - naudas pabalsts, kuru sniedz, pamatojoties uz personas materiālo resursu - ienākumu un īpašumu novērtējumu, individuāli paredzot katras personas līdzdarbību. Pamatojoties uz LR likuma ,,Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 35.pantu pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai trūcīgām personām, pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantēta minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai. 2005.gadā konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam - 329 ģimenēm. 2005.gadā Sociālās palīdzības pabalstu veidi (izvērtē ienākumus, īpašumus un paredz līdzdarbību) bija: Pabalsts paaugstinātā garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai. Pabalsts ģimenēm ar bērniem (brīvpusdienas, skolas piederumi skolēniem, uzturēšanās maksa Pirmsskolas izglītības iestādēs). Pabalsts īres un komunālo pakalpojumu parāda apmaksai - vienreizējs vai periodisks (pēc personas līdzdarbības maksājumu veikšanas). Pabalsts dzīvojamo telpu remontam. Pabalsts veselības aprūpei un rehabilitācijai. Pabalsts dokumentu atjaunošanai. Citi sociālo pabalstu veidi tika piešķirti neizvērtējot personas ienākumus, materiālo stāvokli un piedalīšanos līdzdarbības pasākumos. Pabalstu piešķīra pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem: Pabalsts jaundzimušo aprūpei. Pabalsts bēru gadījumā. Transporta pakalpojumu kompensācija lauku apvidū dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu skolēniem. Pabalsti pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Vienreizējs pabalsts personai pēc soda izciešanas, kas saistīta ar brīvības atņemšanu. Vienreizējais pabalsts personām 80 gadu vecumā un sasniedzot 85 gadus un vecākām. Vienreizējais pabalsts vientuļajiem pensionāriem svētkos. Pabalsts neparedzētās situācijās. Salaspils novada dome publisko gada pārskatu gatavo sākot ar 2001.gadu. Šis pārskats ir jau piektais. Tas ir pieejams lasītājiem Salaspils bibliotēkā, tās filiālēs, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un interneta mājas lapāwww.salaspils.lv. Pārskats satur informāciju, kuru nosaka 2002.gada 11.jūnija LR MK “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību” un papildus informāciju, kuru Salaspils novada dome gribēja sniegt iedzīvotājiem. Tajā pat laikā, mēs turpinām gaidīt Jūsu ierosinājumus un priekšlikums publiskā pārskata sadaļu pārveidošanai vai papildināšanai. Priekšlikumus var sūtīt elektroniski uz adresi:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Gaidot Jūsu ierosinājumus, Andrejs Jaunkalns Salaspils novada domes izpilddirektors Publiskā pārskata veidošanā izmantoti: Salaspils novada domes iestāžu, uzņēmumu un struktūrvienību atskaites par 2005.gadu. Materiālus sagatavoja Salaspils novada domes projektu vadītājas Ruta Ilgaža un Jekaterina Poļivikova Salaspils novada dome Līvzemes 8, Salaspils, LV-2169 Tālr. 7981008, Fakss 7981032 e-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk
Atļauja nepilsoņiem zemes iegādei

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļa Salaspils, Līvzemes iela 8, 214. kabinets Daļas vadītājas vietniece Anna Bāle Tel. 67981014 \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Situācijas apraksts Izziņas – atļaujas nepieciešamība Latvijas Republikas patstāvīgajiem iedzīvotājiem un citas valsts pilsoņiem zemes īpašuma iegādei Iesniedzamie dokumenti un nepieciešāmās darbības Iesniegums, darījuma līguma kopija, personu apliecinoša dokumenta uzrādīšana Likumdošanas un normatīvo aktu bāze Likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", likums "Par zemes reformu pilsētās" Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļa Izpildes termiņš 1 mēnesis

lasīt vairāk

Salaspilssv2019

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs