Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils novada pašvaldības kapacitātes celšana un starpnozaru sadarbības stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai pašvaldības līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īsten

   2012.gada 26.martā Salaspils novada dome noslēdza līguma ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Sociālā fonda finansētās 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes   „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta „Salaspils novada pašvaldības kapacitātes celšana un starpnozaru sadarbības stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai pašvaldības līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā Attīstības programmā minētajās prioritārajās jomās” (projekta identifikācijas Nr.  1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/086/91)realizēšanu.   Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Salaspils novada domes un tās iestāžu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projektu realizē Salaspils novada dome, iesaistot projektā tās Administrāciju un 20 pašvaldības iestādes. Projekta ilgums ir 10 mēneši, no 2012. gada 1.aprīļa līdz 2013. gada 31.janvārim. Projekta ietvaros galvenās plānotās aktivitātes: priekšizpēšu veikšana: ·         „Tūrisma attīstības iespējas Salaspils novadā”, ·         „Zinātnes, uzņēmējdarbības un izglītības sadarbības veicināšanas iespējas Salaspils novadā”, ·         „E-pakalpojumu kā pašvaldības iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanas priekšnosacījuma attīstības iespējas Salaspils novadā”; apmācību cikla „Salaspils novada pašvaldības starpnozaru sadarbības stiprināšana efektīvai ES struktūrfondu apguvei” rīkošana sadarbībā ar dažādām Latvijas pašvaldībām.   Projekta rezultātā tiks būtiski uzlabota pašvaldības kapacitāte finansējuma piesaistīšanai: -          veiktās priekšizpētes pašvaldības prioritārajās attīstības jomās kļūs par pamatu tālākai pašvaldības kapacitātes celšanai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā; -          Salaspils pašvaldības iestāžu darbinieki apgūs zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ES politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu vai pasākumu īstenošanā; -          tiks stiprināts sadarbības tīkls kopīgu starpnozaru projektu izstrādei, kas cels Salaspils novada kapacitāti finansējuma piesaistīšanai aktuāliem projektiem, kas vairos visa novada attīstību vidējā terminā un ilgtermiņa; -          dažādu pašvaldību pieredzes apmaiņas braucienos tiek paredzēts, ka tiks parādīti ne tikai praktiski piemēri ārēja finansējuma piesaistei, bet tiks veicināta arī starppašvaldību sadarbības tīkla izveide turpmākiem sadarbības projektiem.   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 22 135.63 LVL. 100% no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Sociālais fonds. 

lasīt vairāk
Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Projekts pabeigts! Salaspils novada dome pabeidza projektu „Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Projekta mērķis bija panākt aktīvu un kvalitatīvu Salaspils novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, izveidojot pašvaldības iestāžu sadarbības tīklu un apmācot darbiniekus projektu vadībā.Projektu realizēja Salaspils novada dome, iesaistot tās administrāciju un 20 pašvaldības iestādes. Projekta ietvaros no 2010. gada septembra līdz 2011. gada aprīlim ir realizētas šādas projekta aktivitātes: Pētījums par ES politiku instrumentu un citas ārējās finanšu palīdzības izmantošanas iespējām Salaspils pašvaldībā dažādās nozarēs Pētījuma mērķis ir apkopot informāciju par ES politiku instrumentu un citas ārējās finanšu palīdzības izmantošanas iespējām Salaspils pašvaldībā dažādās nozarēs (infrastruktūras attīstība, pirmsskolas izglītība, izglītība, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, drošība u.c.). Šis materiāls ir sagatavots kā izdales materiāls visiem darbiniekiem, kas apmeklē projekta apmācības. Ar pētījuma elektronisko versiju var iepazīties šeit. Apmācību kursi „ES finansēto projektu vadīšana” un „Komandas vadības stratēģija”. Kursus apmeklēja apmēram 50 potenciālie projektu sagatavotāji no visām pašvaldības iestādēm. Semināra gaitā dalībnieki sadalījās grupās un katra grupa izstrādāja kādu projekta ideju, ko varētu papildināt un ieviest dzīvē: -          pirmskolu izglītības iestāžu pastaigu laukumu labiekārtošana, -          Salaspils pilsētā izveidot atpūtas un izklaides parku, -          „bibliobusa” iegāde un aprīkošana, lai varētu piedāvāt bibliotēkas pakalpojumus lauku iedzīvotājiem; -          Salaspils pašvaldības policijas drošības aprīkojums iegāde un darbinieku apmācība; -          Daudzdzīvokļu māju siltināšana; u.c.   No 2011.gada janvāra līdz aprīlim notika apmācību kurss „Starptautiskā sadarbība un kopīgo starptautisko projektu izstrāde”. Semināram tika atlasīti 30 dalībniekiem no visām pašvaldības iestādēm, kurus pieteica iestāžu vadītāji. Dalībnieki ieguva lietišķās komunikācijas prasmes angļu valodā, starptautisko projektu prezentēšanas prasmes, projektu sagatavošanu angļu valodā. Apmācītie iestāžu darbinieki paredzams kļūs par savas iestādes starptautisko projektu vadītājiem un iesaistīsies dažādu projektu realizēšanā. Īstenotā projekta nosaukums: „Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.     Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild Salaspils novada dome.     Ievietots 26.04.2011.

lasīt vairāk
KPFI projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”

Izglītības iestāžu ēku siltināšanas darbi notiek pilnā sparāPērnā gada nogalē Salaspils novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” īstenošanu. Iespēju īstenot šo projektu Salaspils novada dome ieguva, uzvarot atklātā projektu konkursā un saņemot maksimāli iespējamo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējumu – 750 000 latus.  Par iegūto finansējumu šobrīd notiek intensīvi renovācijas un siltināšanas darbi Salaspils 2. vidusskolā, PII „Atvasīte”, PII „Ritenītis” un PII „Saulīte” ēkās - tiek siltinātas ārsienas, jumts, nomainīti daži līdz šim vēl nenomainītie logi un durvis, siltināts pagraba pārsegums, apkures sistēma un ventilācijas sistēma. Darbus veic atklātā konkursa uzvarētājs uzņēmums PS "Uni būve".  Par darbu norisi PII „Ritenītis” stāsta iestādes vadītāja Anna Kavasa: „Celtniecībā kā jau celtniecībā – darbu gaitā parādās arī dažādas problēmas, bet tām uzreiz tiek rasts risinājums. Īpaši tas attiecas uz ventilācijas sistēmu izbūvi, kad atklājās, ka projektā plānotais variants ne vienmēr ir labākais noteiktajai vietai, lai arī atbilstošs normatīviem. Tad tas uz vietas tiek pārskatīts un pārplānots, pielāgots telpu estētikai un funkcionalitātei. Liela nozīme laba rezultāta sasniegšanā ir veiksmīgai sadarbībai starp iestādes vadītāju un celtniekiem, jo nav jautājumu, par kuriem nevar vienoties. Gadās, ka darbu gaitā atklājas atsevišķas ēkas konstrukcijas, kā, piemēram, nojume virs ieejas, kurai projektā ir paredzēta tikai restaurācija, bet patiesībā nepieciešama nopietna pārbūve. Arī šādas problēmas ir iespējams risināt kopīgi. Iestādes vadītājs nedrīkst stāvēt malā un nesekot līdzi notiekošajam - kontroles nekad nav par daudz. Liela nozīme ir arī iestādes kolektīva saliedētībai „idejas vārdā”, jo, lai darbi raiti ritētu uz priekšu, ir reizēm jāaizmirst par brīvo laiku”, ir pārliecināta A.Kavasa.  „Atvasīte” ir pirmā iestāde, kurā tika uzsākti renovācijas darbi. Tās vadītāja Vanda Bārtule gan ir nobažījusies par neiekļaušanos termiņos. Pēc vadītājas domām, arī darbu organizācija ir ne visai efektīva: „Darbi notiek ļoti lēni, arī izpildes secība ir dīvaina. Šobrīd noteiktais iestādes darba atsākšanas datums ir 25.jūlijs, bet, ja netiks savestas kārtībā pagraba telpas, lai tajās varētu uzglabāt pārtiku, virtuve un trīs grupu telpas, ja netiks saņemta Valsts sanitārās inspekcijas atļauja, „Atvasītes” bērni savā dārziņā atgriezties nevarēs”.  Turpretī PII „Saulīte” vadītāja Ņina Kacko stāsta, ka viņas vadītajā iestādē ēkas siltināšana jau rit pilnā sparā, bet iekšdarbi šajās dienās tikai sākas – ir noņemta vecie apkures radiatori. Arī šeit vadītāja pati seko līdzi visiem darbiem un ir atradusi kopīgu valodu ar celtniekiem. „Ja kādreiz strādnieki savā darba vietā grasās atstāt nekārtību, pēc lūguma sakārtot tas arī tiek izdarīts”, bez satraukuma atzīst Ņ.Kacko. Ar ventilācijas ierīkošanu arī problēmu nebūšot, jo celtnieki izmantos veco ventilācijas tīklu. Iestādes vadītāja gan nav pārliecināta, ka darbi noslēgsies precīzi termiņos, tomēr ar izpildes kvalitāti ir ļoti apmierināta.  2. vidusskolas direktore Veneranda Bogdāne – Rogozina ar PS "Uni būve" darbu ir apmierināta: „Pie mums visi darbi notiek pēc plāna, nerisināmu problēmu nav”. Direktore atzinīgi uzteic skolas saimniecības daļas vadītāja darbu, kuram ir pieredze celtniecības jomā, tādējādi pilnībā var uzticēt darbu uzraudzību. V.Bogdāne – Rogozina ir pārliecināta, ka līdz mācību gada sākumam darbi būs pilnībā pabeigti.  Domes izpilddirektors A.Jaunkalns sola, ka pēc ventilācijas un siltumtīkla maiņas pabeigšanas iestādēs sienu apdare būs atjaunota iepriekšējā izskatā – tās tiks aizšpaktelētas, piekrāsotas, ja nepieciešams, uzlīmētas tapetes. Lielāki kosmētiskie remonti šobrīd nenotiks, jo nākamgad plānots mainīt arī elektroinstalāciju, ūdens un kanalizācijas sistēmu. Izpilddirektors atzinīgi novērtē visu iestāžu darbinieku iesaistīšanos. „Celtnieki aiz sevis savāc tikai būvgružus, bet uzkopšanas darbus veic pašas iestādes kolektīvs”. Ja ir nepieciešamība, var sazināties ar Komunālo dienestu un aicināt palīgā arī „simtlatniekus”. Tā, piemēram, ar stipendiātu palīdzību tiek labiekārtota 1. vidusskolas teritorija, palīgi strādā arī jaunajā bibliotēkas ēkā. Protams, iestādes vadītājam ir jānorīko darbu vadītājs no sava kolektīva.  Pēc darbu pabeigšanas ieguvēji būs visi – gan skolēni un mazie bērnudārzu audzēkņi, kuri varēs mācīties un rotaļāties siltās un mājīgās telpās, gan pašvaldība kopumā. Renovētās ēkas būs padarītas pievilcīgākas un priecēs pilsētniekus. Darbu rezultātā būtiski uzlabosies ēku tehniskais stāvoklis, aptuveni divas reizes samazināsies ēku apsildīšanai nepieciešamā siltuma daudzums, tādējādi pazemināsies arī pašvaldības tēriņi ēku uzturēšanai un apsildīšanai. Ietaupītos līdzekļus varēs novirzīt izglītības kvalitātes paaugstināšanai vai citu novada labiekārtošanas darbu veikšanai.  Projekta attiecināmās izmaksas – 1 210 000 LVL, no kurām 750 000 LVL segs Klimata pārmaiņu finanšu instruments, bet 460 000 LVL – pašvaldība.

lasīt vairāk
Projekts Conurbant

„Conurbant” projekta mērķis ir palīdzēt mazām un vidējām Eiropas pilsētām, paaugstinot to kapacitāti ilgtspējīgas siltumapgādes sistēmas attīstības plānošanā un vadībā. Projektā paredzētas gan teorētiskās apmācības ilgtspējīgas siltumapgādes sistēmas attīstības plānošanas un vadības jautājumos, gan iepazīšanās ar veiksmīgiem piemēriem citās Eiropas valstīs.   Salaspils novada dome 2010. gada jūnijā kā viens no projekta partneriem iesniedza pieteikumu Eiropas Savienības finanšu programmas IEE finansējumam ar mērķi paaugstināt pašvaldības kapacitāti siltumapgādes sistēmas attīstības plānošanā.     Projektā ir iesaistījušās 8 pilsētas no dažādām Eiropas valstīm, kuru pārstāvjiem būs iespējams piedalīties kapacitātes paaugstināšanas aktivitātēs, un 2 pilsētas, kuras prezentēs savu pieredzi šajos jautājumos. Tāpat projektā kā partneri ir iesaistīti uzņēmumi (tai skaitā SIA „Ekodoma” no Latvijas), kuriem ir pieredze siltumapgādes sistēmu attīstības plānošanā un vadībā un kuri nodrošinās tehnisko atbalstu pašvaldībām. Projekta ietvaros paralēli kapacitātes paaugstināšanas aktivitātēm, katrā pilsētā ir jāsagatavo t. s. Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns, kas ir daļa no kopējās pašvaldības attīstības plānošanas sistēmas un kas galvenokārt paredz aktivitātes ilgtspējīgas siltumapgādes sistēmas izveidošanai pašvaldībā. IEE projekta ietvaros arī tiek plānots sagatavot projektu pieteikumus Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna īstenošanai nepieciešamo investīciju piesaistei.   Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši, sākot ar 2011. gada aprīli.   Kopējais projekta budžets abām projekta fāzēm ir EUR 1 279 634,00, no kuriem IEE programma līdzfinansē 75%.    Salaspils pašvaldības kā projekta partnera budžets sastāda 76 366,00 EUR, tai skaitā pašu līdzfinansējums 25% jeb 19 091,00 EUR.

lasīt vairāk
Sociālās dzīvojamās mājas Raiņa ielā 17a Salaspils novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Dzīvojamā māja Salaspilī, Raiņa ielā 17a, kalpo kā sociālā dzīvojamā māja jau kopš 2002. gada un atrodas pašvaldības iestādes “Sociālās palīdzības nams” valdījumā. Ēka tika nodota ekspluatācijā 1970.gadā, tad ilgu laiku netika apdzīvota, nebija apkurināma. 2003.gadā ēkā tika veikts telpu iekšējais remonts, tai skaitā logu nomaiņa. Šī projekta ietvaros plānotie renovācijas darbi netika realizēti 2003. gada remontdarbu laikā. Ēkā kopumā 24 dzīvojamo telpu grupas, tā visas tiek izīrētas personām, kuras saņem pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Saskaņā ar ēkā veiktā energoaudita pārskatu ēkas siltumtehniskais stāvoklis šobrīd ir neapmierinošs, jo tās ārsienu, jumta pārsegumu, kā arī cokola pārseguma siltumvadības parametri pēc aprēķiniem neatbilst mūsdienīgu būvnormatīvu prasībām. Ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai projekta ietvaros plānots veikt visu ārsienu siltināšanu ar akmens vati, cokola siltināšana ar putupolistirolu, bēniņu papildsiltināšanu ar akmens vati, ēkas ārdurvju un vējtvera durvju nomaiņa uz PVC profila durvīm. Ņemot vērā, ka vairāki sociālās dzīvojamās mājas īrnieki ir ar kustību traucējumiem, vienādu iespēju nodrošināšanas nolūkā projekta ietvaros ir paredzēta nobrauktuvju izbūve - lieveņa un sliekšņu, kā arī margas izbūve personām ratiņkrēslos. Tāpat darbu ietvaros tiks veikta arī ēkas jumta vējmalu labošana, ventilācijas ierīkošana dzīvojamās istabās, virtuvēs, dušās.

lasīt vairāk
Teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Salaspils novadā kvalitatīva vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros realizējot projektu „Teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Salaspils novadā kvalitatīva vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai” (projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/025).   Projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti Salaspils novadā, lai nodrošinātu kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu un izstrādātu abus vietēja līmeņa plānošanas dokumentus – Salaspils novada Attīstības programmu un Teritorijas plānojumu.   Projekta ilgums ir 24 mēneši - no 2011.gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31.decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 48 700,00 LVL. 100% no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Sociālais fonds. Jaunā Salaspils novada teritorijas plānojuma izstrādes gaita.      

lasīt vairāk
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Salaspilī

25. jūnijā Salaspilī noslēgusies līguma “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Salaspilī” izpilde. Līguma ietvaros divu gadu laikā kopumā izbūvēti 12,7 km ūdensvada, 10,3 km kanalizācijas tīklu un piecas kanalizācijas sūkņu stacijas. Darbi veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros, un to kopējās izmaksas ar PVN ir 6,13 miljoni eiro (4,31 miljons latu). Minētā līguma ietvaros 25.jūnijā nodoti ekspluatācijā 9244,09m ūdensvada un 6230,54m pašteces kanalizācijas tīklu, tai skaitā 988,02m kanalizācijas spiedvadu tīklu. Izbūvētas arī trīs kanalizācijas sūkņu stacijas Krasta-Dzērveņu ielas rajonā, Saules ielā un Ķiršu ielā, Salaspilī. Tādējādi infrastruktūra uzlabota Krasta-Botāniķu ielas, Dienvidu-Miera ielas, Saules-Gaismas ielas un Ķiršu-Dārzu ielas rajonos Salaspilī. Darbus veica Energobūvmontāžas SIA „Remus”, to kopējā vērtība ar PVN sastāda 3,56 miljonus eiro (2,50 miljonus latu). Jau ziņots, ka šī gada 26.maijā nodoti ekspluatācijā vēl 3454,32m ūdensvada un 4104,69m kanalizācijas tīkli, tai skaitā 1393,90m kanalizācijas spiedvads. Infrastruktūra uzlabota sekojošos pilsētas rajonos – Raiņa un Budeskalnu ielu rajonā, Ķesterciemā, kā arī kanalizācijas tīklu posms no kanalizācijas sūkņu stacijas Nometņu ielā līdz Salaspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Līguma ietvaros izbūvēti arī māju pieslēgumi maģistrālajiem tīkliem. Būvdarbus veica Konsorcijs „AS „Aspi”/SIA „Nordecon Infra”/SIA „Kulk””, to kopējās izmaksas ar PVN bija 1,91 miljoni eiro (1,34 miljonus lati). Savukārt, 2008.gada aprīlī ekspluatācijā tika nodotas AS „Venceb” izbūvētās kanalizācijas sūkņu stacijas Nometņu ielā un Lauku ielā. Būvniecība kopumā izmaksāja 666,44 tūkstošus eiro (468,38 tūkstošus latu) ar PVN. Jau kopš 2005.gada Salaspils novada dome un tiešais Kohēzijas fonda atbalsta saņēmējs Pašvaldības SIA “Valgums-S” piedalās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu apgūšanā, iesaistoties projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” realizācijā Salaspilī. Projekta ietvaros 2006.gadā Salaspilī piegādāts īpašs aprīkojums neuzskaitītā ūdens samazināšanas programmai 18 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās, jūlijā tiks atklātas rekonstruētās Salaspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un līdz šī gada beigām plānots pabeigt arī jaunās Salaspils dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi, kā arī Ķesterciema un Saulkalnes ūdenstorņu rekonstrukciju. Papildu informācijai: Maruta Sbitņeva, Vides ministrijas Projektu ieviešanas departamenta Ūdenssaimniecības un vides risku projektu nodaļas projektu vadītāja, tālr. 67026911, e-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk
Projekts ECLIPSE

Projekta „ECLIPSE: European Citizenship can LImit Poverty and Social Exclusion” (Eiropas pilsonība var ierobežot nabadzību un sociālo atstumtību)mērķis ir atrast kopīgus risinājumus kopīgām problēmām, iesaistot Eiropas iedzīvotājus aktīvā līdzdalībā, apspriežot un pieņemot vietēja un Eiropas līmeņa lēmumus. Projekts tiek realizēts, pateicoties vairāku Eiropas partneru – pilsētu un dažādu organizāciju sadarbībai, kas balstīta uz apņēmību cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību.   Paredzams, ka projekta "ECLIPSE" visos posmos iesaistīsies (gan tieši, gan netieši) aptuveni 25 Eiropas pilsētas. Lielākā to daļa ir no jaunajām ES dalībvalstīm. Svarīgākās tikšanās tēmas - imigrantu, čigānu, bērnu, cilvēku ar veselības problēmām, jauniešu-bezdarbnieku nabadzība un sociālā atstumtība, kā arī dzimumu diskriminācijas jautājumi.   Plānots, ka 2 gadu laikā projekta pasākumos piedalīsies aptuveni 300 dalībnieku - brīvprātīgie, vietējo bezpeļņas organizāciju pārstāvji, skolotāji, administratīvie darbinieki, migranti, cilvēki ar veselības problēmām, diskriminētas sievietes, jaunieši-bezdarbnieki, vienkārši pilsoņi.   Diskusiju un apaļā galda laikā Sociālas iekļaušanas un Eiropas politikas ekspertu vadībā projekta partneri dalīsies pieredzē, apskatot projekta tēmas no dažādiem aspektiem. Projekta publicitāti norises vietāsnodrošina vietējās un interneta kampaņas, informatīvie izdevumi, preses relīzes.   Projekta rezultāti tiks izplatīti arī ar papildu saziņas līdzekļu palīdzību, piemēram, CD un brošūrām.   Projekta partneri: Melisāno (Itālija) – Vadošais partneris Salaspils (Latvija) Toplita (Rumānija) Bistera (Apvienotā Karaliste) Kocani (Maķedonija)     Projekta kopējais budžets: 117.346,18 EUR No tā:  - Pasākumi: 105.846,18 EUR  - Komunikācijas izdevumi: 4.500,00 EUR  - Koordinācijas izdevumi: 7.000,00 EUR

lasīt vairāk
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Salaspils 1. un 2. vidusskolās

Noslēdzies Eiropas Savienības fondu finansētās 3.1.3.1.aktivitātes projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Salaspils 1. vidusskolā un Salaspils 2. vidusskolā”. Projektu finansē ERAF un Salaspils novada pašvaldība. ERAF ieguldījums – Ls 173 000, pašvaldības – Ls 23 600. 2009.gadā abās vidusskolās ir renovēti 8 telpas dabaszinību (ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas) kabineti. Lai celtu izglītojamo kompetences līmeni, radītu interesi par dabaszinātnēm, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu dabaszinātnēs īstenošanu, projekta ietvaros ir modernizēta dabaszinātņu kabinetu materiāli tehniskā bāze.  Ir noslēdzies centralizētais iepirkums „Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde” organizē un vada Izglītības un zinātnes ministrija. Pašvaldība sadarbībā ar skolām ir veikusi preču iegādi, lai aprīkotu kabinetus ar moderniem mācību tehniskiem līdzekļiem. Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana norisinājās 6 posmos: 1.       Digitālās informācijas apstrādes sistēmas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai. 2.       Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā. 3.       Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā. 4.       Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā, laboratorijas piederumi un trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kolekcijas un modeļi ķīmijā. 5.       Modeļi matemātikas kabinetam. 6.       Vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā un bioloģijā. Lai iedrošinātu skolotājus maksimāli izmantot mūsdienīgās tehnoloģijas, bija organizētas ievadapmācības, kurās detalizēti parādīja visas iespējas kā var mācību stundās izmantot iegādāto aprīkojumu. Iegādātais aprīkojums dos iespējas dabaszinību mācību priekšmetus – matemātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju apgūt jaunā kvalitātē un ar daudz lielāku ieinteresētību. Lai izdodas! Salaspils novada domes projektu vadītāja Ruta Ilgaža 22.12.2010. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Salaspils 1. vidusskolā un Salaspils 2. vidusskolā 2009. gadā ir uzsākts           projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Salaspils 1. vidusskolā un Salaspils 2. vidusskolā”. 2009.gadā abās vidusskolās ir renovētas 8 telpas dabaszinību (ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas) kabinetos. Lai celtu izglītojamo kompetences līmeni, radītu interesi par dabaszinātnēm, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu dabaszinātnēs īstenošanu, projekta ietvaros tiks modernizēta dabaszinātņu kabinetu materiāli tehniskā bāze.  Ir noslēdzies centralizētais iepirkums „Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde” organizē un vada Izglītības un zinātnes ministrija. Šobrīd pašvaldība sadarbībā ar skolām var pasūtīt preces, lai aprīkotu kabinetus ar moderniem mācību tehniskiem līdzekļiem. Salaspils pašvaldība ir veikusi pasūtījumu pirmai iepirkuma daļai, kurā katrā no projektā iesaistītajiem kabinetiem būs interaktīvā tāfele, kas savienota ar datoru un dažādiem demonstrācijas sensoriem un mikroskopiem, lai mācību stundas var organizēt daudzveidīgi un aizraujoši. Tehnikas piegāde plānota 1.jūlijā. Papildus būs digitālas informācijas apstrādes sistēmas komplekts 20 darba vietām ar sensoriem un centrālā mezgla, bezvadu pieslēguma un centrālās multifunkcionālās iekārtas risinājumu. Tas izskatīsies apmēram šādi: uz metāla ratiņiem, ērtās plastmasa kastītēs būs novietoti portatīvie datori un dažādi sensori, kas nepieciešami laboratorijas darbu veikšanai, viss darbosies bezvadu sistēmā un datus varēs saglabāt centrālajā sistēmā vai izdrukāt.  Lai iedrošinātu skolotājus maksimāli izmantot mūsdienīgās tehnoloģijas, tiek organizētas ievadapmācības, kurās detalizēti parādīs visas iespējas kā var mācību stundās izmantot iegādāto aprīkojumu. Turpinot projekta realizāciju plānots iegādāties ierīces pētnieciskajai darbībai un eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā un bioloģijā, ķīmijā un modeļus  matemātikas kabinetam. Salaspils novada domes projektu vadītāja Ruta Ilgaža

lasīt vairāk
Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils novada PII „Jāņtārpiņš” ēkā

„Jāņtārpiņā” noslēgušies siltināšanas un teritorijas labiekārtošanas darbi 22. jūnijā vides ministrs Raimonds Vējonis Salaspilī atklāja Latvijā pirmo par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem siltināto pirmsskolas izglītības iestādi.   Līdz ar vides ministra Raimonda Vējoņa vizīti Salaspilī iezīmējusies KPFI finansēto ēkas energoefektivitātes pasākumu un teritorijas labiekārtošanas darbu noslēgšanās Salaspils PII „Jāņtārpiņš”. Pirmie pašvaldības finansētie rekonstrukcijas pasākumi ēkā tika veikti pērngad. Šogad par piesaistītajiem KPFI līdzekļiem veikti siltināšanas darbi. Atklājot informatīvo plāksni par KPFI atbalstu, ministrs uzsvēra, ka vide audzina cilvēku, tādēļ īpaši priecē, ka finansējums izlietots tieši pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanai. To savā apsveikumā apliecināja arī Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, minot, ka „daudz kas var pagaidīt, bet bērni – nē, viņiem nevar sacīt „rīt”, viņu vārds ir „šodien”. Rūpes par mazajiem novadniekiem ir ieguldījums „bankā”, ko sauc par mūsu bērnu atmiņu, un tas veidos īstus novada patriotus mūsu nākotnei”. Projekta rezultātā tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa samazinājums par apmēram 34,7%, kā arī vērā ņemams oglekļa dioksīda emisiju samazinājums. Projekta kopējās izmaksas ir 151393,92 LVL, no kurām 85% sedzis KPFI. Plānotie darbi realizēti 8 mēnešu laikā.   Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils novada PII „Jāņtārpiņš” ēkā" Salaspils PII „Jāņtārpiņš” ar 2009./2010. mācību gadu apmeklē 248 bērni. PII „Jāņtārpiņš” ēka būvēta atbilstoši padomju būvniecības standartiem, izmantojot tolaik pieejamos būvniecības materiālus un tehnoloģijas, pēc tipveida būvprojekta, kas paredzēts siltākai klimatiskajai zonai, tāpēc viena no būtiskākajām problēmām ir patērētāju nodrošinājums ar siltumu. Tas negatīvi iespaido PII darbinieku un audzēkņu veselību. Bez tam sliktās siltuma izolācijas dēļ ievērojami budžeta līdzekļi jātērē iestādes siltumapgādes nodrošināšanai un tekošajiem remontiem. Problēmas ar ēkas siltumefektivitāti apliecina arī SIA „DDV” veiktais energoaudits, tā pārskatā kā A (neatliekamie pasākumi) minēti vēl nenomainīto ārējo durvju un logu nomaiņa, kā arī jumta un pamatu siltināšana, savukārt kā B (svarīgi pasākumi) minēta fasādes siltināšana. Nozīmīgākie rekonstrukcijas pasākumi PII „Jāņtārpiņš” ēkā veikti 2009. gadā atbilstoši 2008. gadā ir izstrādātajam ēkas telpu pārprojektēšanas tehniskais projektam, kad darbu 1. kārtas ietvaros ir veikti ēkas iekšējie renovācijas darbi atbilstoši tehniskajam projektam. Otrās būvprojekta kārtas (galvenokārt siltināšanas darbi) realizēšanai ir piesaistīti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi. Teritorijas labiekārtošanas darbus (nojumju rekonstrukciju un citus teritorijas labiekārtošanas darbus) finansēs pilnā apmērā Salaspils novada dome un šīs izmaksas ir iekļautas projekta budžetā kā neattiecināmās izmaksas. Projektā plānots veikt šādas aktivitātes: 1. Iepirkumu organizēšana un līgumu slēgšana. 2. Fasādes siltināšana un ārējo kāpņu izbūve. 3. Pamatu siltināšana. 4. Jumta siltināšana. 5. Durvju nomaiņa. 6. Logu nomaiņa. 7. Projekta uzraudzība. Projekta rezultātā tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa samazinājums par apmēram 34,7% no iepriekšējo 3 gadu vidējā rādītāja, kā arī oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs sasniegs 0,31 kg CO2/Ls gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 151393,92 LVL, no kurām 85% tiek prasīti segšanai no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta. Projektā plānotie darbi tiks realizēti 8 mēnešu laikā līdz 2010. gada jūnija beigām.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs