Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Adrese, tālrunis, saziņa tīmeklī, norēķinu konti

Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169  Tālr. 67981011  Fakss 67981032  e-pasts: 

lasīt vairāk
Valsts un pašvaldības pakalpojumi elektroniski

Iedzīvotāji var saņemt daudzus valsts un pašvaldību pakalpojumus  elektroniski. Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai nepieciešams autentificēties vienā no trijiem veidiem: ar savas internetbankas rekvizītiem; ar eID karti; ar elektroniskā paraksta viedkarti. Institūcija Pakalpojums Salaspils novada pašvaldība Salaspils novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu pakalpojumi Lauku atbalsta dienests Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana Nodarbinātības valsts aģentūra Konsultāciju sniegšana par NVA pakalpojumiem Informatīvi: CV un vakanču reģistrēšana Informatīvās dienas e-versija Profilēšana Karjeras pakalpojumi Apmācību monitorings Darba tirgus prognozes CV un vakanču reģistrēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem: Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (konsultācija par e-pakalpojumu) Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (konsultācija par e-pakalpojumu) Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs (konsultācija par e-pakalpojumu) Manā īpašumā deklarētās personas (konsultācija par e-pakalpojumu) Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (konsultācija par e-pakalpojumu) Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē (konsultācija par e-pakalpojumu) Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (konsultācija par e-pakalpojumu) Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (konsultācija par e-pakalpojumu) Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas Republikā Repatriācija un pilsonība   Uzņēmumu reģistrs Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Reģistrācija UR vestajos reģistros”: Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.); Informācija par subjekta izmaiņu reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.); Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.); Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”: Informācija par izziņu pieprasīšanu no UR (saņemšanas kārtība, maksa par pakalpojumu, termiņi)   Valsts ieņēmumu dienests Iesniegumu pieņemšana par: Algas nodokļa grāmatiņu (konsultācija par e-pakalpojumu) Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu; Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai. Gada ienākumu deklarāciju (konsultācija par e-pakalpojumu) Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS (konsultācija par e-pakalpojumu)   Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Iesniegumu pieņemšana par: Apbedīšanas pabalsts Bezdarbnieka pabalsts Bērna invalīda kopšanas pabalsts Bērna kopšanas pabalsts Bērna piedzimšanas pabalsts Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija Ģimenes valsts pabalsts  Invaliditātes pensija Maternitātes pabalsts Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās Paternitātes pabalsts Slimības pabalsts Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts Vecāku pabalsts Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram) Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu) Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)   Valsts zemes dienests Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem: Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu) Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā - nolietojuma noteikšana Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (konsultācija par e-pakalpojumu) Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu) Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (konsultācija par e-pakalpojumu) “Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu) Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (konsultācija par e-pakalpojumu) Mani dati Kadastrā Kadastra informācija mantojuma lietai Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu (e-pakalpojums) lejuplāde Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta kopijas saņemšana Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (konsultācija par e-pakalpojumu) Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (konsultācija par e-pakalpojumu) Mobilā lietotne kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu) Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (konsultācija par e-pakalpojumu)   Valsts darba inspekcija Konsultāciju sniegšana par šādiem iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem: Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.   Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem: Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas  atbildes saņemšana Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem   Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm: Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā Darbavietas higiēniskais raksturojums Ziņojums par arodslimības gadījumu Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs