Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils novada pašvaldības privātuma politika

Pašvaldība Salaspils novada pašvaldība (“Pašvaldība”) ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības (domes) un tās izveidoto institūciju un iestāžu (tai skaitā skolas, bibliotēkas) starpniecību nodrošina Pašvaldībai uzticētās pārvaldes funkcijas, aizstāvot un ievērojot Pašvaldības iedzīvotāju intereses. Jūsu privātums un uzticība Pašvaldībai ir svarīga Šī dokumenta mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Pašvaldība izmanto Jūsu personisko informāciju. Šī iemesla dēļ šajā dokumentā izmantojam ne-juridisku valodu un vienkāršas teikumu uzbūves. Pašvaldības mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Pašvaldībai savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Pašvaldība veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Pašvaldības ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Pašvaldības iekšējām kārtībām. Pašvaldība ir apņēmusies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visās Pašvaldības darbībās. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Pašvaldība var iegūt par Jums, kā Pašvaldība tos izmantos, kā sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Pašvaldību varat sazināties. Dažreiz Pašvaldībai ir jāmaina Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras būs pieejamas Jums jebkurā laikā. Kādu kategoriju personas datus Pašvaldība ievāc savu pārvaldes funkciju ietvaros un kam tie tiek nodoti? - Pirmsskola (bērnudārzi), vispārējā izglītība un profesionālās ievirzes izglītība (sporta, mūzikas, mākslas skolas) Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei - Bērnu personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, personas dokumenta dati, adrese) - Vecāku personiskā informācija un kontaktinformācija (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) - Mācību procesa informācija (atzīmes, kavējumi, piezīmes, īpaši sasniegumi u.c.)  - Informācija par vecāku maksājumiem pirmsskolas un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm  - Informācija par līdzmaksājumu kompensēšanu daudzbērnu ģimenēm    - Bērnu veselības dati  - Izglītības iestāžu organizēto pasākumu dalībnieku biometriskie dati (fotogrāfijas, videomateriāli) Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija Jūsu personas dati tiek nodoti(galvenie personas datu saņēmēji): Valsts izglītības informācijas sistēma (sistēmu uztur Izglītības un zinātnes ministrija); E-klase (sistēmu uztur SIA "Izglītības sistēmas"); Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma, Centralizēto eksāmenu rezultātu datu bāze (sistēmas uztur Valsts izglītības satura centrs); mācību olimpiāžu, sporta sacensību un tamlīdzīgu pasākumu organizatori. - Kultūra, sports, tūrisms un citas sabiedriskās aktivitātes Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei - Bibliotēkas lietotāja – bērna – personiskā informācija un kontaktinformācija - Vecāku personiskā informācija un kontaktinformācija - Pilngadīga bibliotēkas lietotāja personiskā informācija un kontaktinformācija - Bibliotēkas informācija (lietotāja kategorija un statuss, izsniegto grāmatu saraksts, u.c.) - Informācija par Pašvaldības finansiālo atbalstu individuāliem sportistiem ar augstiem sasniegumiem, kā arī sporta organizācijām (sportistu personiskā informācija un kontaktinformācija, maksājumu informācija)  - Informācija par Pašvaldības sporta infrastruktūras lietotājiem (personiskā informācija, kontaktinformācija) un lietošanu (treniņu grafiks)  - Kultūras un sporta iestāžu organizēto bezmaksas pasākumu dalībnieku biometriskie dati (fotogrāfijas, videomateriāli) Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija  - Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese) Jūsu piekrišana - Tūrisma informācijas centra pakalpojumu (velonoma) saņēmēju personiskā informācija un kontaktinformācija Līguma (pakalpojuma) izpilde Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (sistēmu uztur  SIA "Tieto Latvia"); E-klase (sistēmu uztur: SIA "Izglītības sistēmas"); mācību olimpiāžu, sporta sacensību un tamlīdzīgu pasākumu organizatori. - Sociālo pakalpojumu sniegšana, sociālo pabalstu piešķiršana, palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšana, nodarbinātības veicināšana Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei - Sociālo pakalpojumu, pabalstu un palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā saņēmēju un to ģimenes locekļu personiskā informācija un kontaktinformācija; informācija, kas pamato sociālās palīdzības saņēmēja statusu (maznodrošinātās personas statuss, invaliditāte u.c.), nodarbošanās; informācija par ienākumiem, t.sk. bankas kontu izdrukas; izglītības informācija; informācija par veselības stāvokli. Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija Līguma (sociālo pakalpojumu) izpilde  - Informācija par Pašvaldības dzīvokļu īrnieku maksājumiem (īres maksa, komunālie maksājumi, remontdarbi)  Līguma (pakalpojuma) izpilde  - Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese) Jūsu piekrišana Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; sociālo pakalpojumu sniedzēji – ārpakalpojumu uzņēmumi. - Dzimtsarakstu nodaļas funkcija, bāriņtiesas funkcija un dzīvesvietas deklarēšana Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei - Visi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā minētie dati, kas nepieciešami laulības, dzimšanas un miršanas reģistru uzturēšanai  - Pašvaldības bāriņtiesas uzdevumu izpildei nepieciešamie personas dati - Adreses deklarēšanai nepieciešamie personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, jaunā adrese, deklarēšanas tiesiskais pamatojums)  Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Iedzīvotāju reģistrs, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma (sistēmas uztur Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde). Pašvaldības bāriņtiesa sadarbojas ar dažādām institūcijām, lai realizētu savas funkcijas, un šīs sadarbības rezultātā dažādus personas datus gan iegūstot, gan nododot šīm institūcijām, kuru vidū ir citu pašvaldību bāriņtiesas, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes, policijas iestādes, Valsts probācijas dienests, tiesas, tiesu izpildītāji u.c. - Teritorijas plānošana, būvvaldes funkcija, citi saimnieciski tehniskie jautājumi Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei - Iedzīvotāju, kuri iesaistās Pašvaldības teritorijas plānojuma sabiedriskajā apspriešanā, personiskā informācija un kontaktinformācija  - Citos teritorijas plānošanas un administrēšanas procesos (detālplānojuma izstrādes, zemes īpašuma sadalīšanas, koku ciršanas pieteikšana, tehnisko noteikumu izdošana, adreses piešķiršana u.c.) iesaistīto iedzīvotāju personiskā informācija un kontaktinformācija - Būvatļaujas saņēmēju personiskā informācija un kontaktinformācija, elektroniskā pasta adrese. Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (sistēmu uztur Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija); Būvniecības informācijas sistēma (sistēmu uztur Būvniecības valsts kontroles birojs). - Nekustamo īpašumu funkcija Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei - Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pircēju un nomnieku personiskā informācija, kontaktinformācija un maksājumu informācija, kā arī informācija par iegādāto vai nomāto īpašumu - Pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku personiskā informācija, kontaktinformācija un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu informācija, kā arī informācija par personas nekustamo īpašumu. Ja persona pieprasa nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tad arī informācija par personas īpašu statusu, kas dod tiesības saņemt nodokļa atlaides Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija  - Informācija par Pašvaldības nekustamo īpašumu nomas maksājumiem  Nomas līguma izpilde  - Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese) Jūsu piekrišana Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu tiek ievadīta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (sistēmu uztur Valsts ieņēmumu dienests). - Sabiedriskās kārtības nodrošināšana: administratīvo pārkāpumu lietvedība un videonovērošana Administratīvo pārkāpumu lietvedība Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei - Likumpārkāpēju personiskā informācija, kontaktinformācija, informācija par iepriekšējiem sodiem, informācija par nodarbošanos un apgādājamiem, personību raksturojošā informācija Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Sodu reģistrs (sistēmu uztur Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs); Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs (sistēmu uztur Ceļu satiksmes drošības direkcija). - Videonovērošana Pašvaldība veic videonovērošanu un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs atrodaties Pašvaldības teritorijā, gan Jūsu personiskās, gan Pašvaldības darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, Pašvaldība ir uzstādījusi brīdinājuma zīmes. Videonovērošanas ieraksti Pašvaldības sistēmās tiek glabāti normatīvajos aktos noteikto laika posmu: ne vairāk kā 30 dienas (videonovērošanai, ko veic Pašvaldības iestādes, izņemot Salaspils pašvaldības policiju) un ne vairāk kā 90 dienas (videonovērošanai, ko veic Salaspils pašvaldības policija). Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem. Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei - Biometrijas dati (sejas attēls) Pašvaldības darbinieku un klientu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība Pašvaldības likumīgā interese uz īpašuma aizsardzību Sabiedriskās kārtības nodrošināšana - Pašvaldības aktualitātes Pēc Jūsu piekrišanas Pašvaldība Jūs informē par dažādām Pašvaldības domes un iestāžu jaunumiem un aktualitātēm. E-pasta jaunumu saņemšanai var pierakstīties Pašvaldības domes un iestāžu Interneta vietnēs. No e-pastu jaunumu saņemšanas Jūs varat atteikties jebkurā brīdī, uzklikšķinot uz e-pasta lejasdaļā ievietotās hipersaites. Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei  - Elektroniskā pasta adrese Jūsu piekrišana - Sīkdatnes (Cookies) Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā Interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Pašvaldības domes un iestāžu Interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Pašvaldības interneta vietnes lietošanas ērtumu. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti Interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana. Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Pašvaldības Interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces Interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi. Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei - Interneta vietnes lietotāju preferences, paradumu statistika   Jūsu piekrišana (Interneta pārlūkprogrammas konfigurācija) No kādiem avotiem Pašvaldība iegūst personas datus? - Jūs Pašvaldība apstrādā Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Pašvaldībai pirms Pašvaldības pakalpojumu saņemšanas, kā arī kad Jūs apmeklējat Pašvaldības publiskos pasākumus (publicitātes fotogrāfijas), publiskas vietas Pašvaldībā (videonovērošana) vai Pašvaldības domes un iestāžu mājaslapas (sīkdatnes). - Valsts iestādes un informācijas sistēmas Pašvaldība iegūst personas datus no Iedzīvotāju reģistra un citām valsts informācijas sistēmām, lai pārbaudītu Jūsu sniegto datu pareizību. Pašvaldība iegūst datus no citām valsts sistēmām un iestādēm, pamatojoties uz labas pārvaldības principu un ievērojot Administratīvā likuma 59.panta otrās daļas prasības, lai iedzīvotājiem nebūtu nepieciešams pašiem šo informāciju iegūt un iesniegt Pašvaldībā. Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti? Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Pašvaldības pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Pašvaldības likumīgās intereses. Kad šis periods ir beidzies, Pašvaldība drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (datu arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums. Kā Pašvaldība aizsargā Jūsu personas datus? Pašvaldība nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Pašvaldība pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas. Tomēr Pašvaldība rekomendē Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un Pašvaldība neuzņemsies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ. Jūsu tiesības Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu iesniedziet Pašvaldībai rakstveida iesniegumu: klātienē Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī (līdzi jāņem pase vai personas apliecība), vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs